A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: Titulars de contractes fets a través de les borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques excepte AHC: NO ACTIU des del 31/10/2019

Beneficiaris de les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries: NO ACTIU des de l'01/03/2019

Destinataris: Persones incloses als Col·lectius Específics que tenen dificultats per pagar el lloguer.

Límit de renda familiar: 1,5 vegades l’IRSC.

Lloguer mensual: 750 €.

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Ajuts per fer una ciutat més justa

Aquest ajut per al pagament del lloguer contribueix a defensar el dret a l’habitatge digne dels col·lectius més vulnerables, una mesura clau per garantir una Barcelona socialment més justa. La prestació ajuda a fer front al pagament del lloguer a les unitats de convivència que tenen ingressos baixos o moderats i a les quals el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió residencial.

Concretament, aquesta prestació està dirigida a persones que han signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona, entitats sense ànim de lucre o bé per persones beneficiàries d’ajuts com a conseqüència d’un procés de desnonament o prestacions complementàries per al pagament del lloguer.

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Poden accedir a aquestes prestacions els següents col·lectius:

 • Persones titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 • Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la resolució esmentada a l’apartat anterior.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits establerts a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
 • Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), ponderat segons nombre de membres i zona geogràfica.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 750 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte o rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la següent documentació:

 • Declaració responsable de complir els requisits establerts en les bases reguladores i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establert també a la convocatòria (inclosa en la sol·licitud).
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • Cal acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Les persones sol·licitants que en el seu NIE no hi figuri la llegenda "permanent" o "llarga durada" han d'aportar el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional juntament amb certificats o volants dels diferents padrons municipals.
 • Per acreditar els ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim exercici fiscal tancat de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • Si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'ha d'aportar el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació. L'informe de vida laboral s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos relatius a l’any fiscal tancat, s'admetran els ingressos de l’any en curs de la unitat de convivència juntament amb l’informe de la vida laboral i el formulari de declaració responsable d’ingressos percebuts. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant en el qual s'ha d'incloure l'acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, d'acord amb la normativa vigent
  • ​​En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, o bé sigui titular d'una cessió del contracte d'arrendament, o es trobi inclosa en els supòsit que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
  • En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.
  • En els casos d'habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar un certificat en substitució del contracte de lloguer i dels rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on han de constar el nom i cognom dels sol·licitants, el NIF i les dades referents a l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
 • Tots els rebuts de lloguer o sotsarrendament, corresponents a l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.
 • ​Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants no s’oposin a la consulta de les següents dades, l'òrgan gestor podrà consultar-les per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, pel que no serà necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF i certificat d'imputacions de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Quantia i termini de sol·licitud

L'import màxim de la prestació és de 200 euros mensuals (2.400 euros anuals), mentre que l'import mínim és de 20 euros mensuals (240 euros anuals).

S’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Període de presentació de la sol·licitud:

El període de presentació de sol·licituds actualment està tancat. Va estar obert entre el 25 de gener de 2019 i les dates següents:

 • Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques): el 31 d'octubre de 2019.
 • Per als altres col·lectius indicats al punts 2 i 3 (persones beneficiàries de  les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries): l'1 de març de 2019.

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible, per les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb les prestacions d'especial urgència per al pagament del lloguer i amb altres ajuts provinents d'altres administracions públiques o altres entitats, que tinguin la mateixa finalitat.

En el cas que es produeixi la coincidència en el dret a les prestacions d'especial urgència i en el dret a les prestacions d'aquesta convocatòria, la suma de totes dues no podrà superar els 3.000 euros.

També són incompatibles per les mateixes mensualitats del mateix any amb:

 • La percepció de la Renda bàsica d'emancipació dels joves.
 • La percepció dels ajuts implícits, regulats al Decret 75/2014, de 27 de maig, destinats a persones amb risc d'exclusió social, usuàries del parc públic de lloguer propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya.
 • Les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona o de qualsevol altre ens públic.

De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, d'acord amb l'article 4.4 d'aquesta norma i amb la finalitat d'evitar desnonaments i de complementar la renda garantida de ciutadania, les prestacions regulades per aquestes bases únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d'un sol membre que han estat beneficiàries d'una renda mínima d'inserció o d'una prestació no contributiva i a la vegada d'un ajut pel pagament del lloguer en l'exercici anterior, per tal d'evitar la pèrdua de l'habitatge habitual i el desnonament.

Altres informacions

El pagament de l'ajut resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut