Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Què puc fer si tinc problemes per pagar el lloguer?

28/12/2020 - 11:52

Habitatge. Recollim els recursos que s’ofereixen des de les Oficines d’Habitatge per mantenir l’habitatge i evitar desnonaments

L’Assessora d’Habitatge Compartit de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil, Mari Carmen Jiménez, i l’advocada de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris, Maria Romero, parlen sobre els recursos per mantenir l’habitatge en cas que el llogater tingui problemes per pagar el lloguer i evitar els desnonaments en una sessió del cicle «Joventut Connectada». En aquest cicle, organitzat pels punts d’Informació Juvenil de Barcelona, s’han fet una sèrie de xerrades online per donar a conèixer els serveis i equipaments juvenils de l’Ajuntament de Barcelona i resoldre dubtes a través de les preguntes dels joves.

En aquesta sessió s’expliquen els recursos que la Xarxa d’Oficines d’Habitatge ofereix a aquelles persones que, a causa de la seva situació de vulnerabilitat, tenen problemes per pagar el lloguer. A continuació us resumim els conceptes clau de la sessió, però si voleu aprofundir-hi trobareu la xerrada completa al següent enllaç.

 

La clau és prevenir

Si pensem que podem tenir problemes per pagar el lloguer, la clau és avançar-se al problema i prevenir abans de deixar de pagar i generar un deute, segons ha explicat l’advocada de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris, Maria Romero. En aquest sentit ha parlat de dos ajuts que poden ser útils:

– Ajuda estatal al lloguer: es publica habitualment entre els mesos d’abril i juny i s’atorga en funció de la renda. Cal adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge i sol·licitar-la.

– Prestació municipal derivada de la mediació: aquestes prestacions estan obertes gairebé tot l’any i s’atorguen després d’un procés de mediació amb el propietari. La condició per obtenir-la és aconseguir que el propietari baixi el lloguer un mínim de 50 euros i que el contracte tingui una durada d’un mínim de 12 mesos.

 

Recursos disponibles quan es deu alguna mensualitat

Si no s’ha arribat a temps i el llogater ja deu alguna mensualitat encara té eines que el poden ajudar a sufragar aquest deute, com ara la Prestació Especial d’Urgència. Per poder-la demanar cal complir una sèrie de requisits: el lloguer ha de ser com a màxim de 750€, el contracte ha de tenir un any de vigència a partir de la data de l’ajut, el deute ha de ser com a màxim de 3.000 euros i s’han de demostrar alguns ingressos per poder fer front al lloguer després de rebre l’ajut que està destinat només a pagar un deute puntual.

Si el llogater no compleix algun d’aquests requisits sempre es pot recórrer a la mediació de l’Oficina d’Habitatge per renegociar la renda, ampliar la vigència del contracte o el deute en cas que superi la quantitat dels ajuts.

 

Si res daixò funciona i sinicia el procés de desnonament

Si el procés de mediació no ha tingut èxit, el llogater no ha aconseguit cap dels ajuts disponibles i deixa de pagar, el propietari pot iniciar un procés judicial de desnonament per impagament. Romero ha aclarit que, contràriament al que pensa molta gent, el propietari pot iniciar un procés de desnonament des del primer mes d’impagament, fins i tot si el lloguer es paga amb retard. No és una pràctica habitual, però ho podria fer.

Un cop el llogater rep la demanda de desnonament, el llogater té un termini de deu dies per entregar les claus de manera voluntària, liquidar el deute o continuar el procés judicial a través d’un advocat perquè no hi està d’acord. És important tenir en compte que, depenent dels seus ingressos, pot tenir dret a justícia gratuïta. Cal demanar-ho durant els tres primers dies després de rebre la demanda i, fins que se li assigni l’advocat d’ofici, el procés s’aturarà.

El llogater també pot adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge on se li poden oferir diversos recursos. Per una banda, sempre es pot iniciar un procés de mediació per optar a una prestació especial d’urgència, que és més ràpida si hi ha un procés de desnonament obert. Si el deute és molt elevat es pot proposar al propietari incloure l’habitatge a la Borsa d’Habitatge perquè el llogater pugui mantenir l’habitatge i el propietari tingui una cobertura de rendes en cas d’impagament, a més d’altres bonificacions i una subvenció per obres, que s’han de poder fer mentre els llogaters hi viuen.

 

Si malgrat tot no saconsegueix aturar el desnonament

Pot ser que la mediació no funcioni i arribi la data del llançament. Si el procés judicial continua el Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i/Ocupacions (SIPHO) acompanyarà el llogater en tot el procés de desnonament fins al dia del llançament intentant l’última negociació per suspendre’l.

Si malgrat això s’acaba executant el desnonament, el llogater encara té opcions:

– Acollir-se a la mesa d’emergència.

– Buscar un nou habitatge i demanar la prestació per persones desnonades que subvenciona fins al 60% del lloguer del nou habitatge i 600 euros per pagar la fiança. Per demanar-la cal que la persona desnonada sigui titular del nou contracte de lloguer, encara que no sigui l’única.

– Inscriure’s com a demandant al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial per optar a un habitatge públic.

 

Més recursos i informació a la Xarxa dOficines dHabitatge

Les Oficines d’Habitatge de Barcelona ofereixen informació sobre aquests serveis i molts altres així com assessorament en matèria legal. N’hi ha deu, una a cada districte de la ciutat, i compten amb un equip tècnic especialitzat que s’encarrega d’oferir atenció personalitzada als usuaris.

Actualment atenen només amb cita prèvia i en els casos en què els tràmits no es puguin fer telemàticament. El seu personal, però, us ofereix assessorament telefònic a través del servei «Habitatge et truca» i, en el cas que sigui imprescindible fer el tràmit de manera presencial, es donarà dia i hora per una de les Oficines d’Habitatge de Barcelona.