A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU des del 30 d'abril de 2020

Destinataris: Persones beneficiàries al 2019 de la prestació permanent  

Límit renda familiar: 2,35 vegades l’IRSC

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Prevenir l’exclusió social, un objectiu de l’Ajuntament

Els problemes amb l’habitatge són un dels principals factors d’exclusió social. Amb l’objectiu d’afrontar aquest repte, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya ofereix la renovació de la prestació pel pagament del lloguer.

L’ajut contribueix a garantir la permanència dels arrendataris amb dificultats econòmiques en l’habitatge habitual. D’aquesta manera s’evita el procés traumàtic de perdre la llar i es prevé el risc d’exclusió.

Se’n poden beneficiar les persones beneficiàries de la convocatòria anterior que resideixen a Catalunya i figuren com a titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual.

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Únicament poden presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2020 les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2019, d’acord amb l’Ordre MAH/402/2009 i que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Cal acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • Cal acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a:
  • 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat en el cas dels perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril (més informació a la taula).
 • El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.

Documentació

 • Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

S'ha de presentar la següent documentació:

 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificació dels ingressos:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim exercici fiscal tancat de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • Si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'ha d'aportar el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació. L'informe de vida laboral s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
   • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos relatius a l’any fiscal tancat, s'admetran els ingressos de l’any en curs de la persona/es que hagi tingut el canvi juntament amb l’informe de la vida laboral i el formulari de declaració responsable d’ingressos percebuts. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.
 • Rebuts de lloguer: tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2019, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Si en la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membres, ingressos, habitatge, etc.) s'haurà d'aportar la documentació següent:
 • El DNI/NIE vigent dels membres que hagin tingut un canvi.
  En el cas de persones sol·licitants extracomunitàries, el certificat de residència o l’original i fotocòpia del NIE que indiqui “llarga durada” o “residència permanent” per un període mínim de 5 anys.
 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge).
 • ​Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.

Si s’escau, certificat de discapacitat, llibre de família, carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental.

Si s’escau, sentència de separació o divorci i/o el conveni regulador corresponent.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants no s'oposin a la consulta de les següents dades, l'òrgan gestor podrà consultar-les per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, pel que no serà necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF i certificat d'imputacions de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Quantia i termini de sol·licitud

L'import màxim de la prestació és de 240€ mensuals (2.880€ anuals). L'import mínim és de 20€ mensuals (240€ anuals).

Aquesta convocatòria està tancada actualment. La darrera convocatòria va estar oberta entre el 20 de gener de 2020 fins el 30 d'abril de 2020

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb:

 • El manteniment del dret a la renda bàsica d'emancipació (RBE) per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques que tingui la mateixa finalitat.
 • La percepció de les prestacions econòmiques d'especial urgència i amb altres ajuts provinents d'altres administracions públiques o altres entitats per a les mateixes mensualitats de l'any de la convocatòria que tinguin la mateixa finalitat. En el cas que es produeixi la coincidència en el dret a la percepció de les prestacions d'especial urgència i de les prestacions regulades en aquestes bases, la suma de totes dues no podrà superar els 3.000 euros.
 • La percepció dels ajuts implícits destinats a persones amb risc d'exclusió social, usuàries del parc de lloguer, propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.
 • Les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona o de qualsevol altre ens públic.

Altres informacions

El pagament de l'ajut resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut