Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

En els últims mesos les institucions han aprovat mesures urgents per fer front a l’impacte econòmic i social produït per la Covid-19 en matèria d’habitatge. Es tracta del Decret de l’Alcaldia del passat 6 d’abril de 2020, que preveu una moratòria fins l’agost per a totes aquelles persones que viuen en un habitatge del parc públic.

Des del Govern de l’Estat s’han aprovat dos decrets, el Reial Decret Llei 8/2020, del 18 de març, i del Reial Decret Llei 11/2020, del 2 d’abril, que preveuen mesures tant per les persones que viuen en habitatges de lloguer com per aquelles que són propietàries amb un crèdit o préstec hipotecari i no hipotecari.

 

>> Descarrega't la guia.

Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència

ESTAT: ACTIU

DESTINATARIS: Persones amb dificultats per pagar el lloguer derivades de l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

Suspensió dels desnonaments a persones vulnerables durant l’Estat d’Alarma per la Covid-19

ESTAT: ACTIU fins al 28 de febrer de 2022.

DESTINATARIS: Persones en situació de vulnerabilitat a causa de la Covid-19 sense alternativa habitacional

Mesures per fer front a l’impacte de la Covid-19 destinades a les persones que viuen en règim de lloguer

ESTAT: ACTIU fins al 31 d'octubre 2021 (RDL 11/2020) NO ACTIU des del 4 de juny de 2020 (Ajuts de la Generalitat de Catalunya).

DESTINATARIS: Persones amb un contracte de lloguer d’habitatge habitual.

Inclou mesures per a persones amb dificultats per pagar el lloguer, amb contractes a punt de finalitzar o en procés de desnonament.

Mesures destinades a persones amb crèdit o préstec hipotecari i no hipotecari

ESTAT: NO ACTIU des del 9/05/2021

DESTINATARIS: Persones físiques propietàries amb un crèdit o préstec hipotecari, o bé amb un crèdit o préstec no hipotecari.

Moratòria que permet ajornar el pagament de les quotes durant l’estat d’alarma durant el termini de tres mesos.

Mesures per a persones que viuen en habitatges del parc públic

ESTAT: NO ACTIU des del 30 de setembre de 2020.

DESTINATARIS: Residents del parc públic d’habitatge de Barcelona i llogaters de locals comercials gestionats per l’IMHAB.

Moratòria del pagament de les quotes del parc públic fins al mes de setembre.

Comparteix aquest contingut