Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Quins drets tinc com a llogater i quines obligacions té la propietat?

30/12/2020 - 11:27

Habitatge. Les advocades de l’Oficina d’Habitatge i representants del Sindicat de Llogateres expliquen els punts clau de la llei aprovada el passat mes de setembre

El passat 9 de setembre de 2020 el Parlament de Catalunya aprovava la Llei de regulació del preu del lloguer que permet congelar i rebaixar el lloguer a 61 municipis catalans on s’ha considerat que el mercat està tensionat. Aquesta llei va arribar al Parlament a partir de la proposta del Sindicat de Llogateres amb el suport de 4.000 entitats socials i culturals i es va aprovar amb els vots a favor de JxCat, ERC, Catalunya en Comú i la CUP.

Per conèixer millor el funcionament d’aquesta llei, la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona ha organitzat una trobada online amb l’assessora d’habitatge compartit de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil, Mari Carmen Jiménez; les advocades de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris, Maria Romero i Anna Vàzquez, i el representant del Sindicat de Llogateres, Jordi González. Aquesta xerrada forma part del cicle «Joventut Connectada», una sèrie de xerrades online per donar a conèixer els serveis i equipaments juvenils de l’Ajuntament de Barcelona i resoldre dubtes a través de les preguntes dels joves. En aquesta ocasió, la sessió s’ha centrat en la Llei de regulació del preu del lloguer. A continuació us en resumim els punts més importants.

 

Índex de referència de preus del lloguer

El primer concepte clau per entendre la Llei de regulació del preus del lloguer és l’índex de referència de preus del lloguer. Aquest índex és el que serveix de base per calcular el preu màxim que ha de pagar el llogater i és la mitjana dels lloguers en una zona concreta calculada a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl. Es pot calcular al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya introduint algunes dades com ara l’any de construcció, els metres quadrats habitables que s’estableixen a la cèdula d’habitabilitat i l’estat de l’immoble, i responent algunes preguntes com ara si té ascensor, traster o mobles.

 

Congelació i abaixada de preus

L’objectiu d’aquesta llei és, tal com explica el representat del Sindicat de Llogateres, Jordi González, frenar la pujada desorbitada dels lloguers que s’ha produït durant els últims anys i evitar que, al finalitzar el contracte, arribi un burofax amb una pujada de 200 o 300€ que el llogater no pugui assumir.

El preu del lloguer, doncs, s’haurà de congelar o abaixar depenent de la situació prèvia de l’habitatge:

– Si no hi havia contracte previ o aquest tenia més de cinc anys el preu del nou contracte ha de ser el que marca l’índex de referència.

– Si hi havia un contracte previ signat fa menys de cinc anys cal tenir en compte el preu de l’anterior contracte i el de l’índex de referència i escollir el que sigui més baix. Aquest preu s’actualitzarà segons l’Índex de Garantia de Competitivitat, un índex semblant a l’IPC.

 

Excepcions a la llei

La llei, però, contempla una sèrie d’excepcions. En queden exclosos els pisos llogats a familiars, els que eren de protecció oficial i entren al mercat lliure o els casos en que l’arrendador estigui en una situació de vulnerabilitat.

També es pot augmentar l’import del lloguer fins a un 5% si es compleixen, com a mínim, tres requisits entre una sèrie de millores que recull la llei. Entre aquests supòsits hi ha, per exemple, que l’habitatge estigui moblat, que tingui sistema de refrigeració o calefacció, aparcament o zones comunitàries, entre d’altres.

També es pot augmentar el lloguer fins a un 20% per sobre de l’índex de referència si s’han fet obres de millora durant l’últim any. Aquestes obres han de ser de millora, no de manteniment, i han d’estar vinculades a la seguretat, l’habitabilitat, l’eficiència energètica i el confort. L’augment anirà vinculat a la quantitat que s’hagi gastat el propietari en les obres restant-hi les subvencions que hagi pogut obtenir i sumant-hi l’interès del diner. Ho haurà de justificar amb factures, projectes i llicències d’obres.

 

Obligacions i sancions

Un punt clau d’aquesta llei és la informació. Els anuncis de pisos i els contractes han d’incloure obligatòriament l’índex de referència i, en cas que hi hagués un contracte anterior, el preu que s’estava pagant i la data d’aquest contracte. Si no ho inclou el propietari pot autoritzar el nou llogater a consultar-ho a l’Incasòl. No incloure aquesta informació a l’anunci o al contracte és irregular i pot ser objecte de sanció.

La llei contempla un règim sancionador amb multes que poden anar dels 3.000 fins als 90.000 euros. Si el llogater signa un nou contracte i paga per sobre del que contempla la llei pot fer una reclamació a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i recuperar la quantitat pagada de més amb interessos. Cal veure com s’aplicaran totes aquestes sancions ja que la llei és molt recent, tal com han recordat les advocades de les Oficines d’Habitatge i el representant del Sindicat de Llogateres. Des del Sindicat de Llogateres també han recordat que aquesta llei reconeix entitats com la seva com a mediadora i que, per tant, organitzar-se amb els veïns i entitats per a la defensa de l’habitatge també pot ser una opció per negociar en cas de pràctiques irregulars per part dels propietaris.