Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys, l’edat de 36 anys inclosa.

Lloguer mensual màxim: Fins a 950€ per habitatges; i fins a 450€ per habitacions. 

Límit de renda familiar: 2,97 vegades l’IRSC

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut al lloguer per a joves

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones joves de fins a 36 anys, que contribuirà al pagament de la seva renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment. L’ajut en qüestió es concedeix per a l’any de la convocatòria i consta d’una quantia de, com a màxim, 250€/mes. 

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i l’habitatge dels quals sigui el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o, en cas de necessitat, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques, així com a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Destinataris

Persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin com a màxim 36 anys, inclosos, i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits

 • Estar empadronat/ada a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir una edat màxima de 36 anys, inclosos, en el moment de fer la sol·licitud.
 • A Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana, que el preu del lloguer de l’habitatge sigui, com a màxim, de 950€, i de 450€ en cas del lloguer d’habitacions. 
 • Estar al corrent del pagament dels rebuts del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud, o justificar 6 rebuts mínim.
 • Pagar el lloguer per rebut, domiciliació en compte o ingrés en compte, Bizum o rebut de l’administrador.
 • Acreditar una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (23.664,15€), en l’exercici fiscal de l’any 2021*.  
  *En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència. Valor de l’IRSC fixat per l’any 2021 = 7.967,73€. No s’inclou en el còmput l’import de l’ajut per al pagament del lloguer percebut en l’anualitat corresponent, que consta al saldo net positiu de la declaració de l’IRPF.

Documentació

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*)), és:

 • Documents d'identitat:
  • Document nacional d'identitat vigent (DNI).
   • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
   • Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
  • Certificat de convivència
 • Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2021.  
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant. 
 • Tots els rebuts de lloguer (mínim 6 rebuts) o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent (certificat de titularitat), a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Un cop notificada la resolució de concessió, per al pagament de les mensualitats, caldrà presentar les justificacions dels rebuts de lloguer o cessió pagats, abans del darrer dia hàbil del mes de juny de l'any 2023.

Quantia i termini de la sol·licitud

 • Quantia: La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240€ i màxima de 3.000€, el seu import serà:
  • Del 20% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats. 
  • Del 30% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és superior al 30% i inferior al 40% dels seus ingressos, ponderats.
  • Del 40% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és superior al 40% dels seus ingressos, ponderats, amb un límit màxim de 3.000€ anuals per habitatge, i un mínim de 240€ anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.
 • En cas de demanar la subvenció per al pagament del lloguer amb un contracte signat entre l’1 de gener de 2022 i la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, l’ajut consistirà en una quantia mensual de com a mínim 20€ i com a màxim 250€, a partir del mes següent d’inici de contracte i fins al desembre del 2022.
 • D’acord amb l’apartat 1 de la base reguladora 5 de l’annex de la Resolució DSO /2763/2022, de 13 de setembre de 2022, (DOGC núm. 8754 de 16.09.2022), el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021.  
 • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Actualment, la convocatòria està tancada.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500€.

No poden ser beneficiaris de la subvenció la persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o qualsevol altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedent de l’habitatge.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Altres informacions

 • La tramitació de la petició de l’ajut no comporta taxes associades. 
 • El cobrament de la subvenció ha d'estar domiciliat en una entitat financera. 

Criteris de prioritat per valorar i ordenar les sol·licituds:

 • Es valoraran totes les sol·licituds i es concediran per ordre de puntuació segons els barems establerts en les bases i fins que la partida pressupostària quedi exhaurida.