Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comencen les obres d’un nou edifici a la Clota de 105 pisos d'habitatge assequible i de protecció oficial

25/10/2021 - 10:44

Habitatge. 94 habitatges seran per als socis de la cooperativa Fem Ciutat, que n’adquiriran el dret de superfície, i 11 que estaran gestionats per l’IMHAB i es destinaran a lloguer assequible

La promoció de La Clota, situada a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, 15-17, forma part de l'estratègia de promoció delegada per ampliar el parc públic a través de l’habitatge cooperatiu, enfortir el sector de l’habitatge sense ànim de lucre, evitar l’especulació immobiliària i enfortir el teixit social.

Aquesta promoció, situada a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, 15-17, forma part de l’estratègia de promoció delegada; l’Ajuntament vol ampliar el parc públic mitjançant l’habitatge cooperatiu per enfortir el sector de l’habitatge sense ànim de lucre, evitar l’especulació immobiliària i enfortir el teixit social. En aquest cas, l’IMHAB cedeix el sòl en dret de superfície a la cooperativa Fem Ciutat, SCCL per un període de 75 anys, en què es mantindrà sempre la titularitat pública del sòl i, per tant, els habitatges no podran acabar mai en el mercat privat. La Clota és la segona promoció de la cooperativa Fem Ciutat en un solar municipal amb titularitat pública permanent. La primera, lliurada el 2018, està situada a la plaça de la Gardunya, al barri del Raval, i consta de 39 habitatges.

105 nous habitatges assequibles a Horta-Guinardó

L’edifici estarà compost per 105 habitatges, on podran viure més de 250 persones. D’aquests pisos, 94 estaran destinats a socis de la cooperativa seleccionats entre els sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, que adquiriran el dret de superfície de cada pis. El sorteig es va realitzar amb criteris territorials i, per aquest motiu, la meitat dels habitatges es van reservar a persones residents durant almenys un any en un dels cinc barris de l’entorn de la promoció. L’edifici també compta amb tres habitatges adaptats adjudicats a persones amb mobilitat reduïda i necessitats específiques. Els 11 pisos restants estaran gestionats per l’IMHAB i es destinaran al lloguer públic assequible.

La Clota serà un edifici amb dues altures diferenciades, una de planta baixa i cinc plantes, i una altra de planta baixa i set plantes més. La superfície útil dels habitatges estarà entre els 80 i els 90 metres quadrats, distribuïts en tres dormitoris, dos banys, cuina, sala-menjador i terrassa. En la construcció dels habitatges s’ha tingut molt en compte la sostenibilitat, per això tots els habitatges disposaran de ventilació creuada, és a dir, que les estances principals tindran il·luminació i ventilació directament des de l’exterior. A més a més, a les cobertes dels edificis s’hi instal·laran plaques solars per produir l’aigua calenta sanitària, cosa que reduirà la demanda energètica i les emissions dels habitatges.