Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Tot el que has de saber sobre el Decret Llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

19/03/2020 - 16:45

Habitatge. El Decret Llei 17/2019 vol combatre l’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer i moderar el preu dels lloguers

A finals de 2019 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret Llei 17/2019 que inclou mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. En concret, la norma té un triple objectiu: combatre situacions d’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits fent especial incidència en els de règim de lloguer i contribuir a la moderació dels preus del lloguer en habitatges privats. A continuació repassem les principals novetats que aporta aquest decret en els diferents camps.

Emergència habitacional

Pel que fa a la lluita contra situacions d’emergència i desnonaments destaquen els següents aspectes:

-Els grans propietaris hauran d’oferir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat i aquest contracte haurà de tenir una durada de 7 anys, fins ara podien ser de 3 o de 5.

– Aquests lloguers socials s’hauran d’oferir a les famílies vulnerables que es trobin en procés de desnonament, en cas que se’ls acabi el contracte de lloguer, però també quan faci sis mesos que ocupen un habitatge sense cap mena de contracte previ.

– S’amplia la definició de gran propietari que ara es vincula al nombre d’habitatges i no a la superfície i inclou també persones físiques. Es considera gran propietari, per tant, qualsevol persona física o jurídica que tingui més de 15 habitatges en propietat.

– Es facilitarà el canvi d’ús de sòl que havia de ser per equipaments per tal que s’hi puguin construir habitatges temporals per fer front a la situació d’emergència.

– S’amplia el dret de tanteig i retracte per part de les administracions fins a segones o terceres operacions de compra.

Nou model d’habitatge protegit

El segon àmbit en què el Decret vol actuar amb força és l’habitatge protegit creant un nou model i, a la vegada, incrementant el parc d’habitatge protegit de lloguer. Aquests són els punts més importants:

– L’habitatge protegit serà permanent sempre que el plantejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció pública o formin part del patrimoni públic de sol i d’habitatge. D’aquesta manera s’evita la pèrdua d’habitatge protegit que torna al mercat privat.

– S’incrementarà el terreny disponible per l’habitatge protegit que serà un mínim del 50% de sostre en sòl urbanitzable i un 40% en sòl urbà no consolidat, en els municipis amb demanda residencial forta i acreditada.

– S’estimularà la iniciativa privada perquè construeixi habitatge protegit. Les promocions privades d’habitatge protegit construïdes amb ajuts públics rebran cobertura d’impagaments i els llogaters tindran prioritat en els ajuts de pagament al lloguer.

– S’inclou la possibilitat que els plans urbanístics destinin terrenys per la construcció d’habitatges plurifamiliars destinats específicament al lloguer. També s’estimula la possibilitat de destinar edificis parcialment a l’habitatge protegit per poder tenir una oferta més variada que s’adapti a les necessitats actuals.

– La compra-venta d’habitatges públics estarà subjecte a un preu marcat que evitarà que s’especuli amb habitatge protegit.

Moderació de preus del lloguer

El Decret Llei també inclou algunes mesures que volen propiciar una moderació dels preus del lloguer a través de l’Índex de Referència del preu de lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Es tracta d’un índex elaborat a partir del preu mitjà de pisos de les mateixes característiques en una mateixa zona.

El Decret Llei 17/2019 obligarà a incloure’l a les ofertes de portals immobiliaris i als contractes de lloguer i a lliurar-ne el document acreditatiu. Per altra banda els propietaris que vulguin accedir a ajudes hauran de llogar els seus habitatges a un preu inferior a l’Índex de Referència del preu del lloguer.