Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Base imposable

Suma del rendiment sotmès a impostos i del qual, després de les deduccions, se n'obté la base liquidable.

Base liquidable

Xifra sobre la qual es calculen els imports que cal pagar.

Beneficiari

Persona física o jurídica que és titular del dret d'indemnització.

Cancel·lació

Liquidació del deute amb el banc una vegada retornats el préstec i els interessos. Comporta despeses d'escriptura i la inscripció en el Registre de la Propietat.

Cancel·lació anticipada

Anticipació de les quantitats pactades en concepte d'amortització d'un préstec. Pot ser total o parcial. L'entitat de crèdit sol cobrar un percentatge sobre la quantitat anticipada, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat. En el cas dels préstecs a tipus d'interès variable, el percentatge màxim legal és l'1%.

Cancel·lació registral

Eliminació del càrrec que hi ha sobre una finca i que consta en el Registre de la Propietat. Un préstec hipotecari pot estar pagat, però, en canvi, la hipoteca pot constar encara en el registre. Perquè desaparegui, s'ha de signar una escriptura de cancel·lació que ha de liquidar l'impost d'actes jurídics documentats i, després, inscriure-la en el Registre, fet que anul·la el càrrec a què fa referència.

Capital

Import nominal del préstec hipotecari. Total del deute pendent, sense incloure els interessos.

Carència

Període del préstec durant el qual només es paguen els interessos i no el capital. Acostuma a durar dos anys i és opcional per part del client.

Càrrega

Limitacions de la propietat d'un immoble o vinculacions al pagament d'una obligació. Ha d'estar inscrita en el Registre de la Propietat.

Cèdula d'habitabilitat

Document emès per la Direcció General d'Habitatge que acredita que un habitatge compleix els mínims d'habitabilitat.

Cèdula de qualificació provisional

Resolució que atorga de manera provisional certs beneficis per promoure habitatges. Per accedir als ajuts i poder qualificar els habitatges com a habitatges amb protecció oficial, cal obtenir la qualificació definitiva.

Certificat d'habitabilitat

Certificat emès per un tècnic competent que garanteix que l'habitatge gaudeix de les condicions mínimes d'habitabilitat. Serveix per obtenir la cèdula d'habitabilitat.

Certificat de final d'obra

Certificat emès pel tècnic competent i/o pel promotor de les obres en què se'n declara la finalització i la conformitat amb les obres executades.

Certificat registral

Document legitimat i expedit pel Registre de la Propietat en què es declara la situació dels càrrecs respecte d'una finca.

Cessió de contracte

Document pel qual se cedeixen totalment o parcialment els drets d'un contracte a favor de tercers.

Clàusula

Apartat d'un contracte que conté algun dels pactes entre les parts.

Coeficient de participació

Percentatge que s'aplica sobre el valor del sòl de l'edifici i dels elements comuns quan es tracta d'edificis en propietat horitzontal —comunitats de propietaris— i segons el qual se solen distribuir les depeses.

Comissió

Despeses per serveis als clients que cobra l'entitat de crèdit. Cal que siguin acceptades per les dues parts i estar recollides en el fulletó informatiu i l'escriptura del préstec.

Comissió d'obertura

Despeses de l'estudi del préstec, la concessió, la tramitació i altres despeses de gestió que ocasiona el préstec hipotecari a l'entitat de crèdit.

Comissió de cancel·lació

Comissió que cobra l'entitat de crèdit un cop s'ha pagat tot el deute prestat, més els interessos.

Comissió de cancel·lació anticipada

Comissió l'origen de la qual és el risc financer que implica la cancel·lació anticipada d'una operació. La comissió aplicada compensa l'entitat de crèdit per les pèrdues financeres.

Comissió de reclamació d'impagats

Quantitat fixa que es reporta quan hi ha un rebut impagat.

Comú

Aplicat a un habitatge, espai de copropietat dins d'un edifici en el qual participen els copropietaris de l'immoble. Són elements comuns les cobertes i els terrats, les façanes, els terres, els fonaments, l'estructura, els murs i les parets mestres, així com els patis i les terrasses, les canalitzacions, els serveis comunitaris d'instal·lacions i els espais lliures.

Comunitat de propietaris

Òrgan que regeix un edifici en propietat horitzontal. Està compost per tots els propietaris de la finca.

Continent

Elements de construcció i instal·lacions fixes d'un habitatge.

Contingut

Béns de l'assegurat, dels familiars i de la resta de persones amb les quals conviu, excepte vehicles, valors, mobiliari, aixovar i materials per a l'exercici d'una professió.

