Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Gòtic dona la benvinguda als veïns d’una finca adquirida per l’Ajuntament de Barcelona

16/11/2022 - 13:57

Habitatge. L’edifici, format per 11 habitatges i ubicat al Carrer Arai, de Ciutat Vella, serà destinat íntegrament a habitatge de lloguer social, a més de rehabilitar-se per complet.

Després de confirmar-se’n la compra el passat 6 de maig, aquest dimarts 15 de novembre l’Ajuntament de Barcelona va donar la benvinguda oficial als veïns i veïnes de la finca situada al Carrer Arai, al barri Gòtic de Ciutat Vella, que permetrà ampliar l’oferta d’habitatge públic, especialment en una zona densa i amb una manca d’oferta de lloguer social.

La Regidora d’Habitatge i Rehabilitació del consistori barceloní, Lucía Martín, així com el Regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, i el gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), Gerard Capó, van encapçalar la recepció. Entre altres missatges destacats, els representants públics van posar èmfasi en la clara voluntat de l’Ajuntament de treballar perquè Ciutat Vella sigui un districte per als veïns, ja que fa anys que associacions veïnals i entitats es mobilitzen per resoldre aquesta situació.

En aquest sentit, la compra i posterior rehabilitació d’aquest edifici permetrà ampliar de forma immediata el parc d’habitatge públic al barri Gòtic, especialment mancat d’oferta d’aquest tipus. Actualment, a l’edifici ja hi conviuen set famílies, que gràcies a aquesta operació s’asseguren poder mantenir-se al barri, mentre que els quatre habitatges restants passaran a formar part del parc públic d’habitatge.

L’edifici plurifamiliar del C/Arai està format per una planta baixa, planta principal, tres plantes, pis i coberta general, i està destinat a ús residencial, excepte la planta baixa, que consta de locals comercials. L’any de construcció aproximat és el 1910 i la superfície construïda és de 2.114 metres quadrats, on està previst fer-ne la rehabilitació de façanes principal i posterior i dels patis interiors, així com la impermeabilització de la coberta, la neteja i pintura dels locals i la instal·lació d’un ascensor.

Més de 180 habitatges adquirits al districte des del 2015

En aquesta línia de creixement del parc públic, des del juny del 2015 el districte de Ciutat Vella ha vist com s’adquirien un total de 185 habitatges (15% del total), procedents de la suma de 8 habitatges adquirits individualment i 177 habitatges de 12 finques senceres, també adquirides. Tot plegat entre els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Raval, la Barceloneta i el Gòtic.

Concretament, la compra de la finca del C/Arai és la segona al districte en aquest 2022, juntament amb la del C/Jaume Giralt, formada per 15 habitatges.

Respecte a les dades globals de la ciutat, també des del juny del 2015 s’han comprat fins a 1.172 habitatges, procedents de la suma de 234 habitatges adquirits individualment i 938 habitatges de 43 finques senceres adquirides. I en concret, des del 2022, s’han sumat 127 habitatges procedents de l’adquisició de 8 habitatges solts a la ciutat i 119 habitatges de 6 finques senceres adquirides.