Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Mantenim els serveis d’atenció en situacions d’emergència habitacional

22/03/2020 - 19:45

Habitatge. En el marc de l’estat d’alarma per la Covid-19, s’adopten un conjunt de mesures addicionals per frenar l’expansió del coronavirus i protegir els col·lectius més vulnerables.

L’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona ha pres una sèrie de mesures per fer front a l’expansió de la Covid-19. Totes les oficines d’habitatge han tancat, però se segueix treballant en els casos més vulnerables. Així, es mantenen el Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació, el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics i les reparacions urgents d’habitatges del parc públic.

Un cop suspesos tots els desnonaments a la ciutat, la Regidoria d’Habitatge i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) han adoptat una sèrie de mesures per tal d’evitar la propagació del virus i garantir, alhora, la resposta a les situacions d’emergència que es puguin produir de manera sobrevinguda i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.

Les mesures principals consisteixen a tancar totes les oficines d’habitatge fins un altre avís, posposar totes les gestions presencials i paralitzar qualsevol termini administratiu amb relació a gestions de la ciutadania davant l’IMHAB, així com els procediments d’adjudicació d’habitatges i totes les construccions en marxa.

Totes aquestes mesures estan recollides en el pla de contingència aprovat per l’IMHAB d’acord amb el Decret d’Alcaldia signat el 15 de març, en el marc del Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma davant la situació generada per la Covid-19.

Així doncs, mentre duri aquesta situació i fins un altre avís:

-Les oficines d’habitatge de cada districte i les oficines centrals de l’IMHAB estaran tancades al públic.

-S’atura l’activitat administrativa de l’IMHAB pel que fa a la contractació administrativa. Això vol dir que, amb caràcter general, tots els terminis per presentar pliques o complir requeriments en qualsevol tipus de procediment de contractació, inclosos el cohabitatge i similars, queden suspesos.

-S’aturen els processos d’adjudicació d’habitatges, amb la qual cosa els terminis normatius d’adjudicació queden suspesos i les cites per a compareixences queden posposades fins a una data encara per determinar.

-Se suspèn l’adquisició d’habitatges per tempteig; per tant, els terminis per a l’exercici del tempteig per part de l’Ajuntament de Barcelona queden suspesos des de la vigència del decret d’alarma.

-S’aturen els procediments de disciplina: tots els terminis per formular al·legacions o dictar resolucions en el marc dels diferents procediments sancionadors o d’intervenció administrativa queden suspesos, i es reprendran quan ho determini l’autoritat competent.

-S’aturen les obres de construcció de habitatge públic nou, les obres de rehabilitació d’edificis o d’habitatges individuals i les tasques de manteniment ordinari del parc públic d’habitatges gestionat per l’IMHAB.

D’altra banda, les prestacions que, segons el pla de contingència, tenen caràcter essencial i que, per tant, continuaran en marxa són:

-Les reparacions i incidències urgents d’habitatges del parc públic (emergències de manteniment d’habitatges o edificis del parc públic), que s’atendran en horari de 9.00 a 13.00 hores als telèfons habilitats específicament: 932 915 404, 932 915 424, 932 918 533 i 932 915 406. I, també, mitjançant el canal telemàtic de l’Àrea d’Usuaris de l’IMHAB i el correu electrònic imhab@imhab.cat.

-Les situacions excepcionals i no previsibles d’emergència habitacional s’hauran de notificar al telèfon d’atenció ciutadana 010.

Podeu consultar informació actualitzada sobre la Covid-19 i els consells i recomanacions que s’han de seguir als webs de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.