Continuació de tercers

En cas de lloguer, situació en què, si el llogater no vol renovar el contracte, el seu cònjuge o parella de fet amb qui ha conviscut durant els últims dos anys es pot beneficiar de l'habitatge fins a la fi del contracte. El mateix passa en cas de divorci, nul·litat o separació quan l'habitatge és designat pel jutge al cònjuge del llogater.

Contracte de lloguer

Acord entre el propietari i l'inquilí pel qual es lloga un habitatge a canvi d'una renda acordada lliurement per les dues parts.

Conveni ESAL

Conveni signat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i diverses entitats representatives del sector (Cohabitac, FCHC i la XES) amb l’objectiu ampliar el parc públic d’habitatges en mil pisos, que es destinaran a lloguer social i habitatge cooperatiu assequible.

Cooperativa d'habitatge

Societat que agrupa persones unides per participar en el projecte comú de construir habitatges per allotjar els socis. Es constitueix formalment amb els estatuts, la inscripció en el Registre de Societats Cooperatives i l'elecció democràtica dels òrgans pels quals es regeix. S'encarrega de cercar els solars, redactar el projecte, negociar amb l'entitat de crèdit, trobar l'arquitecte, redactar contractes d'incorporació i adjudicació…

Crèdit hipotecari

Contracte pel qual una entitat de crèdit obre una línia de finançament de la qual el titular pot anar rebent quantitats segons les seves necessitats. El titular s'obliga a retornar les quantitats que hagi rebut en els terminis i les condicions pactades entre les dues parts. En el cas d'incompliment per part del receptor dels diners, l'entitat de crèdit té la garantia hipotecària amb què passarà a ser la propietària del bé. El crèdit es formalitza en escriptura pública per poder ser inscrit en el Registre de la Propietat.

Dades registrals de l'habitatge

Conjunt de dades de l'habitatge que consten en el Registre de la Propietat.

Derrama

Despesa extraordinària.

Desgravació fiscal

Deducció de la quantitat que s'ha de pagar en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Deute públic

Depèn del rendiment del deute públic al mercat secundari. Gairebé cap entitat de crèdit l'utilitza.

Diferencial

Percentatge que s'afegeix a l'índex de referència en cada modificació del tipus d'interès en els préstecs d'interès variable.

Disposicions

Quantitats parcials de l'import del préstec que s'ha sol·licitat i que s'utilitzen a mesura que avança el termini del préstec.

Divisió horitzontal

Acte documentat en títol públic amb què es divideix un immoble en diverses finques registrades independents, amb assignació a cadascuna d'un coeficient de copropietat o participació en el total de l'immoble. S'inscriu en el Registre de la Propietat.

Document privat

Respecte d'un acte jurídic, mercantil o administratiu, recull la voluntat de qui l'atorga. Si es tracta d'un document de compravenda, per exemple, recull la voluntat de les parts de transmetre la propietat d'una finca.

Document públic

Respecte d'un acte jurídic, mercantil o administratiu, document autoritzat per un notari que el faculta per ser inscrit en el Registre de la Propietat. Es coneix de manera comuna com 'escriptura', i algunes de les més freqüents són les d'hipoteca, compravenda, obra nova o divisió horitzontal.

Domini

Titularitat de la propietat.

Dret d'habitació

Atorga al seu titular el dret a ocupar en un immoble la part necessària per a aquesta persona i la seva família, amb la finalitat de satisfer les necessitats d'habitatge.

Dret d'ús

Legitima per tenir i utilitzar un habitatge d'acord amb les necessitats de l'usuari i, si s'escau, de la seva família.

Dret de retracte

Dret del llogater a sol·licitar que es faci efectiu el dret de tempteig o a adquirir l'habitatge i s'invalidi la compravenda efectuada.

Dret de superfície

En els habitatges amb dret de superfície es transmet la propietat de l'edifici per un període determinat —que s'especifica quan es constitueix el dret—, però no la del sòl. Després d'aquest període, la propietat torna a l'Administració pública.

Dret de tempteig o d'adquisició preferent

Preferència del llogater per comprar l'habitatge que té llogat. Si l'habitatge es ven sense tenir en compte el dret preferent del llogater, aquesta persona pot comprar-lo exercint el dret de retracte.

Embargar

Retenir béns per garantir el pagament d'un deute. L'executa l'autoritat competent.

Emergència habitacional

Situació en la qual el dret a l’habitatge digne d’una part de la població no està garantit a causa d'una crisi sobrevinguda.

