Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Reforç de l’assistència jurídica gratuïta a l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella

06/09/2018 - 18:35

Habitatge. Un conveni amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona persegueix que cap mala pràctica relacionada amb l’habitatge quedi impune.

L’Ajuntament de Barcelona i l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona han signat un conveni per reforçar l’assistència jurídica gratuïta a l’oficina del Districte de Ciutat Vella amb l’objectiu d’estar atents a problemes d’assetjament immobiliari actiu i passiu, i poder orientar tant la ciutadania com les entitats i associacions per afrontar-los des dels districtes.

ADA COLAU: “Una de les idees és facilitar aquest accés a l’assessorament jurídic, facilitar també l’accés a la justícia gratuïta i també facilitar que tant els veïns com les entitats veïnals que estan en contacte amb la realitat quotidiana puguin portar als tribunals les possibles vulneracions del dret a l’habitatge.” 

Mitjançant aquest conveni, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) es compromet a col·laborar amb l’oficina a fi de detectar dinàmiques noves que afectin el dret a un habitatge digne. Així doncs, es prestarà una atenció especial a situacions com les pràctiques especulatives, la il·legalitat, l’assetjament passiu, la deixadesa dels propietaris amb els habitatges, l’assetjament actiu per agressió, la pujada desmesurada del preus del lloguer i la compra d’edificis per part de grans inversors amb l’objectiu de rehabilitar-los que culmina amb l’expulsió o el desplaçament de la població, entre altres.

D’acord amb el conveni, l’ICAB assumeix la gestió d’un servei que complementa els que ja ofereix l’oficina de l’habitatge. Els lletrats especialitzats, que rebran una formació específica en matèria d’habitatge, oferiran atenció directa a l’oficina —situada a la plaça de Salvador Seguí, 13— dos matins a la setmana (els dilluns i dimecres de 10.00 a 12.00 hores) i una tarda (els dijous de 15.00 a 19.00 hores).

Aquest conveni és fruit del compromís pel dret a l’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, i també de la demanda de diversos col·lectius de veïns i veïnes que atenen casos de vulneració del dret a l’habitatge i que havien demanat a l’Ajuntament poder disposar de reforç i d’assessorament pel que fa a la seva tasca.

Es tracta de la primera experiència d’aquestes característiques que es posa en marxa a la ciutat, i neix com una prova pilot al districte de Ciutat Vella, amb la perspectiva que es pugui posar en funcionament a la resta d’oficines d’habitatge de la ciutat.

Comparteix aquest contingut