A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  ->Una antiga xemaneia de maons
 • ->Una dona camina davant d´uns panells solars
 • ->Un terrat dins d´una illa de cases
 • ->Paisatge verd en una illa de cases
 • ->Una dona surt de l´ascenssor de casa seva

Zones i barris de la ciutat amb ajuts específics

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona –impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya– ofereix ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns per assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat, amb l'objectiu que siguin saludables i eficients.

S'ha definit un conjunt d'àrees d'interès especial en les quals es podran obtenir ajuts especials. Les zones incloses en aquest programa actualment són:

 • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon)
 • Besòs i Maresme
 • Canyelles

Vols saber quins són els àmbits amb ajuts especials?

En aquests desplegables podràs trobar les diferents zones de Barcelona que es consideren d’interès especial i que, per tant, gaudeixen de més protecció.

Per què hi ha àmbits amb ajuts especials?

Per les seves característiques, hi ha zones i barris de la ciutat que requereixen una atenció especial; per aquest motiu s’hi destinen ajuts específics o més elevats que a la resta de Barcelona.

En cas de residir-hi, les prestacions es tramiten a l’Oficina de l’Habitatge del districte corresponent. El personal especialitzat atendrà la sol·licitud i assistirà els sol·licitants al llarg de tot el procés de tramitació.

Quines zones tenen associats ajuts especials?

En l’actualitat, a Barcelona hi ha tres tipologies de zones urbanes a les quals s’assignen ajuts especials:

 

Conjunts urbans

Són polígons d’habitatge d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació.

 

Àrea de conservació i rehabilitació de Sant Ramon a Ciutat Vella

Per permetre una intervenció excepcional en zones en risc de fractura social, la Llei del dret a l’habitatge preveu l’Àrea de Conservació i Rehabilitació. Un dels seus objectius principals és que la millora del parc d’habitatges es tradueixi en un espai públic de més qualitat.

Ciutat Vella (Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon)

En el cas d'actuacions en els elements comuns la subvenció serà del 50%, amb un topall de 60.000 €. Quan en un edifici hi hagi diferents actuacions per fer segons un informe tècnic, es podran sol·licitar per separat sempre que s'hagi firmat el conveni amb un calendari d'obres aprovat. En aquests casos, la subvenció es podrà concedir en finalitzar cada actuació sempre que es compleixi el calendari previst.

En el cas de propietaris o llogaters d'habitatges que estiguin inclosos en el Pla Dintres del districte de Ciutat Vella o de l'àrea de rehabilitació de Sant Ramon, al districte de Ciutat Vella, la subvenció serà del 50%, amb un topall de 12.000 €. Els propietaris dels habitatges hauran d'acreditar mitjançant el padró municipal que l’immoble era i seguirà sent el seu habitatge habitual. Els propietaris o llogaters d'aquests habitatges hauran d'acreditar uns ingressos màxims de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent. Les subvencions les podran sol·licitar tant els propietaris que visquin en els habitatges com els propietaris que els tinguin llogats per a residència habitual i permanent o els llogaters que hi visquin (aquests darrers amb l'autorització dels propietaris). En acabar les obres, els habitatges hauran de seguir ocupats per la mateixa unitat familiar que els ocupava abans de sol·licitar l'ajut.

Conjunt urbà de Besòs i Maresme

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà la següent:

 • Per a les actuacions de reparació de patologies estructurals serà del 85% sense topall del pressupost protegible. El 15% restant, fins a arribar al 100%, l'aportaran els veïns i veïnes.
 • Per a les actuacions d'instal·lació d'ascensors, la subvenció serà del 60% sense topall del pressupost protegible. El 40% restant, fins arribar al 100%, l'aportaran els veïns i les veïnes.
 • Per a les actuacions que s'emmarquen en el projecte pilot de rehabilitació energètica, la subvenció serà la que estableixi el Real Decret pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El pressupost protegible estarà integrat pel pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs (i mesures cautelars executades) i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic, així com pels impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 8.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General el 21/12/2020 (DOGC núm 8404 de 7.5.2021). Seran protegibles totes aquelles obres incloses en el projecte d'obres aprovat per les respectives comunitats de propietaris i incloses en el conveni de finançament signat amb l'entitat col·laboradora del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i les respectives comunitats de propietaris.