Emigrant retornat

Persona emigrada originària de Barcelona o que hagi residit a la ciutat els dos anys anteriors a la sortida del seu país, i que hagi presentat la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada conforme a la Llei de mesures de suport a la tornada dels catalans emigrats i els seus descendents. El poden sol·licitar, per exemple, ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el seu darrer veïnatge administratiu; o els nascuts a Catalunya que mantenen la seva residència a l'estranger, però que van ser evacuats o van haver d'exiliar-se per raons polítiques.

Entitat de crèdit

Persona jurídica amb qui es contracta el crèdit hipotecari —bancs hipotecaris, entitats de crèdit oficial, caixes d'estalvis, caixes postals, entitats regulades, entitats cooperatives de crèdit i societats de crèdit hipotecari—.

Escriptura

Document que declara que una o més persones contreuen un compromís signat per elles i autoritzat per un notari que el faculta per ser inscrit en el registre corresponent. L'acció de fer una escriptura es diu 'escripturar'.

Escriptura pública

Escriptura signada i ratificada per un notari que s'inscriu en el Registre de la Propietat.

Euríbor

Índex que mesura l'evolució del mercat interbancari europeu. És, segurament, el més recomanable. S'ha de saber, però, que reflecteix de manera molt brusca les pujades i baixades de tipus. Sempre se li suma un diferencial, però no és convenient que el tipus superi l'1,25%.

Extinció

Finalització d'un contracte per incompliment d'obligacions per les dues parts. En un lloguer, el propietari pot extingir el contracte quan el llogater no pagui la renda, la fiança o l'actualització, sotsarrendi o cedeixi l'habitatge sense permís, danyi o faci obres no consentides, activitats molestes, perilloses o il·legals, o destini l'habitatge a altres usos. El llogater pot extingir el contracte si el propietari no conserva l'habitatge o interfereix en l'ús acordat.

Família monoparental

Unitat familiar en la qual els fills conviuen només amb un dels seus pares.

Família nombrosa

Està integrada pel pare i/o la mare i tres fills o més —de menys de 25 anys—, siguin comuns o no. Altres situacions, però, també s'equiparen a la de família nombrosa, com les famílies amb dos fills, si algun dels membres té discapacitat o està incapacitat per treballar; o en cas de pare o mare separats o divorciats, amb tres o més fills, encara que visquin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica.

Fe pública

Autorització oficial per la qual alguns funcionaris avalen l'autenticitat d'un document i la veracitat del seu contingut.

Fet imposable

Acte que obliga a pagar un impost.

Fiança

Quantitat equivalent a un mes de lloguer que el llogater paga al propietari com a garantia. Equival a un mes de renda en els casos de primer habitatge —a dos en altres casos— i es diposita on designi la comunitat autònoma. Es retorna quan acaba el contracte de lloguer, si el llogater deixa l'habitatge en les mateixes condicions en què el va trobar. A més de la fiança, el propietari pot demanar una altra garantia, com per exemple l'aval.

Finançament

Quantitat de diners prestada i que acostuma a oscil·lar entre el 70% i el 80% del valor de la casa que es compra.

Finca

Terme que designa un habitatge en el Registre de la Propietat. Cada habitatge és una finca registral.

Garantia obligatòria

Garantia que s'ha de prestar obligatòriament per fer algun tràmit o formalitzar algun acord o contracte.

Gran tenidor

Persones físiques o jurídiques que tenen més de 15 habitatges en propietat.

Gravamen

Càrrega que afecta un bé immoble o moble en benefici d'un tercer.

Habitatge assequible

Conjunt dels habitatges amb protecció o resultants d'actuacions de rehabilitació protegits amb un preu inferior al del mercat, destinat a la venda o el lloguer.

Habitatge de preu lliure

Habitatge que no té cap limitació pel que fa al preu de venda.

Habitatge de primera mà

Habitatge de nova construcció.

Habitatge de segona mà

Habitatge en què, com a mínim, s'ha produït una transmissió de la propietat.

Habitatge declarat en ruïna

La declaració de ruïna —un acte administratiu municipal— indica que la situació d'un habitatge suposa un perill imminent o latent per a les persones i els béns, fet que obliga a l'enderrocament total o parcial de l'edifici en qüestió.

Habitatge fora d'ordenació urbana

Habitatge que contradiu la normativa urbanística, bé sigui una llei, un reglament, un pla general… Pot ser de manera sobrevinguda, en produir-se un canvi en el planejament municipal o en altres normes, o es pot tractar d'un acte il·legal.

Habitatge Industrialitzat

Sistema d’edificació que utilitza tècniques i processos innovadors i en el qual els components estructurals es fabriquen en un taller, es transporten a la ubicació final i allà es munten. Aquest tipus de construcció permet automatitzar processos de disseny i producció.

