Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Una nova eina per ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible

15/12/2017 - 12:34

Habitatge. L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsaran la creació de Metròpolis Habitatge, una entitat publicoprivada que construirà habitatge de lloguer assequible.

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsaran la creació de Metròpolis Habitatge, una entitat publicoprivada que construirà habitatge de lloguer assequible.

L’àrea metropolitana de Barcelona disposarà properament d’una nova eina per contribuir a augmentar el parc d’habitatge públic: Metròpolis Habitatge, el nou operador metropolità que permetrà incrementar l’oferta de lloguer assequible a través de la col·laboració entre entitats públiques i privades.

Metròpolis Habitatge impulsarà la promoció de 4.500 pisos públics de lloguer assequible a l’àrea metropolitana de Barcelona en un període de 8 a 10 anys, que tindran preus per sota dels del mercat, d’entre 400 i 600 euros. Tots els habitatges seran protegits. El 75% es llogarà a una mitjana de 7 euros el metre quadrat, mentre que la resta es podran llogar per un preu de fins a 10 euros els metre quadrat.

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona seran els propietaris del 50% d’aquesta nova societat mixta, i l’altra meitat estarà en mans de l’empresa privada (o del conjunt d’empreses) guanyadora del concurs públic que es durà a terme.

Es requerirà que aquesta companyia tingui experiència reconeguda en la gestió d’habitatges i es valorarà que fomenti la participació dels llogaters oferint-los, per exemple, l’oportunitat de ser també accionistes del parc.

Un model no especulatiu

La manca d’habitatge assequible és un problema que no es pot solucionar només amb inversió pública. L’augment previst en el parc d’habitatges exigeix una diversificació en els gestors i promotors. Per això s’ha impulsat aquest model mixt entre administracions públiques i empreses privades.

Però, alhora, es vol evitar el component especulatiu que solen tenir les activitats relacionades amb un bé de primera necessitat com és l’habitatge. La intenció és impulsar un model no especulatiu d’inversió en el sector: les empreses que hi participin tindran un benefici limitat a un 5% de la inversió, aproximadament.

A canvi, aquestes companyies col·laboraran en la creació d’un parc d’habitatges que millorarà les condicions de vida de la ciutadania. Els beneficis que superin el percentatge esmentat es reinvertiran en Metròpolis Habitatge.

Aquest model també té entre els seus objectius facilitar la participació comunitària de veïnes i veïns, a més de promoure valors com la sostenibilitat, l’estalvi energètic, la innovació i la participació comunitària, entre altres.

Una solució nova per a un problema vell

Un dels objectius principals del Pla pel Dret de l’Habitatge de Barcelona 2015-2025 és incrementar el parc de lloguer públic. Per això, un 80% dels més de 8.000 pisos de promoció pública que es construiran durant els propers 10 anys seran d’aquest tipus, sempre mantenint la propietat del sòl.

Alhora, seguint la línia dels millors referents europeus en habitatge assequible, també s’incentiva la col·laboració publicoprivada amb la creació d’aquesta societat, que permetrà afegir 4.500 pisos més al parc assequible de la ciutat.

El problema de la manca d’habitatge de lloguer públic, però, no és específic de Barcelona sinó que es dona a tota l’àrea metropolitana i, per tant, requereix solucions conjuntes i coordinades entre administracions. Per això, el projecte de Metròpolis Habitatge estarà liderat conjuntament per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per assegurar el lideratge públic del projecte, el sòl municipal que es posi en disposició mantindrà la titularitat pública, els habitatges tindran també aquesta qualificació i l’adjudicació es farà des de l’Ajuntament a través del Registre de Sol·licitants. Així es garantirà que totes les actuacions tinguin l’objectiu de beneficiar el conjunt de la ciutadania.

Referents europeus

Actualment, Barcelona pateix un dèficit estructural d’anys de retard en polítiques públiques potents d’habitatge i només té un percentatge d’habitatge assequible de l’1,7%, molt lluny del 15% recomanable. És per això que el govern municipal s’ha posat com a objectiu l’ampliació del parc, tot apostant pel lloguer públic.

Els operadors publico-privats, en els quals es basa el model de Metròpolis Habitatge, són elements clau en la creació d’un parc d’habitatge públic a molts punts d’Europa. Ciutats com Viena, Amsterdam, Paris, Berlín, Estocolm o Londres tenen un parc d’habitatge públic fort que es beneficia d’una intensa col·laboració publicoprivada.

Segons Housing Europe, Àustria té un 20% de parc assequible, França un 17% i els Països Baixos un 33%. Tal i com preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, Barcelona es vol situar en la línia de les millors pràctiques dels referents europeus.

Més informació

Comparteix aquest contingut