Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Com està augmentant l’habitatge públic a Nou Barris?

27/03/2023 - 14:32

Habitatge. Amb una inversió per part de l’Ajuntament de Barcelona de 138 milions d’euros, el parc públic a Nou Barris està creixent en 1.300 nous habitatges des del 2015.

Des del 2015, el parc públic d’habitatges de Nou Barris està augmentant en aproximadament 1.300 pisos, amb una inversió de l’Ajuntament de 138 milions d’euros. Una decidida aposta del consistori que es du a terme mitjançant tres mecanismes principals com la construcció de noves promocions, la compra de finques i pisos del mercat privat per destinar-los a lloguer públic i la captació d’habitatges del mercat privat mitjançant programes com la Borsa de Lloguer.  

L’obra nova és l’estratègia més desenvolupada durant els darrers vuit anys, però a diferència d’altres districtes, on clarament té un pes majoritari, en el cas de Nou Barris es pot copsar un equilibri en l’aplicació dels tres mecanismes esmentats. Això, traduït en dades, situa la construcció en 549 habitatges, mentre que són 401 els habitatges comprats i 367 els habitatges captats.

En termes globals de ciutat, la construcció sí que és predominant, amb fins a 6.047 habitatges, per 1.505 de compra i 1.784 de captació. 

Si es desgranen les xifres del districte per barris, La Trinitat Nova és el que acumula més habitatges amb 470, mentre que certa distància s’hi situen Torre Baró amb 281, Ciutat Meridiana amb 134 i Les Roquetes amb 117. A més, també es troben El Turó de la Peira amb 86 habitatges, La Prosperitat amb 70, Verdun amb 62, Porta amb 37, Vilapicina i la Torre Llobeta amb 33, La Guineueta amb 19, Canyelles amb 8 i Vallbona amb 7.

Un districte adaptat al territori 

Situat a l’extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i el districte de Sant Andreu, Nou Barris compte amb tretze barris i més de 800 hectàrees i hi viuen unes 168.000 persones, fet que el converteixen en un dels districtes amb més extensió de la ciutat.

La seva densitat de població, i l’eminent necessitat d’habitatges que tenen els seus veïns, genera l’existència de noves promocions d’habitatge públic, com les nou que hi ha actualment en marxa. 

La promoció de Cirerers – Pla dels Cirerers, a Les Roquetes, que destaca per ser un dels projectes d’habitatge cooperatiu en marxa a la ciutat, ja està finalitzada, mentre que Torre Barró n’acull dues en construcció a l’Av. Escolapi Càncer. A més, es comptabilitzen les tres de Palamós (dues en construcció i una en projecte), la de S’Agaró i Via Favència, ambdues en projecte. La Trinitat Nova té la promoció d’Aiguablava, en reserva de sòl.

Nou Barris també destaca per ser un dels districtes que disposa de més habitatges amb serveis per a persones majors de 65 anys de tota la ciutat, amb fins a quatre promocions actuals d’aquesta tipologia: Favència I, Favència II, Torre Júlia i Urrutia. I, entre els seus diferents barris, hi destaca un significatiu nombre d’edificis que poden ser rehabilitats i, per tant, ser receptors d’un ajut procedent dels fons europeus Next Generation. Nou Barris, precisament, va acollir sessions informatives dirigides a aquests ajuts, i que es reproduiran pròximament en altres districtes de la ciutat.

En paral·lel, el passat 15 i 21 de març, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona també va celebrar dues trobades informatives, obertes i gratuïtes, que van permetre donar a conèixer als veïns i veïnes el significatiu creixement que s’està produint en la promoció d’habitatges a Nou Barris. Ambdues van tenir lloc amb èxit d’afluència i van permetre als veïns tenir una radiografia mental de les millores que viu el districte en termes d’habitatge. 

Per a tots aquells ciutadans interessats a accedir a un habitatge de protecció oficial a la ciutat, tenen al seu abast el Registre de Sol·licitants, la via d’accés oficial de l’Ajuntament de Barcelona. Requereix inscripció prèvia gratuïta, que es pot formalitzar a través de tres vies diferents: de forma presencial en alguna de les oficines d’habitatge amb cita prèvia, per telèfon al 010 o bé per internet, a través de la pàgina del registre de sol·licitants.