Habitatge plurifamiliar

Habitatge inclòs en una finca amb més d'un habitatge.

Hipoteca

Dret real que garanteix l'acompliment d'unes obligacions contretes amb un tercer —préstecs, lletres…—. Juntament amb el pagament del principal, garanteix el cobrament dels interessos ordinaris, els moratoris, els costos i les despeses derivades de la reclamació judicial eventual en cas d'incompliment del pagament.

HPO

Habitatge de Protecció Oficial. Habitatge la tipologia, les dimensions i el preu del qual estan reglamentats per l'Administració com a condició per poder acollir-se a certs avantatges, tant econòmics com fiscals, per part dels compradors. Aquestes persones també han de reunir unes condicions establertes quant a titularitat d'immobles, ingressos familiars…

IAJD

Impost d'actes jurídics documentats. Grava els actes formalitzats en documents públics, com per exemple les escriptures notarials. En el cas de les hipoteques, la base per calcular-les és la del total de responsabilitat hipotecària i no exclusivament pel principal del préstec, llevat de les excepcions establertes en la llei sobre subrogació i modificació d'hipoteques. Es fa efectiu a la delegació provincial d'Hisenda.

IBI

Impost de béns immobles. Grava el valor de l'immoble. El recapta l'ajuntament del municipi on està ubicat. Es cobra cada any i en funció del valor cadastral assignat.

ICIO

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S'aplica quan es fa alguna d'aquestes actuacions que necessiten llicència. El paga el propietari de l'immoble o el terreny sobre el qual s'edifica.

Índex de referència

S'empra en els préstecs a interès variable. Determina el tipus d'interès —mes al marge— en cadascuna de les revisions a partir del període inicial o fix del préstec.

Infraassegurança

Assegurar un bé per un valor inferior al real. Per eliminar-la, es pacta amb l'assegurador una quantitat amb independència del valor que s'anomena 'primer risc'.

Ingressos familiars ponderats

Ingressos de tots els membres de la unitat familiar, tenint en compte el nombre de persones, els membres amb discapacitat i els més grans de 65 anys.

Ingressos màxims

Per ser adjudicatari d'un habitatge de protecció oficial cal no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa. S'entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. Consulta la taula d’ingressos de Barcelona

Interès de demora

Tipus d'interès que s'aplica com a penalització quan el deutor incompleix les obligacions de pagament. L'import ha d'aparèixer fixat en el contracte.

IPC

Índex de preus al consum. Avalua l'increment en els costos. És l'índex pel qual s'actualitza el contracte de lloguer els primers cinc anys. Després es fa d'acord amb el que s'hagi pactat en el contracte.

IPREM

Indicador públic de renda d’efectes múltiples. És l’índex de referència a Espanya per al càlcul del llindar d’ingressos per a múltiples efectes (ajudes per a habitatge, beques, subsidis per atur…). Va ser introduït l’1 de juliol de 2004, en substitució del salari mínim interprofessional (SMI), la utilització del qual es va restringir a l’àmbit laboral. Els límits d’ingressos per accedir a un habitatge de protecció oficial i dotacional es calculen en múltiples de l’IPREM anual, amb pagues extres.

IRPH

Índex de referència de préstecs hipotecaris. N'inclou tres: el de bancs, el de caixes i el del conjunt d'entitats de crèdit. Mesuren la mitjana de les operacions iniciades o renovades el mes anterior per cada grup d'entitats. Són un reflex fidel de què costa el finançament de l'habitatge.

IRSC

Indicador de renda de suficiència de Catalunya. Creat com a substitut de l'IPREM —d'àmbit estatal—, és l’indicador per a prestacions i serveis que són competència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

ITP

Impost sobre transmissions patrimonials. Grava, entre altres coses, la compravenda d'immobles. Normalment el paga el venedor. El tipus actual és del 6% en la major part del territori espanyol, tot i que hi ha excepcions.

IVA

Impost sobre el valor afegit. Grava el consum de béns i serveis. El paga el soci de la cooperativa a qui s'adjudica l'habitatge.

IVT

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys. D'àmbit municipal, grava l'augment del valor dels terrenys. El venedor és, per llei, el subjecte passiu de l'impost, llevat pacte contrari, que haurà de quedar reflectit en l'escriptura pública de compravenda. La quantitat depèn dels anys transcorreguts des de l'última liquidació, del municipi i de la zona on estigui situat l'habitatge dins de la localitat.

LAU

Llei d'arrendaments urbans.

Limitació

Característica de les superhipoteques UCI que protegeix la quota contra les pujades dels tipus d'interès variable.

