Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia.

Rehabilitació energètica i generació d’energia

Millorar l’eficiència energètica per viure millor

La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 inclou un conjunt d'accions per tal de fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 50% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 45% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

A més a més, la convocatòria de 2021 inclou una novetat rellevant respecte de l’any anterior: els ajuts es concedeixen per concurrència competitiva. Es tracta d’un procediment mitjançant el qual es tenen en compte una sèrie de criteris i s’atorga una puntuació per a cada actuació de què consti la sol·licitud. En funció de la puntuació obtinguda es classificaran les sol·licituds dels ajuts en ordre decreixent, admetent les sol·licituds en aquest ordre fins a exhaurir la dotació pressupostària de la convocatòria.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació energètica?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici
 • El propietari/a de l’edifici
 • Professionals o industrials del sector energètic

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Es poden acollir a aquesta convocatòria els edificis construïts abans de 1996 i en els quals el 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa no destinada a habitatge i la superfície sota rasant) estigui destinada a habitatge habitual dels propietaris.

En cas que no s'arribi al 70% esmentat, les subvencions s’atorgaran proporcionalment, en funció de la superfície destinada a l’habitatge habitual dels propietaris, llevat que els habitatges que no compleixin amb aquesta finalitat, fins a assolir el 70% del total d’habitatge de l’edifici, es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
 • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Quan es tracti de propietats horitzontals, en el supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

Quines són les actuacions subvencionables?

 • FAÇANES: Obres de rehabilitació i restauració de façanes d’acord amb les condicions tècniques. Es contempla la possibilitat de canviar les finestres sempre i quan aquesta possibilitat es contempli en la totalitat de la façana si aquesta es troba en bon estat de conservació.
 • COBERTES: Obres de rehabilitació i restauració de cobertes d’acord amb les condicions tècniques.
 • MITGERES: Obres de rehabilitació sobre parets mitgeres d’acord amb les condicions tècniques.
 • CELOBERTS I PATIS: Obres de rehabilitació de celoberts i patis.
 • COBERTES VERDES: Actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície de terrat, excepte badalots i celoberts, d’acord amb les condicions tècniques.
 • INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR: Actuacions que impliquin la reducció del consum energètic provinents de fonts no renovables o de la xarxa d’energia convencional mitjançant sistemes de captació solar. Captadors tèrmics per a la producció d’aigua calenta, captadors fotovoltaics per a la generació d’electricitat i actualització d’elements obsolets.

Quina subvenció es pot obtenir per a cada tipus d'obra?

Al següent quadre es recullen els percentatges i els imports màxims subvencionables per a cada tipus d’actuació:

 

Procés d’adjudicació dels ajuts

Els ajuts per la rehabilitació d’elements comuns s’atorgaran per concurrència competitiva. Aquest és un procediment de concessió de subvencions mitjançant el qual es comparen les sol·licituds presentades d’acord a uns criteris de valoració fixats a la convocatòria.

Cada sol·licitud rebrà una puntuació per les actuacions que constin en la sol·licitud i, en funció de la puntuació obtinguda, es classificaran en ordre decreixent. S’admetran les sol·licituds en aquest ordre fins a exhaurir la dotació pressupostària de la convocatòria.

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

 

Descarrega’t aquí els impresos sol·licitud:

Comunitats de propietaris

Persones Físiques

Persones Jurídiques

Cohesió social

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria, que preveu l’article 17 de les Bases Reguladores, s’obrirà l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria i acabarà al cap de 30 dies naturals.

Es pot modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’inscripció es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà al DOGC i al BOPB.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no implica cap dret econòmic.

La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci.

Els ajuts es poden sol·licitar:

 • A través de la seu electrònica municipal i adjuntar els impresos de sol·licitud corresponents, a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic.
 • Presencialment, demanant cita prèvia a Institut Municipal del Paisatge Urbà a través del mail paisatgeurba@bcn.cat.
 • Mitjançant una trucada al 010 on el personal del servei assessorarà telefònicament sobre les opcions disponibles per fer la tramitació sense necessitat de desplaçar-se a una oficina d’atenció presencial.

El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què se certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

Més informació sobre eficiència i generació energètica a: energia.barcelona 

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.