Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comencen les obres de 139 habitatges públics per a gent gran i de lloguer social al complex de Porta Trinitat de Sant Andreu

07/07/2021 - 10:52

Habitatge. La previsió és que les obres acabin el tercer trimestre de 2023

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha començat les obres del futur edifici públic de 139 habitatges de Porta Trinitat, al barri de la Trinitat Vella (Sant Andreu). D’aquests habitatges, 85 seran de lloguer per a gent gran, i els 54 restants seran de lloguer social. En total, 260 persones podran viure en un habitatge assequible.

A l’acte de col·locació de la primera pedra hi ha participat Lucía Martín, regidora del Districte de Sant Andreu i regidora d’Habitatge i Rehabilitació; Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures i representants de la mesquita, l’Associació de Veïns de Trinitat Vella i el Casal de Gent Gran, entre altres entitats del barri de Trinitat Vella.

Les obres tindran una durada de poc més de dos anys, de manera que l’edifici estarà enllestit el tercer trimestre de 2023. La inversió per a la construcció d’aquest edifici serà de 14 milions d’euros.

Habitatges per a col·lectius específics

L’edifici d’habitatges s’allargarà 100 metres a la carretera de Ribes, a la cantonada amb la Via Favència i davant de la plaça de Josep Andreu i Abelló, i constarà de dues altures diferenciades, amb entrades independents, per a les dues comunitats a les quals es destinen els habitatges: gent gran i habitatges de lloguer social. La més baixa, de sis plantes, acollirà 54 habitatges de lloguer social i la més alta, d’onze plantes, acollirà 85 habitatges per a gent gran. A la planta baixa hi haurà també dos locals per a equipaments comunitaris, un aparcament per bicicletes i un passatge per facilitar l’accés a la part posterior de l’edifici.

Pel que fa als habitatges de lloguer social, la meitat seran de dues habitacions, una quarta part d’una habitació i una altra quarta part, de tres habitacions. Tots els habitatges s’organitzaran al voltant d’un passadís d’accés amb tres patis interiors que seran col·lectors de llum i aportaran ventilació creuada.

Per a la seva banda, els habitatges per a gent gran seran d’un únic dormitori i a la cinquena planta hi haurà els espais comuns. Seran tres sales de reunions de 50 m² i una quarta de 20 m2 per a activitats de petit format. Les persones adjudicatàries tindran també accés a la coberta enjardinada on s’instal·larà una bugaderia comunitària.

Impuls al districte de Sant Andreu

Aquesta promoció forma part del complex Porta Trinitat amb el qual l’Ajuntament construeix tot un pol d’equipaments socials i habitatge públic a Trinitat Vella, un dels barris de Barcelona amb la renda familiar més baixa de la ciutat, i dona resposta a reivindicacions històriques dels veïns i les veïnes, de més serveis d’atenció social i augment del parc d’habitatge assequible. A Porta Trinitat hi haurà habitatge assequible per a diversos col·lectius i un equipament públic que inclourà serveis d’atenció a la ciutadania, per a dones, joves i serveis socials. Les obres d’aquest projecte van començar l’estiu de 2020 i estarà en funcionament a principis de 2022.

El districte de Sant Andreu és també el que concentra bona part de l’habitatge públic en construcció de Barcelona degut, sobretot, a la transformació de les cases barates de Bon Pastor i les antigues Casernes de Sant Andreu. En total són 670 habitatges que signifiquen una llar assequible per a més de 1500 persones.

Més habitatge dotacional per a persones grans

L’Ajuntament aposta per la promoció d’habitatge assequible orientat a tots els col·lectius i pensat per adequar-se a les seves necessitats, per això ha apostat pels habitatges dotacionals per a persones grans. Aquesta primavera s’han lliurat les claus dels 49 pisos del darrer edifici d’aquesta tipologia a la ciutat, al carrer d’Alí Bei, al districte de l’Eixample i, en total, Barcelona compta amb 25 promocions i 1.433 habitatges per a gent gran.

Comptant la promoció de Porta Trinitat, n’hi ha sis més en construcció i planificació, amb un volum total de 500 pisos. Són les següents:

  • Carrer de Puigcerdà, 100-104: 48 habitatges. En construcció.
  • Carrer de Viladomat, 142 (Germanetes): 47 habitatges. En construcció.
  • Passeig de Torras i Bages, 143 (Casernes): 152 habitatges. En construcció.
  • Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 5-11 (antiga Quirón): 83 habitatges. En planificació.
  • Carrer de Veneçuela, 96-106: 60 habitatges. En planificació