Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Primera expropiació de l’ús d’un pis buit propietat d’un banc

21/06/2019 - 17:52

Habitatge. La fi de la suspensió de les lleis d’habitatge també permet impulsar sancions per no oferir lloguer social abans d’un desnonament.

La retirada dels recursos d’inconstitucionalitat i l’aixecament de les suspensions que requeien sobre les lleis catalanes d’emergència residencial comencen a donar fruit. D’una banda, per primer cop, el dret d’ús d’un pis buit d’un banc passa a mans municipals. De l’altra, s’ha iniciat un procediment sancionador a un gran tenidor que volia desnonar una família vulnerable sense haver-li ofert l’alternativa d’un lloguer social.

Aquests són els primers resultats de l’aplicació de les lleis catalanes d’emergència en habitatge (la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016) després que el Tribunal Constitucional n’hagi retirat els recursos d’inconstitucionalitat i l’aixecament de la suspensió.

El consistori ha reprès l’activitat sancionadora contra els grans propietaris d’habitatge que incompleixen les lleis d’emergència residencial. Aquestes lleis estaven suspeses a causa dels recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Govern de l’Estat al Tribunal Constitucional.

Primera expropiació, al Besòs i el Maresme

En aquest sentit, la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial ha servit per executar la primera expropiació del dret d’ús d’un pis buit, propietat del BBVA. L’habitatge, situat al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, s’incorporarà al parc municipal de lloguer assequible de la ciutat.

La llei permet expropiar els habitatges situats en àrees amb una demanda residencial forta i acreditada, i han d’estar inscrits en el registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o ser susceptibles d’estar-ho.

El pis formarà part del parc municipal durant deu anys, el període màxim que estableix la llei.

Sanció per no oferir lloguer social 

La vigència renovada de la legislació catalana en habitatge també ha permès iniciar un procés sancionador a un gran tenidor d’habitatge. En aquest cas, la propietat va començar el procés de desnonament d’una família vulnerable al barri del Raval sense oferir-li abans un lloguer social.

En aquest cas s’ha aplicat la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i, com que es tracta d’una infracció greu, es pot sancionar amb una multa de fins a 90.000 euros.

Aquest procediment és el primer que es posa en marxa des de l’aixecament de la suspensió de la llei. Actualment s’estan gestionant a la ciutat uns tres-cents casos més en què s’hauria d’haver ofert lloguer social en situacions semblants.


Què heu de fer per accedir a un habitatge públic?
Consulteu els passos a fer i els requisits.

Teniu problemes per pagar el lloguer?
Al web d’Habitatge trobareu ajuts i serveis d’atenció.

Teniu problemes per pagar la hipoteca?
Consulteu els ajuts per evitar perdre l’habitatge.

Teniu un pis per llogar?
Feu-ho amb el màxim de garanties a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Consulteu-ne les condicions.


 

Comparteix aquest contingut