Programa de Cohesió Social

Aquells propietaris, la unitat familiar dels quals acrediti tenir ingressos inferiors a 3 vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent, podran sol·licitar en el cas de reparacions estructurals i en el cas d'instal·lació d'ascensor, un ajut complementari a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui.

Els propietaris es podran acollir a aquest ajut complementari sempre que compleixin els següents requisits:

 • Ser propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

Aquest ajut complementari es tramitarà paral·lelament amb la sol·licitud de subvenció i s'ingressarà en el mateix compte bancari, llevat de petició expressa en sentit contrari per part de la Comunitat de Propietaris. Aquest ajut es podrà sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient de la comunitat de propietaris, fins a la presentació del comunicat de finalització de les obres. Un cop presentat el comunicat de final d'obres ja no s'admetrà cap sol·licitud individual d'ajuts. Per obtenir l'ajut individual serà necessari que la subvenció per a la comunitat de propietaris hagi estat aprovada.

La vigència d'aquest assentament serà de trenta anys.

Programa de Cohesió Territorial

Aquells propietaris que s'acullin als ajuts que s'emmarquen en el projecte pilot de rehabilitació energètica podran rebre un ajut complementari a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui. Els propietaris es podran acollir a aquest ajut complementari sempre que sigui propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.

Aquest ajut complementari es tramitarà paral·lelament amb la sol·licitud de subvenció i s'ingressarà en el mateix compte bancari, llevat de petició expressa en sentit contrari per part de la Comunitat de Propietaris. Aquest ajut es podrà sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient de la comunitat de propietaris, fins a la presentació del comunicat de finalització de les obres. Un cop presentat el comunicat de final d'obres ja no s'admetrà cap sol·licitud individual d'ajuts. Per obtenir l'ajut individual serà necessari que la subvenció per a la comunitat de propietaris hagi estat aprovada.

La vigència d'aquest assentament serà de trenta anys.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per la rehabilitació dels edificis d'habitatges del barri de Besòs i Maresme amb conveni específic s'obre l'endemà de la publicació en el DOGC d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2021.

Conjunt urbà Canyelles

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà la següent:

 • El 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. D'aquest percentatge el 60% anirà a càrrec de l'aportació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 25% a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona, i el 15% restant fins a arribar al 100% l'aportaran els veïns.
 • Per a aquelles obres que, d'acord amb les especificacions tècniques per al barri de Canyelles, no estiguin incloses en l'apartat anterior es concedirà una subvenció addicional del 85% a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona sempre que siguin obres que s'executin simultàniament d'acord amb la normativa vigent i a conseqüència de les obres protegibles.

El pressupost protegible estarà integrat pel pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic així com pels impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 8.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General 21/12/2020 (DOGC núm 8404 de 7.5.2021).

Aquells propietaris la unitat familiar dels quals acrediti tenir ingressos inferiors a 3 vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent, podran sol·licitar un ajut complementari a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els següents requisits:

 • Ser propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d'un propietari de l'habitatge caldrà aportar la autorització de tots els propietaris per poder fer efectiva la inscripció en el Registre de la Propietat. Per tal d'establir la quantia de l'aportació individual caldrà que el sol·licitant d'aquesta subvenció aporti un certificat emès pel Secretari i el President de la Comunitat de Propietaris, segons model facilitat pel Consorci, en què consti la quantia de l'aportació individual del sol·licitant a la comunitat de propietaris per al pagament de la rehabilitació de les patologies estructurals, i el coeficient que s'aplicarà al sol·licitant en la repercussió de la subvenció que es concedeixi a la comunitat. Aquestes condicions s'han d'acomplir en el moment de la concessió de la subvenció.

Aquest ajut complementari es tramitarà paral·lelament amb la sol·licitud de subvenció i s'ingressarà en el mateix compte bancari, llevat de petició expressa en sentit contrari per part de la Comunitat de Propietaris. Aquest ajut es podrà sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient de la comunitat de propietaris, fins a la presentació del comunicat de finalització de les obres. Un cop presentat el comunicat de final d'obres ja no s'admetrà cap sol·licitud individual d'ajuts. Per obtenir l'ajut individual serà necessari que la subvenció per a la comunitat de propietaris hagi estat aprovada.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges dels barris amb conveni específic s'obre l'endemà de la publicació en el DOGC d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2021.

Comparteix aquest contingut