Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Primera reunió de la comissió d’estudi de l’Ajuntament sobre la regulació dels lloguers el proper 10 de març

05/03/2020 - 16:16

Habitatge. Hi participaran representants polítics, agents socials i experts i la sessió es podrà seguir per streaming

El proper dimarts 10 de març a les 16.00 hores se celebrarà la primera sessió de la comissió d’estudi sobre la regulació dels lloguers a Barcelona. La comissió es crea per estudiar l’aplicació i la repercussió que tindrà la regulació dels preus dels contractes d’arrendament d’habitatge a la ciutat de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu és impulsar i aconseguir la implantació efectiva d’aquesta regulació a la ciutat.

La comissió la formaran dos regidors o regidores de cadascun dels grups municipals , la presidirà la regidora del grup municipal d’ERC, Eva Baró, i la vicepresidència anirà a càrrec de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació Lucía Martín. En aquesta primera sessió de constitució es parlarà de la situació i les polítiques d’accés a l’habitatge a Barcelona, l’Àrea Metropolitana i altres ciutats globals. Per fer-ho s’han convidat experts i agents socials que donaran el seu punt de vista. Hi participaran la vicepresidenta de lAssociació de Promotors de Catalunya, Elena Massot; el president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona Joan Ràfols i Esteve; la presidenta de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, Lídia Guillén; la presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, Carme Trilla; el tècnic d’habitatge de l’Observatori DESC Guillem Domingo; la secretaria general de Housing Europe , Sorcha Edwards; i la catedràtica d’arquitectura de l’UPC Pilar García Almirall. La sessió es podrà seguir per streaming en aquest ellaç.  

Regulació dels lloguers, un compromís de llarg recorregut

La comissió neix a proposta municipal del grup municipal d’ERC però ja fa temps que des de l’Ajuntament de Barcelona es parla de la necessitat de regular els lloguers. De fet, aquest va ser un dels compromisos de l’alcaldessa Ada Colau a l’inici del seu mandat l’any 2015. Ara s’ha concretat en aquesta comissió no permanent que es reunirà de forma periòdica durant els propers cinc mesos comissió i s’extingirà automàticament un cop s’elabori l’informe de conclusions, que recollirà les aportacions i punts de vista que es manifestin en les diferents sessions de treball.

Els temes que tractarà la comissió d’estudi sobre la regulació dels preus del lloguer al llarg d’aquests cinc mesos seran els següents:

-La situació i les polítiques d’accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona, a l’Àrea metropolitana i en altres ciutats globals.

-Les experiències internacionals en la regulació dels preus dels lloguers.

-El marc competencial i els escenaris potencials de la regulació.

-Els impactes socials, econòmics i urbanístics de les regulacions dels preus dels lloguers a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.