Liquidar

Pagar un deute.

Llibre de l'edifici

Document que recull les dades principals de l'edificació, estigui o no destinada a habitatges i que, entre altres, inclou les dades d'identificació i construcció de l'edifici i les tasques de manteniment que s'hi facin, les incidències que s'hi produeixin i les reformes o rehabilitacions efectuades.

Llicència d'obra major

Cal contractar un tècnic col·legiat que redacti el projecte i dirigeixi l'obra. Amb el projecte visat —examinat i amb el vistiplau—, i el document que certifica que el tècnic es fa responsable de l'execució de l'obra, se sol·licita la llicència d'obra major.

Llicència d'obra menor

Per a obres que afecten menys de 9 metres quadrats de superfície i que no modifiquen la configuració arquitectònica ni l'estructura de l'edifici, cal sol·licitar la llicència d'obra menor a l'Ajuntament i pagar les taxes fixades. S'ha de presentar un petit croquis i un pressupost de l'obra. No cal un projecte redactat per un tècnic col·legiat.

Llicència de primera ocupació

Llicència concedida per l'Ajuntament al promotor una vegada acabada l'obra de l'edifici perquè es pugui ocupar.

Lliure de càrrecs

Es diu de la finca sobre la qual no hi ha cap limitació al seu domini, és a dir, no hi ha hipoteques, censos, clàusules resolutòries, usdefruits o altres limitacions.

Llogater

Persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat. Persona que lloga un bé immoble.

Lloguer

És el contracte en virtut del qual una persona —arrendador, propietari, usufructuari— s'obliga a donar a una altra —arrendatari, llogater, inquilí— l'ús i el gaudi d'un habitatge per a un temps determinat i a canvi d'un preu concret, la renda.

Lloguer assequible

El preu del lloguer d'aquests habitatges és inferior al del mercat després de ser inclosos en operacions de la borsa de lloguer, actuacions de rehabilitació protegida o promocions d'habitatge amb protecció.

Memòria de qualitats

Document tècnic en què s'expliciten els materials amb què s'executarà l'obra, sigui a l'interior de l'habitatge o als elements exteriors de l'edifici.

Menor emancipat

Persona entre 16 i 18 anys que pot disposar de la seva persona i dels seus béns com si fos major d'edat. L'emancipació s'atorga mitjançant escriptura pública davant de notari i ha de ser inscrita en el Registre Civil.

Metres quadrats construïts

Superfície de l'habitatge que inclou els tancaments exteriors i interiors que el componen.

Metres quadrats útils

Superfície de l'habitatge que és la suma de les superfícies netes de totes les estances que componen l'habitatge.

MIBOR

Ha deixat de ser un índex oficial, per la qual cosa gairebé no es fa servir i afecta, sobretot, les operacions que es van fer fa anys.

Necessitat d'habitatge

Imprescindible per inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de protecció oficial de Barcelona. No es dóna quan el sol·licitant té un habitatge de protecció; un habitatge lliure adequat el preu del qual supera el 60% del valor d'un habitatge en venda, en règim general de 70 metres quadrats, a Barcelona; o té béns patrimonials el valor dels quals supera el preu d'un habitatge de venda, en règim general de 70 metres quadrats.

Notari

Funcionari públic autoritzat per donar fe, assessorar i certificar amb la seva signatura els negocis jurídics privats. Cobra segons la quantia del document i les tarifes fixades pel Govern, i el pot elegir el sol·licitant entre els que operen a la població de la finca hipotecada o del domicili fiscal del sol·licitant. Es consideren despeses de notaria les que es produeixen per l'atorgament de l'escriptura del préstec hipotecari —aquests aranzels tenen com a base imposable el que s'anomena 'responsabilitat hipotecària', i sobre aquesta base s'aplica un percentatge de tarifa establert legalment— i l'import dels fluxos utilitzats i de les còpies expedides, també establert de manera legal.

Novació o modificació de préstec

Renegociació del préstec amb l'entitat de crèdit a fi de baixar el tipus d'interès o canviar l'índex de referència. Consisteix en un acord per aplicar un tipus d'interès inferior o canviar les regles de càlcul de l'interès. Juntament amb la millora de les condicions de l'interès, es pot pactar l'alteració del termini acordat. Aquesta solució és la més avantatjosa, ja que les despeses són mínimes.

Nua propietat

Quan un propietari té dret sobre l'habitatge però no en té la possessió, ja que l'ha cedida a través d'un dret anomenat 'usdefruit'.

