Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Un impuls sense precedents al parc d’habitatge públic

16/08/2018 - 11:51

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona té en marxa la construcció de 4.547 llars, un ritme de producció que no s’havia assolit mai abans

La construcció d’habitatge públic a Barcelona ha assolit unes xifres sense precedents. Actualment, l’Ajuntament té en marxa 66 projectes de construcció que sumaran un total de 4.547 llars, un ritme que no s’havia assolit mai fins ara.

L’objectiu del consistori és que el parc d’habitatge públic creixi fins a arribar als 13.000 pisos l’any 2022, una xifra que equivaldria a construir en 8 anys el mateix nombre d’habitatges que durant els 80 anys anteriors.

Un 80% d’aquests habitatges estaran destinats a lloguers de preu assequible, un model que s’està prioritzant especialment perquè fomenta la igualtat en l’accés a la llar.

A banda de les noves construccions, el parc d’habitatge que gestiona l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) també s’està ampliant amb les compres de finques ja construïdes. Al llarg d’aquest mandat s’han adquirit 497 habitatges mitjançant aquesta via.

La promoció del parc públic d’habitatge és una de les prioritats recollides al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025. Amb aquestes mesures, que estan finançades en un 95% amb recursos municipals i disposen del suport de la banca pública europea, es vol donar resposta a les necessitats residencials de la població que no pot accedir al mercat lliure.

 

Altres iniciatives per fomentar l’habitatge assequible

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat inicialment la tramitació d’una proposta perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions siguin protegits.

Aquesta iniciativa, impulsada per les entitats socials que lluiten pel dret a l’habitatge a la ciutat, permetria aportar entre 300 i 400 pisos cada any al parc d’habitatge assequible de la ciutat.

Per últim, s’ha iniciat la tramitació d’una mesura per ampliar a tota la ciutat la capacitat de l’Ajuntament d’aplicar el dret de tanteig i retracte. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que el consistori tingui preferència en totes les operacions de compravenda de la ciutat per tal d’agilitzar l’ampliació del parc assequible.

 

Una nova eina per consultar el creixement de l’habitatge públic

El creixement del parc públic d’habitatge de Barcelona es pot consultar en el nou recurs informatiu que ofereix el web d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona: el plànol de les noves promocions d’habitatge públic que s’estan edificant a la ciutat.

L’eina, que es pot trobar a la pàgina principal del web i a la pàgina sobre el parc públic d’habitatge, mostra informació actualitzada sobre els projectes que hi ha en marxa actualment.

Es tracta d’un recurs interactiu que permet filtrar els resultats per diversos criteris, com ara la localització de les noves construccions, l’estat de les obres o la tipologia de les promocions.

Comparteix aquest contingut