Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Consell de l’Habitatge Social acorda demanar finançament extraordinari en les promocions i rehabilitació d’edificis i habitatges

15/11/2022 - 11:47

Habitatge. L’òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona acorda sol·licitar a l’Estat 10.000 milions d’euros Next Generation EU en forma de préstecs reemborsables, a causa dels alts costos d’execució de les obres.

En el marc de la sessió plenària, celebrada la tarda del dimarts 8 de novembre, del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB), aquest òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la seva primera petició a les administracions competents, referent a l’assignació de préstecs Next Generation EU per fer front a les dificultats de finançament amb què es troben associacions, fundacions i/o cooperatives a l’hora de tirar endavant promocions construïdes o rehabilitades.

Concretament, el Consell sol·licita  a l’Estat un volum de 10.000 milions d’euros Next Generation EU en forma de préstecs reemborsables en un termini de 40 anys, dels quals 10 anys siguin de carència i 30 d’amortització, i a un cost financer zero, i només amb les despeses de gestió. En aquest sentit, suggereix que l’Estat assigni els fons prestables a agències financeres autonòmiques, a banca ètica i entitats acreditades de l’economia social per tal que aquests els distribueixin entre les entitats que es dediquen a la promoció d’habitatge de lloguer social que reuneixin tots els requisits necessaris.

La petició del Consell ve a tomb d’una realitat actual difícil de gestionar a Espanya, on el parc d’habitatges de lloguer social és clarament insuficient. En concret, representa només un 1,6% de la totalitat del parc, davant del 15% de mitjana a Europa. Així també, la xifra d’inscrits als Registres de sol·licitants d’habitatge protegit és de 400.000 persones, i només un 2,5% del parc d’habitatges és social, per un 9,3% a la Unió Europea.

Totes aquestes qüestions, així com la manca de finançament privat per promoure habitatge de lloguer social i l’augment de preus en la construcció, van suscitar la reclamació del Consell, que va desgranar la seva petició en altres punts d’interès.  

Els fons Next Generation EU, palanca de canvi

En aquest sentit, es va demanar a la Generalitat la subsidiació dels crèdits de l’ICF per a la promoció d’habitatge social perquè resulti un tipus d’interès fix assumible, així com que les subvencions NGEU per a les promocions d’habitatge protegit de lloguer es puguin sol·licitar d’acord al preu del mòdul i que sigui la mateixa Generalitat la que subvencioni el diferencial entre els lloguers socials i el preu d’HPO de règim general.

En una altra línia, el Consell també va suggerir que el govern català implementi el mateix mecanisme que ha desenvolupat l’Ajuntament de Barcelona referent a la garantia pública respecte del finançament, en cas d’impagament de 5 quotes del préstec per a promocions d’habitatge protegit de lloguer o de cessió d’ús. 

Davant d’aquestes peticions, el Consell fa una al·lusió directa als fons Next Generation UE, aprovats el juliol de 2020 pel Consell Europeu, i dotats amb 806.900 milions d’euros pel conjunt dels estats membres, dels quals 360.000 milions són en forma de préstecs reemborsables (amb una correspondència per a Espanya de 140.000 milions).

En paral·lel, el balanç de l’any 2021 del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona va deixar algunes dades rellevants i positives sobre la taula. Entre altres, les 80.000 persones que han pogut mantenir el seu habitatge gràcies als ajuts al pagament del lloguer, així com els 268 habitatges adjudicats durant tot l’any mitjançant la Mesa d’emergències, els 19 milions d’euros atorgats en forma d’ajuts a la rehabilitació per part de l’Ajuntament i la Generalitat, que han permès millorar el seu edifici o habitatge a unes 12.500 persones, i les 10.800 persones noves que han pogut allotjar-se en habitatges públics a la ciutat entre 2016 i 2021.

El CHSB, un espai de participació ciutadana

Constituït el 26 de febrer de 2007 com a instrument de generació d’opinió i propostes entre els ciutadans, el Consell és un òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat en el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Aproximadament, el formen un centenar de membres, en representació de la Generalitat i l’Ajuntament, dels grups polítics municipals, d’organismes i empreses públiques relacionades amb la planificació i construcció d’habitatges, dels consells sectorials de participació municipals, de les entitats socials sense afany de lucre, d’associacions i entitats de suport social per a l’accés a l’habitatge, dels ens cooperativistes, del moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals, entre altres.

Dotat d’unes funcions més específiques i una major implicació i seguiment en la política d’habitatge que marca el dia a dia de la ciutat de Barcelona, el Consell sorgeix de l’experiència viscuda pel Grup de Treball d’Habitatge Social del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, que va estimular al Consorci a crear aquest òrgan.