Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU fins al 29/10/2021

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo que hagin estat beneficiàries dels ajuts municipals al 2020

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC, en funció del col·lectiu

Lloguer mensual màxim: 970€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Una eina que ajuda a prevenir la pèrdua de l’habitatge

El lloguer ha esdevingut la forma d'accés a l'habitatge més habitual a la ciutat. Per aquest motiu, els ajuts al lloguer són una eina bàsica per evitar la pèrdua de l'habitatge i l’exclusió social.

Aquesta prestació té com a objectiu ajudar les persones amb dificultats econòmiques a fer front al pagament del lloguer. S'adreça a persones residents a Barcelona, titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i que tinguin uns ingressos baixos o moderats.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Poden rebre aquest ajut les persones beneficiàries de les següents prestacions econòmiques:

 • Prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2020.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020.

Les persones destinatàries han de ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contracte de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança de l'arrendador.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels catalans retornats que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans. 
 • L'habitatge que figuri al contracte de lloguer ha d'estar ubicat a Barcelona i ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • Estar en risc d'exclusió social residencial d'acord amb l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Més informació sobre els ingressos a la taula.
 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l’import del lloguer.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 970€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge  per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d'un compte bancari del qual sigui titular la persona sol·licitant, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que cap membre de la unitat de convivència tingui un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Que la unitat de convivència no tingui una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • No poden accedir a aquest ajut les persones llogateres d’habitatges propietat o gestionats per l'Agencia d'Habitatge de Catalunya o per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics.

Documentació

Documentació per a tots els casos:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Cal acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Les persones sol·licitants que en el seu NIE no hi figuri la llegenda "permanent" o "llarga durada" han d'aportar el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional juntament amb certificats o volants dels diferents padrons municipals.
 • Justificació dels ingressos:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim exercici fiscal tancat de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. En cas de no estar-ne obligat, s'ha d'aportar el certificat d’imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).
  • Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l’informe de la vida laboral emès per la tresoreria general de la Seguretat Social. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
  • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics. 
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.

Documentació addicional en cas de canvis respecte dels acreditats a les convocatòries de l'any anterior de les prestacions per al pagament de lloguer o de prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència  no disposi de DNI/NIF/NIE ha d’aportar el document d’identificació de què disposi.
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics (autorització inclosa al formulari).
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental, si s'escau.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el cas de persones amb discapacitat. 
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de 01/06/2013, cal acreditar el compliment de l’obligació del llogater del pagament de la fiança a l’arrendador.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, segellat per l’entitat financera.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Quantia i termini de sol·licitud

La quantia es determina en funció de cada cas, però oscil·la entre un màxim de 300€ al mes (3.600€/any) i un mínim de 20€ al mes (240€/any).

Excepcionalment, en casos de risc d’exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d’informe favorable emès pels serveis socials municipals, la quantia màxima de la prestació podrà ser augmentada.

Aquestes prestacions s’atorguen per un període màxim de dotze mesos.

 

Període de presentació de la sol·licitud

Aquesta convocatòria està oberta. El termini de presentació acaba el 29 d'octubre de 2021.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions tenen caràcter temporal i són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb altres ajuts, prestacions o subvencions que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat que s'hagi comès.

Altres informacions

El pagament de l'ajut resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Comparteix aquest contingut