Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Principals clàusules abusives al contracte de lloguer

01/10/2019 - 18:35

Habitatge. En signar un contracte de lloguer hem de parar molta atenció ja que molts cops, sense adonar-nos, podem signar clàusules que, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans en vigor, són il·legals i per tant nul·les.

Els contractes de lloguer d’habitatges habituals cada cop són més  genèrics; la persona llogatera té poca capacitat de decisió i és susceptible de patir clàusules contràries a la Llei d’Arrendaments Urbans. Identificar-les abans de signar serà molt important per estalviar-se mal de caps futurs.

En aquest article t’ajudem a identificar-les! Les més importants són:

Duració del contracte sense respectar les pròrrogues legals

Aquesta clàusula és molt important que sigui correcta, ja que la durada obligatòria d’un contracte de lloguer habitual constitueix una de les garanties més importants del contracte de lloguer d’habitatge habitual.

Hem de tenir en compte que la nova Llei d’Arrendaments Urbans (art. 9) estableix una pròrroga obligatòria de cinc anys, si la persona arrendadora és persona física, i de set anys si és persona jurídica. Això significa que una clàusula que obligui a marxar de l’habitatge abans d’aquests terminis fixats en la llei serà nul·la.

També serà nul·la la clàusula que digui que desprès del transcurs del 5 primers anys (o set si és persona jurídica), el contracte finalitzarà sense necessitat de preavís. La llei (art. 10) obliga al propietari/ària a prorrogar el contracte tres anys mes si no hi ha preavís per la seva part.

Obligació de no marxar de l’habitatge

La llei en el seu (art.11) estableix la possibilitat de que el llogater marxi als sis mesos de contracte, així doncs serà nul.la la clàusula que obligui al llogater a continuar el lloguer durant més temps. Seran nul.les per exemples, les clàusules que obliguin a un any d’obligat compliment.

Indemnització abusiva

Quan marxem de l’habitatge abans de que aquest finalitzi, la llei  (art. 11) faculta al propietari/ària a demanar una indemnització. La normativa limita aquesta indemnització que ens pot demanar si marxem abans a una mensualitat per anys que resti per complir de contracte. Totes les indemnitzacions que es fixin als contractes i que siguin superiors a aquest límit seran nul·les.

Pujades de renda dins dels cinc primers anys de contracte 

La renda no pot ser modificada durant els primers cinc anys de contracte. Aquesta només s’actualitzarà segons el contracte. Així, serà nul·la la clàusula que digui que s’augmentarà la renda en cas de millores a l’habitatge abans del cinc primers anys de contracte.

Demanar a l’hora més d’una mensualitat de renda

El propietari/ària no pot demanar més d’una mensualitat per anticipat. Serà abusiva i nul·la la clàusula que demani, per exemple, el pagament per anticipat de tres mensualitats.

Obligació del llogater/a de fer reparacions a l’habitatge

L’article 21 de la llei diu que és el propietari/ària l’encarregat/ada de les reparacions a l’habitatge llogat. Els llogaters  només han de fer-se càrrec de les reparacions produïdes per un mal ús i de les petites reparacions de desgast. Així doncs, serà nul·la la clàusula que obligui al llogater/era a reparar humitats o instal·lacions d’aigua, per exemple.

Despeses a càrrec del llogater/a si el propietari és persona jurídica

Conforme a la nova llei, si l’arrendador/a és una persona jurídica, aquest/a ha de fer-se càrrec de les despeses del contracte. La clàusula que obliga a pagar despeses al llogater/a en aquests cas, serà nul·la.

Lliure accés del propietari/ària a l’habitatge

Has de tenir clar que, mentre duri el contracte, l’habitatge és el teu domicili i, com a tal, el propietari t’ha de garantir l’ús pacífic del mateix; la pròpia constitució, art. 18, garanteix el teu dret a la inviolabilitat del domicili. La clàusula que imposi, que el propietari/ària pot entrar a l’habitatge lliurament és nul·la.

 

Recorda que, davant dubtes de qualsevol dubte vinculat al lloguer d’habitatges o d’habitació pots demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

 

Comparteix aquest contingut