Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Qui paga la reparació de la caldera en un pis de lloguer?

07/11/2019 - 09:11

Habitatge. Les avaries en calderes i termos en un pis de lloguer és un dels conflictes més habituals entre les persones propietàries i les llogateres. Qui ha de suportar la despesa que genera aquesta reparació?

Hem de tenir en compte que calderes i termos es consideren elements imprescindibles per l’habitabilitat de l’habitatge.

Què passa si s’espatllen? Si vivim de lloguer, de seguida surt el dubte de qui paga la reparació, la persona propietària o la llogatera? T’ho expliquem!

L’article 21 de la Llei d’Arrendaments Urbans estableix que la persona propietària haurà de fer totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan la deterioració de la reparació de la qual es tracti sigui imputable a la persona arrendatària. També diu que el/la llogater/a es farà càrrec de les petites reparacions degudes al desgast d’ús.

Fins aquí tot clar. El problema sorgeix quan ens enfrontem amb l’avaria i hem de plantejar-nos, a la pràctica, qui paga la reparació?

Primer de tot, serà necessari esbrinar si l’origen de l’avaria és degut a un mal ús (per exemple, de la caldera), un dany que hem provocat nosaltres, o si obeeix a una necessitat de substitució o reparació de l’aparell a través d’un tècnic que, després d’inspeccionar l’avaria,  ens pugui emetre un informe amb la causa de la mateixa i un pressupost de la reparació, o que ens acrediti que cal la substitució de l’aparell.

Amb l’informe a la mà, i segons el que ens diu la Llei d’Arrendaments Urbans, sabrem a qui li correspon la reparació:

  • La reparació li correspon a la persona propietària… quan existeix un defecte a la caldera o al termo, que aconselli la seva substitució o la seva reparació al ser deguda a un defecte en la instal·lació o en el propi aparell o bé per antiguitat de l’aparell.
  • La reparació li correspon al llogater o llogatera… quan la reparació és deguda a un mal ús de l’aparell o a danys provocats per voluntat o sense voler.

Qui truca al tècnic?

Davant una avaria al pis de lloguer, normalment, previ avís del llogater o llogatera, la propietat cridarà al tècnic qui determinarà la causa de l’avaria. Però, i si no fan cas de l’avís?

En aquest cas, és aconsellable que els llogaters truquin a un tècnic que faci aquest informe i, amb ell, comunicar-se amb la propietat.

Hem de tenir en compte que si detectem alguna avaria i no avisem ràpidament a la propietat, el llogater o llogatera serà responsable del sinistre que aquesta pugui provocar. Segons la Llei d’Arrendaments Urbans la nostra obligació com a persones llogateres és avisar de manera urgent a la propietat de totes les avaries i reparacions que es necessitin fer a l’habitatge.

També és important tenir present que si la propietat no fa cas d’un avís de reparació, els llogaters o llogateres podran reparar i posteriorment reclamar a la propietat el cost de la reparació. Per poder fer això, la comunicació ha de constar per escrit.

Per tot això, és recomanable, primer avisar a la propietat i si aquesta no respon, cridar a un tècnic que ens determini la causa i el cost de la reparació.

Per a més informació

Davant dubtes de qualsevol dubte vinculat a l’habitatge pots demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.