Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Quatre constructores, candidates a formar part de l’operador mixt metropolità d’habitatge

25/10/2020 - 09:11

Habitatge. Serà la primera societat mixta publicoprivada d’habitatge de lloguer assequible d’àmbit metropolità.

La societat mixta publicoprivada Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) és cada cop més a prop. Quatre empreses constructores han passat a la segona fase de selecció per entrar a formar part de la societat com a soci privat, després que el mes de juliol comencés la primera fase, en què les empreses havien d’acreditar la solvència econòmica. A la primavera del 2021 es farà l’adjudicació final, després d’un període de negociació amb cada empresa.

Les quatre empreses constructores que passen a la segona fase del procediment de selecció per entrar a formar part de l’HMB, que es convertirà així en la primera societat mixta publicoprivada d’habitatge de lloguer assequible d’àmbit metropolità, són les següents:

  • Habyco-Construcciones Rubau
  • Oaktree-Sdin Residencial-Sogeviso (Grup Sabadell)
  • Cevasa-Neinor Homes
  • Visoren

Totes quatre tenen experiència demostrada en la promoció, construcció i gestió d’habitatges de lloguer protegit, i entre totes gestionen una cartera de 5.665 habitatges protegits i assequibles.

El gener del 2021 començarà el període de negociació amb les empreses i cap a la primavera, depenent del temps que duri la negociació, es podrà formalitzar l’adjudicació final perquè l’empresa pública Habitatge Metròpolis Barcelona passi a ser una societat d’economia mixta amb participació publicoprivada.

L’aportació inicial del soci privat és manté fixa amb 12 milions d’euros, que se sumen als altres 12 milions que aporten les administracions (un 50% l’AMB i l’altre 50% l’Ajuntament de Barcelona). El capital privat mínim que es preveu invertir és d’entre 57,8 milions d’euros i 103,7 milions d’euros, amb una possible variació d’un 20%.

Prop de 4.500 habitatges de lloguer assequible

Habitatge Metròpolis Barcelona és un projecte pioner a l’Estat, una aposta innovadora amb un model semblant al que han implantat altres ciutats europees com Viena, París, Amsterdam, Berlín, Estocolm o Londres.

L’objectiu d’aquesta societat mixta és construir 4.500 pisos de lloguer assequible a la ciutat i a l’àrea metropolitana en un període de sis anys per fer front a l’emergència habitacional i defensar el dret a l’habitatge.

Comparteix aquest contingut