Obra nova

Document públic en què es declara l'existència d'una edificació o la construcció d'una de nova. Inscriure-la en el Registre de la Propietat representa la creació d'una finca registral per desaparició de la finca de procedència.

Oferta vinculant

En el cas de subrogació d'un préstec hipotecari entre entitats de crèdit, document que l'entitat que vol subrogar-se en el préstec envia a l'entitat creditora primera, amb les noves condicions de tipus d'interès que aplicarà al client en cas que aquest canviï d'entitat. En les noves hipoteques, però, l'oferta vinculant és el document que les entitats de crèdit tenen obligació de lliurar al client, i que ha de contenir les condicions financeres del préstec. La validesa de l'oferta no pot ser inferior a deu dies hàbils a partir del lliurament. Les entitats de crèdit, un cop estudiat i aprovat un préstec, garantit per a un habitatge, per import igual o inferior a 150.253,03 euros, i el titular del qual sigui una persona física, tenen l'obligació de lliurar una oferta vinculant.

PAE

Els Punts d’Assessorament Energètic són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.

Parc públic

Habitatges de protecció oficial sotmesos a les ajudes dels ajuntaments o de la Generalitat de Catalunya.

Parella de fet

Parella estable no casada inscrita en el Registre Municipal d'Unions Civils.

PAU

Programa d'actuació urbanística. Té per finalitat convertir sòl urbanitzable no programat —no definit pel PGOU— en sòl per a la construcció d'habitatges el 50% dels quals —com a mínim— estan subjectes a algun tipus de protecció.

Període d'amortització

Termini de temps en què es retorna el principal del préstec i els interessos.

Període de revisió d'interès

Periodicitat amb què es fa la modificació del tipus d'interès en els préstecs a tipus d'interès variable.

Periodicitat

Freqüència amb què es paguen les quotes del préstec. Es recomana que coincideixi amb la periodicitat dels ingressos.

Persona jurídica

Règim que tenen les entitats amb drets i obligacions similars als de les persones —empreses, entitats financeres…—.

PGOU

Pla general d'ordenació urbana. Conté informació dels solars d'un municipi, n'indica el tipus de sòl i les normes urbanístiques que els afecten, així com l'equipament, les infraestructures i el desenvolupament previst per al municipi. Cada ajuntament disposa d'un departament d'urbanisme en què es pot obtenir informació sobre un solar en concret.

Pla d'habitatge

Pla municipal segons el qual l'Administració fixa les normes bàsiques d'accés i finançament a un habitatge protegit: les condicions i els preus màxims, els ingressos dels destinataris i el sistema de finançament. Amb una vigència de quatre anys, es complementa amb els plans de cada comunitat autònoma, que reben finançament estatal assignat per convenis. També estableix el mecanisme de fixació del tipus d'interès i afavoreix la signatura de convenis amb entitats de crèdit per a la concessió de préstecs.

Pla urbanístic

Conjunt de normes que regulen els usos permesos del sòl.

Ple domini

Quan es tenen els drets absoluts sobre el bé o la part del bé corresponent.

Plec de condicions

Escrit en què consten les condicions d'un contracte.

Plusvàlua municipal

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Poder notarial

Autorització atorgada davant d'un notari a favor d'un tercer perquè aquest pugui fer un tràmit determinat.

Prestatari

Persona titular d'un préstec que assumeix totes les obligacions i adquireix tots els drets del contracte que signa amb l'entitat de crèdit prestadora.

Préstec a interès fix

Préstec en què es pacta amb l'entitat de crèdit un interès que roman inalterable mentre duri el préstec. Com que no varia el tipus d'interès, la TAE roman fixa.

Préstec a interès mix

Combina un període d'interès fix i un altre de variable que s'ajusta al mercat.

Préstec a interès variable

L'interès roman fix un temps —sovint entre sis mesos i un any— i després es revisa en funció de la variació de l'índex de referència publicat mensualment al BOE segons les oscil·lacions del mercat. S'acostumen a concedir en millors condicions, però en variar la TAE, també varia; mai no se sap quant es pagarà en el període següent.

Préstec amb sostre

Préstec hipotecari a tipus variable en què s'han pactat uns límits màxims i/o mínims pel tipus d'interès que es pot aplicar en la revisió.

Préstec de quota fixa

El tipus d'interès és variable, però la quota roman fixa, i varia el termini de devolució del préstec.

Préstec qualificat

El concedeixen les entitats de crèdit que tenen subscrit un conveni amb l'Administració pel qual el tipus d'interès està per sota del que fixa el mercat.

Privatiu

Aplicat a un habitatge, instal·lació o element que pertany a la propietat privada d'un propietari en particular. Es contraposa, així, al concepte 'comú', que fa referència a una instal·lació o un element que pertany a l'espai de la comunitat de propietaris.

