Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El programa europeu URBANEW crida a la participació dels agents locals per caminar cap a la descarbonització de les ciutats

04/03/2024 - 18:08

Habitatge. Barcelona és una de les ciutats seleccionades per al projecte pilot, que es troba en una primera fase de cerca de solucions de rehabilitació d’edificis innovadors i baixos en carboni.

Les ciutats tenen un paper cabdal a l’hora de fer front a l’emergència climàtica com a espais des d’on generar solucions innovadores i transformadores per sortir de l’atzucac que viu el planeta.
El rol central de les ciutats en el procés de descarbonització que cal abordar amb urgència es fa palès en dades com les que aporta el web Netzerocities.eu, segones les quals les ciutats consumeixen més del 65% de l’energia mundial i representen més del 70% de les emissions de CO2 globals. Igualment, ocupen només el 4% de la superfície terrestre de la Unió Europea (UE), però acullen el 75% dels ciutadans de la UE.

En aquest context, Barcelona i sis ciutats espanyoles més van ser seleccionades el 2022 per formar part de la ‘Missió Europea 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres per al 2030’, un projecte impulsat per la Comissió Europea que es proposa coordinar esforços per aplegar els recursos necessaris per atendre els grans reptes del continent.

En el marc d’aquesta missió, la capital catalana i la resta de ciutats de l’Estat escollides estan desplegant el programa pilot URBANEW, que compta amb la implicació de múltiples actors per promoure una transformació sistèmica i la cerca de solucions innovadores a la regeneració i rehabilitació urbana, reduint la petjada de carboni i fent que els edificis siguin més eficients energèticament.

Un formulari per proposar solucions innovadores en la rehabilitació d’edificis

A Barcelona, el projecte està liderat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), l’àrea d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació municipal BIT Habitat, i preveu aprofundir en l’estudi d’un model de col·laboració públic-privat per a la compra i rehabilitació d’edificis per convertir-los en habitatge assequible.

Així, les tasques centrals del programa URBANEW són la identificació de solucions de rehabilitació d’edificis innovadors i baixos en carboni, el disseny d’un model de col·laboració publicoprivat per a la compra i rehabilitació, així com l’estudi de la viabilitat econòmica de les propostes.

Actualment, el programa es troba en una primera fase, en què es fa una crida a la participació activa dels agents locals involucrats en la regeneració. Per això, s’ha posat al seu abast un formulari en què poden proposar solucions de rehabilitació d’edificis innovadors i baixos en carboni. Totes elles donaran lloc a un catàleg que inclourà les propostes rebudes i es publicarà durant el 2024.

Per tant, tots aquells actors de l’ecosistema vinculat a l’àmbit de la rehabilitació d’edificis poden donar a conèixer la seva solució innovadora i formar part del catàleg.

Les solucions més destacades es presentaran a la Jornada URBANEW

Aquestes solucions, enfocades a edificis plurifamiliars entre mitgeres i sense possibilitat de creixement a façana o remunta, poden incidir en diversos aspectes com l’estalvi i l’eficiència energètica, l’economia circular i carboni embegut, l’adaptació i reducció del risc climàtic, salut i confort, així com biodiversitat i solucions basades en la natura, entre altres.

Les millors solucions es presentaran en el marc de la jornada ‘URBANEW. Innovant en la rehabilitació d’edificis per a la descarbonització’, que se celebrarà el dia 10 d’abril i reunirà tots els actors del programa. La cita s’ha plantejat com una jornada tècnica per posar a debat com la innovació pot ser el motor de canvi per impulsar la rehabilitació descarbonitzada dels edificis d’habitatges.

Pel que fa a la resta de propostes, se seleccionaran per formar part del catàleg de solucions, que servirà com a eina de consulta tècnica en l’adopció de mesures en pro de la descarbonització de la rehabilitació.

Objectiu: caminar cap a la descarbonització dels entorns urbans

A partir de les activitats i mobilitzacions que es generin en el marc del programa URBANEW, en marxa fins al juny del 2025, està prevista l’elaboració d’un diagnòstic profund que permeti entendre millor les barreres i palanques per descarbonitzar l’entorn construït i integrar-hi les energies renovables.

Juntament amb Barcelona, les sis ciutats espanyoles que estan desplegant el programa són Vitòria, Saragossa, Sevilla, Madrid, València i Valladolid. Totes elles estan mobilitzant els seus agents locals i realitzant accions conjuntes a fi d’impulsar la rehabilitació energètica i la substitució de materials de construcció, tot fomentant l’ús de matèries primeres locals amb baixa petjada de carboni i el desplegament d’energies renovables sota models d’autoconsum i comunitats energètiques.

Més endavant, les activitats del programa es posaran a prova de manera simultània a les set ciutats, en diversos contextos climàtics i socioeconòmics. Els aprenentatges adquirits es traduiran en el diagnòstic, un instrument per avançar en la descarbonització dels entorns urbans.

Tot plegat és un pas més en els esforços i el lideratge de les ciutats per fer front al canvi climàtic, un repte sense precedents que afronten les nostres societats i que ens interpel·la a tots.

Més informació