Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Primera sentència guanyada en la lluita contra la pobresa energètica

04/07/2019 - 10:37

Serveis socials. Un jutjat condemna Endesa per haver tallat la llum a una família vulnerable.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona ha sancionat amb una multa de 10.001 euros la subministradora elèctrica Endesa per haver tallat la llum a una família vulnerable sense demanar als serveis socials l’informe per determinar si la família es trobava en risc d’exclusió residencial. És el primer judici que l’Ajuntament de Barcelona guanya dels 22 expedients oberts per l’incompliment de la Llei 24/2015 de pobresa energètica.

La llei catalana 24/2015 sobre la pobresa energètica obliga les empreses de subministrament a sol·licitar, abans de tallar la llum, l’aigua o el gas d’una llar, un informe preceptiu als serveis socials municipals per determinar si es tracta d’una família en risc de vulnerabilitat.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona ha condemnat la companyia de subministrament elèctric Endesa Energía XXI, SLU, a pagar 10.001 euros a l’Ajuntament de Barcelona per la vulneració greu de la llei. És el primer judici dels expedients sancionadors interposats en els darrers anys que guanya el consistori. La llei estableix que les infraccions greus poden comportar multes des de 10.001 fins a 100.000 euros.

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona té tancats nou expedients sancionadors a companyies subministradores de llum, aigua o gas, amb sancions de 30.000 euros cada un, i en té 19 més en tràmit. La via judicial forma part del conjunt de mesures que el consistori aplica per defensar els drets energètics dels veïns i veïnes de la ciutat.

Serveis en defensa dels drets energètics

Durant els darrers anys s’han posat en marxa protocols de detecció de pobresa energètica des dels serveis municipals i també amb els Bombers de Barcelona, i s’han obert onze punts d’assessorament energètic, que ofereixen una atenció personalitzada per reduir la despesa en llum, aigua i gas, optimitzar els serveis, millorar l’eficiència energètica de la llar i fer gestions amb les companyies.

Des que van obrir, el gener del 2017, els punts d’assessorament energètic han atès gairebé 88.000 persones, han evitat prop de 32.500 talls de subministrament i han generat un estalvi de 195.000 euros en les factures de la ciutadania.

Les persones que no poden pagar la factura de llum, d’aigua o de gas, així com les que necessiten que les orientin o les acompanyin a l’hora de fer algun tràmit, poden adreçar-se al punt d’assessorament energètic més pròxim al seu domicili.

Comparteix aquest contingut