Projecte tècnic

Projecte d'obres elaborat per un tècnic amb titulació per fer-ho.

Propietari

Persona jurídica o física amb el dret de propietat sobre un bé.

Propietat

Potestat sobre un bé, per la qual s'atribueix al seu titular la capacitat de disposar-ne, sense més limitacions que aquelles que imposi la llei.

Propietat horitzontal

Edifici dividit en pisos i/o locals amb accés independent al carrer o a un element comú. Els propietaris dels pisos comparteixen serveis i instal·lacions comunes. El seu funcionament es regula pels estatuts i el reglament de règim interior, que determinen l'ús dels habitatges i locals, els elements i les despeses comunes, els òrgans de govern de la comunitat, les obligacions dels propietaris per a la conservació de l'immoble i les normes de convivència i d'utilització dels serveis comuns.

Propietat vertical

Edifici de més d'un habitatge, propietat d'una o més persones —físiques o jurídiques— i en què no ha estat adjudicat a cada propietari un habitatge amb caràcter privatiu.

Pròrroga forçosa

Dret del titular d'un contracte de lloguer a exigir que el propietari prorrogui de manera obligatòria la durada del contracte.

Qualificació d'HPO

Permet que tant el comprador com el constructor o promotor rebin beneficis a canvi dels quals queden subjectes a certes condicions legals durant el temps que l'habitatge sigui considerat HPO. El constructor, per exemple, no pot vendre l'habitatge per sobre d'un preu màxim fixat, i el comprador ha d'atendre les condicions d'ús i venda.

Qualificació urbanística

Defineix els usos permesos sobre el sòl.

Quota

Pagament —sovint mensual— de la hipoteca, que inclou part del capital prestat i part dels interessos. Pot ser constant —sempre es paga el mateix perquè els interessos es redueixen en proporció a l'amortització de capital—, creixent —cada any s'amortitza més capital, per la qual cosa baixen els interessos— o decreixent —cada any s'amortitza el mateix capital, els interessos es redueixen progressivament i el total va disminuint—.

Quota comodí

Característica dels supercrèdits UCI que permet al prestatari no pagar una quota a l'any durant els tres primers quan li vagi malament —per vacances, despeses extraordinàries…—.

Règim d'habitatge sol·licitat

N'hi ha de diferents modalitats: en propietat, en dret de superfície o en lloguer, sigui per 10, 25 o 30 anys, amb opció a compra, per a gent gran —per a unitats familiars o de convivència de màxim dos membres i més grans de 65 anys— o per a gent jove —per a més joves de 35 i composició familiar o grup de convivència de com a màxim dues persones; excepcionalment de tres membres, si el tercer és menor d'edat—.

Règim jurídic de l'edifici

Conjunt de normes sobre les quals es regeix l'edifici.

Registre de la propietat

Oficina pública que recull els canvis que afecten la propietat d'immobles, els seus drets i càrregues, i la titularitat.

Renda

Quantitat mensual que el llogater paga al propietari quan lloga un pis, i que es pacta entre les dues parts abans de signar un contracte.

Rendibilitat interna del deute públic

Mitjana semestral del rendiment en el mercat secundari de deute públic amb venciment entre dos i sis anys.

Residència permanent

Són titulars del dret a residir amb caràcter permanent els ciutadans d'un estat membre de la Unió Europea o d'un estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, i els membres de la família que no siguin d'un d'aquests estats que hagin residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys, entre altres.

Responsabilitat hipotecària

Suma dels conceptes garantits per la hipoteca: el capital prestat, els interessos normals i els de demora, els costos judicials, les despeses… Sobre aquesta quantitat, es calculen les despeses de la formalització d'una hipoteca.

Salari mínim interprofessional

El fixa cada any el Govern central. En teoria, és el salari mínim necessari per viure i, per tant, el que hauria de poder cobrar tothom.

Seient

Referit a l'habitatge, cadascuna de les inscripcions que el registrador fa en el Registre de la Propietat referent a la vida d'una casa.

Servitud

Limitació del dret de propietat al propietari d'un immoble en benefici d'un tercer —de pas, de llums i vistes…—.

Situació registral de la finca

Resultat de les dades registrals d'una finca en què en consten les càrregues i els titulars.

Soci d'una cooperativa

La condició de soci la defineixen els estatuts de la cooperativa, tot i que s'admet a qualsevol persona —major d'edat o menor representat— que necessiti habitatge. En el cas de VPO, l'admissió de socis s'ha d'ajustar als requisits legals.

