Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Oberta la nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017

15/03/2017 - 14:58

Ajuts rehabilitació. La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona s’obre el 30 de març per garantir l’accés a un habitatge digne a la ciutat de Barcelona.

 

 

L’Ajuntament de Barcelona destinarà aquest any 46,6 milions d’euros en ajuts per a la rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. La nova línia de subvencions, que prioritza les mesures d’estalvi energètic i les obres de millora als interiors de pisos, podran sol·licitar-se del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.

Els ajuts a la rehabilitació serveixen per impulsar l’accessibilitat i habitabilitat dels habitatges. Entre els àmbits de millora inclosos, es preveuen actuacions per millorar les condicions tèrmiques i l’aïllament acústic dels pisos, per garantir que disposin d’instal·lacions adients i lliures de materials contaminants.

Els ajuts a la rehabilitació de 2017 s’emmarquen en les polítiques de rehabilitació del govern municipal, definides al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, que busquen incrementar el nombre d’habitatges de lloguer assequible disponibles a la ciutat i incorporen barems socials en la sol·licitud d’ajuts i subvencions per a obres en l’interior de pisos.

La primera convocatòria d’ajuts ha estat aprovada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona i té un pressupost de 12 milions d’euros. Al llarg dels propers mesos, es llançaran noves convocatòries d’ajuts per a edificis vulnerables i per a àmbits de regeneració urbana.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a les Oficines de l’Habitatge o consultar la web d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Rehabilitació a l’interior dels pisos

Les ajudes per a obres s’adrecen a habitatges que es destinen a residència habitual i que estan habitats. Aquestes subvencions permeten millorar l’accessibilitat, fer actuacions d’aïllament acústic i millorar la qualitat i el confort de l’aire interior, a banda d’altres actuacions destinades a eliminar materials nocius per a la salut.

En el cas dels pisos buits, només podran accedir a les ajudes els propietaris que després de les reformes els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona. Les persones propietàries de pisos inclosos a la Borsa podran rebre fins a 20.000 euros de subvenció directa per fer reformes i millores.

Els propietaris de pisos llogats que vulguin rebre aquestes ajudes s’han de comprometre a mantenir els llogaters en les mateixes condicions.

 

Eficiència energètica i rehabilitació estructural

Les actuacions per fomentar l’eficiència energètica prenen protagonisme: la convocatòria d’aquest any incorpora l’obligatorietat d’aplicar mesures d’estalvi energètic en les rehabilitacions d’habitatges que reben subvencions. En aquest sentit, l’objectiu és assolir l’autosuficiència energètica per reduir el consum energètic dels edificis, atacar situacions de pobresa habitacional i reduir la dependència energètica.

Totes les obres que es facin per millorar el comportament energètic de la pell de l’edifici rebran una subvenció del 50% amb un topall de 60.000 euros en el cas d’intervencions en tot l’edifici, i del 35% de les obres amb un topall de 30.000 euros en el cas d’intervencions parcials.

En el cas de la rehabilitació estructural, les obres que resolguin patologies estructurals d’edificis d’habitatges rebran una subvenció que cobrirà el 50% del cost de les obres. La convocatòria també preveu ajuts per a obres de millora de les façanes, la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors.

 

Ajuts amb barem social

Els ajuts a la rehabilitació de 2017 mantenen els barems socials per afavorir l’accés a les unitats familiars amb rendes més baixes, per tal que puguin millorar les condicions d’habitabilitat del seu habitatge.

Alhora, es continua oferint un programa d’ajuts adreçats a conjunts urbans específics. En concret, podran incrementar els percentatges de les prestacions les següents zones considerades d’interès especial:

 

  • Turó de la Peira
  • Canyelles, Sud-Oest del Besòs i Baró de Viver
  • Can Clos
  • Ciutat Meridiana
  • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon i Robador)
  • Illa Eficient (carrers Viladomat-Gran Via de les Corts Catalanes-Calàbria-Diputació)

 

El balanç de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de 2016 reflecteix que 12.337 famílies de 790 edificis es van veure beneficiades per les subvencions, que van suposar una inversió privada de 72 milions d’euros amb una aportació pública de 25,4.

Comparteix aquest contingut