Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El racisme i la xenofòbia i l’LGTBI-fòbia, motius principals de discriminació a la ciutat

06/09/2021 - 10:45

Inclusió. L’OND ha presentat el balanç d’atencions del primer semestre del 2021, en què s’han obert 125 expedients.

L’Oficina per la No Discriminació (OND), el servei municipal especialitzat per atendre les persones que han sofert discriminació a la ciutat, ha presentat les dades del primer semestre de l’any. El racisme i l’LGTBI-fòbia encapçalen la llista d’expedients oberts i representen més del 60% del total.

Tant els expedients oberts per racisme i xenofòbia com els que s’han obert per LGTBI-fòbia representen més del 30% del total i encapçalen les dades dels casos atesos per l’OND. No obstant això, en el cas del racisme i la xenofòbia s’ha produït un descens important, de 12 punts, respecte al mateix període de l’any 2020, mentre que els casos d’LGTBI-fòbia han augmentat en 5 punts.

Durant el primer semestre del 2021, l’OND ha obert 125 expedients per vulneració de drets i discriminació, un 13% més que del gener al juny del 2020, en què en va tramitar 111.

L’LGTBI-fòbia, en tendència ascendent

Fins al juny, l’Oficina per la No Discriminació ha obert 39 expedients per motiu d’LGTBI-fòbia. D’aquests expedients, 23 són per homofòbia, 14 per transfòbia i 2 per lesbofòbia. En 24 casos hi ha hagut vulneracions del dret a la integritat moral, i en 7 s’han produït agressions físiques.

Davant de casos de discriminació per LGTBI-fòbia, l’OND disposa d’un protocol de coordinació i actuació amb l’Observatori contra l’Homofòbia i el Centre Barcelona LGTBI, per tal d’oferir una atenció integral a la víctima i atendre les seves necessitats socials, psicològiques o jurídiques.

En aquest context, el consistori ha anunciat que exercirà d’acusació popular en el cas de les agressions que van tenir lloc a finals del mes de maig contra dues parelles homosexuals a la platja del Somorrostro. Les víctimes van rebre agressions físiques i verbals, i una d’elles va patir una fractura maxil·lar.

La integritat moral, el principal dret vulnerat

Pel que fa al tipus de drets que es vulneren en les situacions que es reporten a l’OND, el dret a la integritat moral es produeix en 43 de les 125 situacions i es manté com el principal dret vulnerat. En segon lloc hi trobem la prestació de serveis i, en tercer lloc, el dret a l’habitatge, que augmenta.

Destaca també la davallada en el nombre d’expedients per agressions físiques, que han passat de 27, el primer semestre del 2020, a 11.