Sòl no urbanitzable

Tipus de sòl protegit per algun règim especial de protecció —paisatgístic, històric, ambiental— i per la qual cosa no s'hi pot edificar.

Sòl urbà

Tipus de sòl que disposa d'accés rodat, servei d'aigua, xarxa de clavegueram i subministrament d'energia elèctrica. És a dir, que està preparat perquè s'hi edifiqui.

Sòl urbanitzable

Tipus de sòl que no es considera ni urbà ni no urbanitzable, però que es pot convertir en sòl urbà —dotant-lo dels serveis urbans mínims— perquè s'hi pugui edificar.

Sol·licitant

Ciutadà que fa una sol·licitud d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Barcelona, i que actua en representació dels membres de la unitat de convivència inclosos en la sol·licitud.

Sotsarrendament

Arrendament total o parcial a tercers per part del llogater.

Subrogació

Situació jurídica en què una persona adquireix els drets i els deures d'una altra. Canvi del préstec hipotecari a una altra entitat de crèdit o a una tercera persona. Quan és una operació entre entitats de crèdit, significa conservar les condicions de la hipoteca inicial, a excepció dels nous tipus d'interès, i pagar la comissió de cancel·lació del préstec. En el cas de la compravenda d'un habitatge hipotecat, implica que el comprador es fa càrrec del préstec amb la mateixa entitat i les mateixes condicions.

Subsidiació

Import de la quota d'un préstec que es rep per part de l'Administració en forma d'ajut.

Superhipoteca activa

Permet al client escollir l'índex de referència del seu préstec —MIBOR tres mesos, sis mesos o un any— perquè la quota es beneficiï abans de les baixades dels tipus d'interès.

TAE

Taxa Anual Equivalent. Cost efectiu anual del préstec hipotecari en funció de l'interès, les comissions i el termini de devolució del préstec. Per comparar préstecs, no només cal fixar-se en la TAE més baixa, sinó en que les condicions, el termini de devolució i la distribució del pagament de les quotes siguin similars.

Taxa

Pagament per la prestació d'un servei o una activitat administrativa que imposen l'Estat, les comunitats autònomes o els ajuntaments.

Taxació

Valor de l'habitatge certificat per una empresa especialitzada en valoració, segons obliga la Llei del mercat hipotecari. Aquest certificat no només indica el valor real de l'immoble, també serveix de referència per obtenir el finançament necessari.

Termini d'amortització

Duració del préstec. En el contracte es fixa la data del primer pagament i de l'últim. Com més llarg és el termini, més petites són les quotes a pagar, però més elevats són els interessos i, per tant, al final es paga més. Es recomana que la quota mensual no superi el 35% dels ingressos nets.

Tipus Activa Ceca

Mesura l'evolució de préstecs personals i hipotecaris, per la qual cosa sempre és una mica més elevat.

Tipus d'interès

Percentatge que s'aplica al capital pendent d'un préstec per calcular els interessos que s'han d'abonar.

Tipus substitutiu de referència

Índexs previstos en l'escriptura d'un préstec hipotecari a tipus variable o mixt, aplicables només en el cas en què l'índex de referència pactat en primer terme es deixés de publicar oficialment per qualsevol circumstància.

Títol de propietat

Escriptura que acredita la propietat d'una finca i en què es descriu la data i la manera com es va adquirir, així com les característiques principals.

Titular

Persona que té un dret de propietat.

Unitat de convivència

Qualsevol grup de persones que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho, tinguin relació de parentiu entre elles o no. Pot ser unipersonal o format per diverses persones —futures unitats de convivència, matrimonis i parelles de fet inscrites en el registre municipal…—.

Usdefruit

Dret a gaudir de propietats alienes amb obligació de conservar-les.

Valor cadastral

Valor assignat en el cadastre a un habitatge.

Valor de nou

Valor de l'objecte assegurat si es volgués comprar de nou. El valor en el mercat segons l'antiguitat de l'objecte es denomina 'valor real'.

Verificació

Comprovació que es fa en el Registre de la Propietat per determinar si una finca està lliure de càrregues o no.

Verificació registral

Comprovació de la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Es pot fer amb l'examen directe dels llibres, amb una nota informativa, o bé amb un certificat del registrador.

Zona de mercat d'habitatge tens

Són municipis, barris o districtes que no disposen d’habitatges de lloguer assequible per a tota la població perquè es produeix alguna de les següents situacions: el preu del lloguer creix de manera sostinguda, suposa una càrrega superior al 30% dels ingressos familiars o, en els darrers 5 anys, ha crescut més de 3 punts per sobre de l’IPC català.