Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

    • ->
    • ->
    • ->
    • ->
    • ->
    • ->
    • ->
    • ->
  • Experts internacionals debaten sobre la regulació dels preus del lloguer

    La pujada de preus del lloguer és una de les qüestions que més preocupa les persones expertes en l’àmbit de l’habitatge. La diferència entre els sous i els preus del lloguer fa que moltes persones tinguin dificultats per accedir a un habitatge digne o que es trobin en la situació de patir un desnonament.

    Per tal de debatre sobre les possibles solucions per fer punxar aquesta bombolla, l’Observatori DESC, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ha organitzat el dimecres 18 de novembre una jornada de debat sobre la regulació dels preus del lloguer. Aquesta plataforma, integrada per entitats i persones individuals, promou els Drets Econòmics, Socials i Culturals com a drets fonamentals.

    A la jornada sobre la regulació del lloguer hi van participar persones expertes a nivell internacional que van presentar les experiències que es porten a terme a ciutats com Nova York o Berlín per posar fre a l’escalada de preus. En concret, van participar a la jornada Lucy Joffe, experta en regulació i polítiques d’habitatge procedent de Nova York, i Florian Schmidt,  activista i polític urbà que explicarà el cas berlinès.

    A la taula rodona també van intervenir la urbanista Maria Sisternas, el portaveu del Sindicat de Llogateres Jaime Palomera i la periodista d’Eldiario.es Marina Estévez.

    Cròniques

    La regulació dels preus del lloguer

    Xerrada sobre la regulació del lloguer on s’ha debatut sobre com posar fre a l’escalada de preus i on experts internacionals que han explicat els casos de Nova York i Berlín.

    Participants:

    • Lucy Joffe, experta en regulació i polítiques d’habitatge procedent de Nova YorkFlorian Schmidt, activista i polític urbà que explicarà el cas berlinès.
    • Maria Sisternas, urbanista
    • Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres
    • Marina Estévez, periodista d’Eldiario.es
    • Lucía Martín, regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona

    La regulació del lloguer a Berlín

    Florian Schmidt, activista i polític urbà que explicarà el cas berlinès.

    Florian Schmidt  és sociòleg i desenvolupador de projectes urbans, activista i polític urbà. A més, és responsable de planificació urbana del barri de Friedrichshain-Kreuzberg, a Berlín, així com també de la iniciativa “Repensant la ciutat”, impulsada l’any 2011.

    La regulació del lloguer a Nova York

    Lucy Joffe, experta en regulació i polítiques d’habitatge procedent de Nova York 

    Lucy Joffe és la Comissària adjunta de Política d’Habitatge al Departament de Preservació i Desenvolupament de l’habitatge de Nova York. Des d’aquesta posició porta a terme accions d’investigació i avaluació de polítiques i inversions d’habitatge justes i desenvolupa polítiques i iniciatives especials.