Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El parc públic d’habitatge creix amb 746 pisos nous

27/12/2023 - 12:39

Habitatge. Amb les noves promocions se superen els 12.300 habitatges de titularitat municipal.

Barcelona tanca l’any 2023 amb 746 habitatges públics de nova construcció, corresponents a 10 promocions distribuïdes per 5 districtes de la ciutat. El creixement del parc municipal de pisos permet defensar l’accés a l’habitatge, tant en règim de lloguer com de dret de superfície.

El lliurament dels habitatges va començar el novembre i continuarà durant el primer quatrimestre del 2024. Les noves promocions s’han construït a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i han tingut una inversió total de 111,40 milions d’euros.

La major part dels habitatges, 585, es destinen a lloguer social i assequible, mentre que la resta s’adjudiquen en règim de dret de superfície. A més, hi ha un paquet de més de 230 pisos de lloguer amb serveis específics per a gent gran. Totes les persones adjudicatàries estan inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona (RSHPOB).

Amb els 746 pisos nous el parc públic superarà els 12.300 habitatges, i està previst que el seu creixement continuï amb noves promocions. Barcelona té prop de 5.000 habitatges en diverses fases d’execució de promoció directa de l’IMHAB, i el 2024 començaran les primeres obres delegades a tercers d’habitatge protegit municipal: d’una banda, els habitatges previstos al conveni amb entitats sense ànim de lucre, que sumen 600 habitatges de lloguer assequible i cooperatiu; de l’altra, la primera fase d’execució de l’operador metropolità publicoprivat Habitatge Metròpolis Barcelona, que té 4 promocions de 341 pisos. També cal afegir-hi les promocions fruit de l’acord amb la Generalitat, que en els propers anys està previst que permetin guanyar 637 pisos de lloguer protegit en 11 sòls de titularitat municipal.

Cinc districtes amb més habitatge públic

Les noves promocions es localitzen en les ubicacions següents:

  • Sants-Montjuïc: 2 grans promocions que sumen 180 habitatges. La primera consta de 3 blocs amb 108 habitatges de lloguer i es troba al carrer de Cal Cisó. La segona és un edifici al carrer d’Ulldecona, amb 72 habitatges que s’adjudicaran en règim de lloguer.
  • Horta-Guinardó: al barri de la Clota s’ha aixecat una promoció de 105 habitatges, a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, que gestiona la cooperativa Fem Ciutat, guanyadora del concurs públic que va permetre cedir el sòl per un període de 75 anys.
  • Nou Barris: 2 noves promocions que en conjunt sumen un centenar de pisos. D’una banda, un edifici de 31 habitatges a Torre Baró, a l’avinguda d’Escolapi Càncer, que es destinarà totalment a lloguer; de l’altra, una segona promoció de 67 habitatges adjudicats en règim de dret de superfície per un termini de 75 anys, situada al carrer de Palamós.
  • Sant Andreu: 4 noves promocions del parc públic amb 345 habitatges. La primera és  un edifici previst dins de la remodelació de l’antic barri de les cases barates del Bon Pastor, amb 54 habitatges de lloguer. La segona consisteix en una doble promoció a l’àmbit de Porta Trinitat, a la Trinitat Vella, amb 54 pisos de lloguer i 85 habitatges amb serveis per a gent gran, respectivament. La quarta promoció es destinarà íntegrament a gent gran, amb habitatges amb serveis específics. Està situada a les Casernes de Sant Andreu i té 152 pisos.
  • Sant Martí:  una promoció d’habitatges que s’haurà enllestit i lliurat durant el primer trimestre de l’any amb 18 habitatges de lloguer, situada a la cruïlla del carrer de la Ciutat de Granada i l’eix verd del carrer dels Almogàvers, al Poblenou.