Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

S’atura el cobrament dels lloguers del parc públic fins al mes de juliol

24/03/2020 - 19:22

Habitatge. El cobrament de les quotes dels habitatges i locals comercials gestionats per l’IMHAB s’atura fins al juliol, i l’Ajuntament destinarà 3,5 milions d’euros a rebaixar les quotes de qui ho necessiti.

L’Ajuntament de Barcelona no cobrarà les quotes de lloguer dels habitatges del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig i juny. Un total de 8.748 famílies que viuen de lloguer en habitatges gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) no tornaran a pagar el lloguer fins al mes de juliol. Es tracta d’una nova mesura extraordinària adoptada per pal·liar els efectes de la pandèmia de Covid-19 i de la declaració de l’estat d’alarma. Les famílies barcelonines que viuen en aquests habitatges abonaran les mensualitats d’abril, maig i juny de manera prorratejada durant els divuit mesos següents, és a dir, entre el juliol del 2020 i el desembre del 2021. Aquesta moratòria i aquest prorrateig del lloguer també s’aplicarà als 400 locals comercials situats en baixos d’edificis i dels quals l’IMHAB ha promogut el lloguer i als 1.400 habitatges de protecció oficial en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.

A més, l’IMHAB revisarà les quotes de lloguer de les unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin. Aquesta és, de fet, una pràctica habitual de l’IMHAB, que rebaixa les quotes de lloguer quan les unitats familiars usuàries del parc públic pateixen baixades sobrevingudes dels ingressos. La Fundació Hàbitat3 també revisarà les quotes de lloguer en cas de necessitat per als més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona, de la qual ara mateix formen part 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels ingressos arran de la crisi per la Covid-19 ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin satisfer els pagaments. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer  Social no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent la mateixa quantitat que rebien fins ara.

Aquestes ajudes beneficiaran un total d’11.689 llogaters de l’IMHAB, dels quals 400 ho són de locals comercials, 1.400 són propietaris d’un habitatge amb protecció oficial (HPO), 891 viuen en habitatges de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona i 250 ho són d’habitatges cedits a través del programa de la Fundació Hàbitat3. Per poder aplicar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.

Les subvencions públiques per pagar lloguers privats estan garantides

L’Ajuntament vol aclarir també que les ajudes públiques per pagar lloguers privats, de les quals actualment es beneficien al voltant de nou mil famílies, estan garantides. El fet que les oficines d’habitatge estiguin tancades suposa una dificultat i una preocupació per a aquestes famílies, ja que hi han de presentar la fotocòpia dels rebuts mensuals per rebre les subvencions. Mentre duri aquesta situació, les famílies beneficiàries d’aquests ajuts poden enviar per correu electrònic una fotografia del seu rebut de lloguer. Les ajudes es tramitaran ara de manera exprés, i quan s’aixequi l’estat d’alarma, es revisaran i es completaran els expedients.

Crida a cedir pisos turístics per a la Borsa de Lloguer Social

L’Ajuntament fa una crida a propietaris i propietàries d’habitatges destinats a usos turístics, que poden veure reduïda l’activitat arran de la pandèmia, a incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona, per tal de posar aquests habitatges a disposició de la ciutadania a preus assequibles. De fet, en els últims dies, una desena de persones ja s’han animat a fer-ho. La Borsa de Lloguer Social ofereix diverses garanties i avantatges a aquests propietaris, que inclouen, entre altres mesures, una garantia de cobrament, subvencions a fons perdut per realitzar obres de rehabilitació de fins a 20.000 euros o una bonificació del 95% de la quota de l’IBI. El contacte es pot fer de manera telemàtica a l’enllaç següent.

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

Tal com s’ha fet amb la resta de serveis municipals, l’IMHAB ha adaptat l’activitat a la situació d’emergència sanitària mantenint només els serveis que es consideren essencials. Per això l’atenció a usuaris per incidències urgents en habitatges del parc públic que es farà de manera telefònica, per correu electrònic o telemàticament a través de l’enllaç següent. Els casos d’emergència habitacional es gestionaran a través del telèfon 010.