Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona engega el Grup de Treball sobre la zona de mercat tensionat i la regulació dels preus del lloguer

13/06/2024 - 18:15

Habitatge. Semestralment, el grup de treball presentarà informes amb dades sobre el desplegament de la zona de mercat tensionat a la ciutat i l’evolució dels preus dels habitatges de lloguer.

Aquest dimecres s’ha constituït el Grup de Treball de Regulació del Lloguer de Barcelona, emmarcat dins el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB) i format pels principals agents i entitats del sector, grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona, òrgans municipals, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Un dels seus objectius és valorar i fer un seguiment del desplegament de la zona de mercat tensionat, a més de seguir l’evolució del parc d’habitatges que estan per llogar a la ciutat i l’aplicació de la regulació dels preus.

Cada sis mesos, el grup elaborarà i debatrà informes sobre la zona de mercat tensionat de Barcelona i recollirà, entre d’altres, les dades dels nous contractes signats i com evoluciona el preu del lloguer.

Aquests informes es treballaran a partir de la metodologia definida en un estudi preliminar que ha presentat l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) en la primera sessió del grup. El treball s’ha realitzat amb les dades de fiances dipositades a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i mostra l’evolució del parc en lloguer de la ciutat entre el 2009 i el 2023. Aquestes són algunes de les conclusions que se n’extreuen:

  • Entre el 2009 i el 2023, el parc d’habitatge en lloguer ha augmentat un 116,4%, passant dels 106.018 als 229.405 habitatges.
  • El 2023, l’índex de rotació (els habitatges de lloguer que durant l’any deixen d’estar ocupats i potencialment poden tornar a entrar al mercat) va ser de l’11,6%, el percentatge més baix que ha registrat la sèrie.
  • L’any passat, el saldo entre nous contractes i contractes extingits va augmentar lleugerament un 1,9%.

La reducció de l’índex de rotació i, per tant, d’una major estabilitat residencial s’expliquen per l’allargament dels contractes inclòs en la modificació legislativa del 2019.

Laia Bonet, primera tinenta d’alcaldia, ha recalcat que Barcelona “és l’única gran ciutat de l’Estat” que aplica la regulació dels lloguers amb l’objectiu “que no hagi de marxar ningú de casa seva perquè li pugen el lloguer de manera exagerada”. També ha destacat la “importància” de fer aquest seguiment i tenir el “màxim de dades” per saber com evoluciona el mercat i la seva regulació, i ha afegit que “des de l’Ajuntament tenim l’obligació de tenir totes les eines per poder-ho avaluar, conjuntament amb tots els agents del sector”.

Joan Ramon Riera, comissionat d’Habitatge, ha ressaltat els “profunds canvis” que s’estan produint en el sector de l’habitatge i ha assegurat que “les primeres dades són bones” gràcies a la disminució de la rotació, “cosa que permet una estabilitat dels llogaters”. Així mateix, ha avançat que “tenim pistes que els preus es comencen a estabilitzar”, tot i que encara queda “molt per fer” i “cal estar atents als efectes que es puguin produir en la reestructuració del sector cap a la garantia d’accés al dret a l’habitatge”. Finalment, ha remarcat que aquest grup de treball “ha de servir per compartir l’estat de la ciutat en matèria d’habitatge i debatre o apuntar noves actuacions”.