Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona, declarada zona de mercat d’habitatge tensionat

29/06/2023 - 14:49

Habitatge. S’ha signat el decret, d’acord amb la nova Llei estatal d’habitatge.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat el decret per declarar Barcelona zona de mercat d’habitatge tensionat, d’acord amb la nova Llei estatal d’habitatge. Així es dona conformitat i solidesa jurídica a la tramitació iniciada per la Generalitat de Catalunya, com a Administració competent, per definir les àrees tensionades, aplicar la llei i protegir els veïns i veïnes que viuen de lloguer regulant-ne els preus.

La nova Llei d’habitatge preveu quatre requisits per declarar una zona tensionada, i per aplicar-la se n’ha de complir un. En el cas de Barcelona, se’n compleixen tres: el percentatge de la renda de les llars dedicat al pagament del lloguer o de la hipoteca, a més dels subministraments, supera el 30% en tots dos casos, i el preu del lloguer en els darrers cinc anys és superior en tres punts a l’evolució de l’IPC.

Regulacions i beneficis fiscals 

La nova llei també estableix diferències en l’establiment del preu del lloguer si el propietari és un gran tenidor (és propietari de més de deu habitatges). En el cas d’habitatges de grans tenidors, el preu del lloguer estarà limitat a l’índex de preus de referència de la Generalitat. Per als petits tenidors, el preu del nou contracte estarà marcat pel contracte anterior.

També es preveuen beneficis fiscals per a les persones que lloguin habitatges en propietat. En els nous contractes, el percentatge de reducció de l’IRPF serà del 50%, i podrà arribar al 90% en cas que el preu del lloguer sigui un 5% inferior al contracte anterior. Si el pis es lloga a joves de fins a 35 anys, la bonificació serà del 70%.

Entre el 36% i el 43% dels ingressos són per pagar l’habitatge

Segons les dades publicades per l’INE, corresponents al 2020, els veïns i veïnes de Barcelona destinen el 36% dels ingressos a pagar el lloguer. Pel que fa al pagament de la hipoteca, el percentatge d’ingressos que s’hi destina és del 43,3%.

L’evolució del preu del lloguer s’ha incrementat un 21,1% els darrers cinc anys. S’ha passat de 889,6 euros mensuals de mitjana el quart trimestre del 2017 a 1.077,5 euros mensuals de mitjana el quart trimestre del 2022. En canvi, el creixement de l’IPC en el mateix període ha estat del 14,6%, una diferència de 6,5 punts, més del doble del que preveu la llei per poder declarar una zona de mercat tens.