Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Suspensió extraordinària dels desnonaments d'habitatge habitual durant l'Estat d'alarma

11/01/2021 - 09:50

Habitatge. S'amplia fins al 9 de maig de 2021 la suspensió dels procediments judicials de desnonament. Aquesta suspensió no és automàtica i s'hi ha de demanar al jutjat. T'expliquem com!

 

Al desembre del 2020, es va aprovar la suspensió extraordinària dels processos de desnonament de llogaters d’habitatge habitual durant l’Estat d’alarma, decretat pel Reial Decret 926/2020 del 25 d’octubre.

La mesura implica la possibilitat de paralitzar el procés de desnonament fins que finalitzi l’Estat d’alarma decretat (és a dir, fins al 9 de maig de 2021).

Què és un procés de desnonament?

  • El procés de desnonament és un procés judicial que comença amb la sol·licitud (demanda) que fa la persona propietària al jutjat per tal de recuperar el seu habitatge quan considera que la persona llogatera no ha de ser a l’habitatge.
  • Generalment, això succeirà quan la persona llogatera no paga la renda o perquè ha esgotat el termini del contracte i no marxa, i en conseqüència, la persona propietària demana al jutjat que la faci fora de l’habitatge.
  • Aquest procés finalitza amb el llançament de la persona llogatera de l’habitatge si aquesta no marxa voluntàriament.

Com demanem la suspensió del procediment de desnonament?

  • Si lloguem i ens trobem que la persona propietària de l’habitatge ha demanat al jutjat que ens faci fora, podem demanar al jutge que aturi el procediment fins al 9 de maig de 2021.
  • La sol·licitud la podrem fer sempre que acreditem que patim una situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la covid-19. L’haurem de fer en el jutjat a través d’un advocat o advocada.
  • Un cop rebuda aquesta sol·licitud, el jutjat la passarà al propietari/ària de l’habitatge perquè faci les manifestacions que calgui amb relació a la sol·licitud de suspensió que hem demanat.
  • Un cop ho tingui tot, ho remetrà a Serveis Socials perquè en faci un informe.
  • Amb l’informe favorable de Serveis Socials, el jutjat suspendrà el procediment.

La suspensió del procediment és automàtica?

  • No. La suspensió del procediment dependrà del jutjat i dels informes de Serveis Socials.

I si estic ocupant l’habitatge?

  • Si no tenim contracte de lloguer i rebem una petició de desnonament, la norma preveu que podem demanar la suspensió sempre que la propietat de l’habitatge sigui una empresa o un gran tenidor i ens trobem en condicions de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la covid-19.

Si teniu algun dubte en relació amb com acollir-vos a les diferents mesures covid-19 per a l’habitatge o algun altre dubte relacionat amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.