Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Pla de Barris activa el programa Habita Carmel amb 3 milions per a la rehabilitació d'habitatge inadequat al barri

30/06/2021 - 17:11

Pla de Barris. L’objectiu del programa és revertir el conjunt de situacions d’habitatge inadequat.

El programa forma part d’una estratègia d’intervenció integral per millorar les condicions dels habitatges d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó, dotada amb un total de 3M€

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Barris, inicia el programa Habita Carmel per tal de millorar l’estat dels habitatges d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó. La mesura vol donar resposta a la problemàtica de l’habitatge inadequat que es dona en moltes zones d’aquest àmbit de la ciutat.

Els diversos anàlisis sobre l’estat de l’habitatge al barri del Carmel han fet aflorar l’existència d’una elevada vulnerabilitat residencial entre les seves veïnes i veïns. Aquesta és una problemàtica multifactorial, produïda per:

  • L’orografia del barri
  • Tècniques d’autoconstrucció, procés accelerat d’urbanització i construcció amb manca de planificació
  • Afectacions urbanístiques (manca de manteniment, especulació)
  • Alta demanda de solucions habitacionals (habilitació de plantes baixes, de garatges, elevada densitat d’ocupació als habitatges)
  • Fragilitat i vulnerabilitat social

Davant d’aquesta situació, des del programa Pla de Barris i amb coordinació amb el districte d’Horta-Guinardó, s’ha definit una estratègia per millorar la situació de les persones que hi viuen. En aquest treball transversal també hi ha participat l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació i l’àrea d’Ecologia Urbana.

Habita Carmel

L’objectiu del programa Habita Carmel és revertir el conjunt de situacions d’habitatge inadequat al barri. El programa, pioner a la ciutat, busca actuar sobre aquells habitatges que no compleixen amb els mínims per a desenvolupar-hi una vida digna i millorar-ne les condicions. Això es farà accedint a l’interior d’una sèrie d’habitatges, prèviament seleccionats, per tal de determinar les intervencions que precisen i oferir subvencions als propietaris per poder-les realitzar.

La priorització dels àmbits d’intervenció parteix de l’Estudi de l’estat de l’edificació del barri del Carmel, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a l’octubre del 2020, a partir del qual es determinen els criteris i l’índex de risc d’habitatges inadequats. Les dades també s’han analitzat conjuntament amb els Serveis Tècnics i els Serveis Socials del Districte d’Horta-Guinardó, l’Oficina d’Habitatge i l’àrea d’Ecologia Urbana.

En base a aquesta priorització, s’han seleccionat un centenar d’habitatges on es preveu que pot ser necessari intervenir-hi. Es tracta de pisos no afectats urbanísticament, qualificats a l’estudi com a habitatges inadequats i amb residents amb vulnerabilitat social.

A partir del mes de juliol l’equip tècnic del Pla de Barris, de l’Ajuntament de Barcelona, iniciarà un procés de suport i acompanyament per oferir als propietaris d’aquests habitatges una revisió de l’interior dels mateixos per tal de determinar quines mancances o problemàtiques tenen i com s’han de resoldre. Una vegada fixades les actuacions a realitzar, l’Ajuntament de Barcelona obrirà una línia de subvencions per als propietaris d’aquests habitatges que cobriran el 75% de la intervenció. Aquesta subvenció podrà arribar al 100% en els casos que la situació econòmica de la propietat ho requereixi.

L’objectiu és iniciar una intervenció escalonada que permeti anar millorant progressivament, i en base a la disponibilitat pressupostària, els habitatges assenyalats. Durant tot el procés, que es desplegarà entre aquest any i el 2024, es prestarà un acompanyament tècnic, social i jurídic i suport gratuït a les propietats per part de l’equip del programa.

El programa forma part d’una estratègia d’intervenció integral per millorar les condicions dels habitatges d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó, dotada amb un total de 3M€. La iniciativa també s’ha inclòs dins dels projectes de ciutat que opten als fons europeus “Next Generation” i està integrat al programa de l’agenda 2030. La voluntat és que el programa també permeti realitzar un retorn social, revertint, tan com sigui possible, les diverses intervencions i inversions en benefici del teixit productiu, econòmic i social del barri.