Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Detectats disset incompliments de l’obligació de destinar el 30% dels pisos nous a habitatge assequible

27/07/2022 - 17:06

Habitatge. S’incoaran sancions de 90.000 a 900.000 euros i s’exigeix als promotors la creació dels pisos assequibles que els pertocaven a la zona.

Una campanya d’inspecció de 1.368 finques amb permisos d’obres entre el gener del 2019 i l’abril d’aquest any ha detectat 138 casos d’obres que no s’ajustaven a la normativa vigent, 17 dels quals corresponen a infraccions molt greus per obres que han incomplert l’obligació de destinar a habitatge assequible el 30% dels pisos fets, una reserva prevista pel planejament urbanístic en vigor des del desembre del 2018.

Les 17 finques que haurien d’haver aplicat la reserva del 30% d’habitatge assequible sumen 222 habitatges, i si haguessin aplicat correctament la regulació vigent la ciutat hauria aconseguit prop de 70 pisos assequibles. Les promocions que havien encobert obres de gran rehabilitació presentant diverses llicències d’obra menor es troben a Ciutat Vella (1), l’Eixample (8), Sants-Montjuïc (2), Sarrià – Sant Gervasi (3) i Gràcia (3).

Davant d’aquests fets greus, s’exigeix als promotors que restableixin la legalitat urbanística. Per tant, caldrà que sol·licitin la llicència que pertoca i s’adeqüin als requeriments corresponents. A més, en els casos d’incompliment del 30%, se’ls reclamarà que materialitzin els habitatges protegits que han evitat fer. Si els pisos es poden dedicar directament a habitatge assequible, se’ls donarà aquesta qualificació. I si no és possible, bé sigui perquè ja han estat venuts o per altres motius, es treballarà l’opció prevista pel planejament del 30% de crear els pisos en un altre immoble del mateix barri.

Paral·lelament, s’incoaran sancions perquè aquesta situació no es torni a repetir. En els casos d’incompliment del 30%, l’Ajuntament aplicarà la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya, que preveu sancions per les infraccions molt greus que van de 90.000 a 900.000 euros.

Alhora, es mantindrà actiu el dispositiu d’inspecció creat per detectar irregularitats, que permet activar alertes automàtiques si es concentren diferents comunicats en un mateix edifici. Quan això passi, s’incoarà de manera automàtica un expedient disciplinari d’obres perquè els inspectors puguin verificar el compliment de la normativa abans que les obres s’acabin i evitar així irregularitats.