Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Primers resultats del cens d’habitatges buits

11/04/2018 - 08:30

Són els primers resultats que es desprenen del treball de camp dut a terme a 17 barris i que representen el 28,8% del parc residencial total de la ciutat

En la primera fase del cens d’habitatges buits, duta a terme de moment a 17 barris s’han detectat 3.609 pisos sense habitar, dels quals la gran majoria pertanyen a particulars. Un total de 919 habitatges són d’entitats financeres, bancs i societats, i 51 pertanyen a la Sareb.

En total, s’han visitat 34.852 pisos escollits a partir d’una tasca prèvia d’encreuament de dades sobre consum d’aigua i sobre el padró municipal que donava una llista d’habitatges hipotèticament buits. A l’hora de fer la constatació sobre el terreny, va donar com a resultat la reducció d’aquesta xifra a un total de 3.609 pisos sense habitar.

Les dades obtingudes en aquests 17 barris han estat derivades als departaments municipals corresponents:

  • 428 adreces on es va detectar activitat turística il·legal es van derivar a l’àrea d’Urbanisme perquè fes les actuacions corresponents.
  • 664 finques amb necessitats de rehabilitació rebran assessorament per part de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona sobre els programes existents de rehabilitació de finques.

La tasca de recerca de la propietat de l’immoble ha permès destriar aquells pisos que pertanyen a propietaris únics o petits propietaris, i aquells que són propietats d’entitats bancàries, de societats, d’entitats financeres o de la Sareb.

Els pisos que fa més de dos anys que estan sense habitar i que pertanyen a particulars, se’ls deriva cap al programa de la borsa de lloguer municipal per informar els propietaris sobre els avantatges d’aquest programa.

En el cas de les entitats financeres, a les seves entitats gestores i a societats, s’han iniciat els corresponents procediments sancionadors, ja que d’acord amb la Llei del dret a l’habitatge, aquest és el temps màxim que es permet mantenir un habitatge buit.

“El cens de pisos buits no es fa per tenir una xifra, es fa per detectar quins pisos estan sense habitar i tractar d’incorporar-los a la borsa de lloguer assequible de la ciutat.”, destaca el regidor d’Habitatge i del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner.

Un projecte que es completarà l’any vinent

El projecte, reivindicat per les entitats socials, es va iniciar a finals del 2016, i es preveu que a principis del 2019 haurà acabat els 73 barris de la ciutat.

Els barris en els quals s’ha fet el treball de camp són: la Trinitat Nova, Baró de Viver, el Bon Pastor, el Besòs i el Maresme, la Vila de Gràcia, el Raval, Porta, el Camp de l’Arpa del Clot, la Dreta de l’Eixample, el Carmel, el Poble-sec, la Prosperitat, Sant Antoni, Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i la Nova Esquerra de l’Eixample.

El treball de camp per elaborar el cens d’habitatges buits de Barcelona s’està desenvolupant per grups de persones que es creen a partir dels plans d’ocupació que ofereixen Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Comparteix aquest contingut