Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Pas endavant per tornar el Borsí al barri

29/10/2018 - 15:15

Pla de barris. L’equip d’arquitectes Martínez Lapeña - Torres Arquitectos adequarà l’edifici, que inclourà l’ampliació de la Biblioteca Gòtic - Andreu Nin i un nou equipament veïnal.

La proposta guanyadora, ‘Nisrob’, per rehabilitar el Borsí conservarà l’arquitectura original de l'edifici, recuperarà els espais ornamentats més importants i permetrà descobrir la part de la muralla romana que hi ha a l’interior. La coberta i el soterrani de l’immoble tindran també diferents usos per al veïnat. Les obres començaran a principis del 2020.

El projecte guanyador, elaborat per l’equip d’arquitectes Martínez Lapeña – Torres Arquitectos SLP, té com a finalitat restaurar i recuperar l’esplendor històrica del Borsí amb una forta presència urbana, potenciar un arrelament més gran del futur equipament cultural al barri i ajudar a dinamitzar les xarxes veïnals i comunitàries, especialment les relacionades amb joves, cultura i convivència.

La proposta de rehabilitació inclou la restauració de pintures, motllures, marbres, portes i d’altres elements ornamentals originals, i el descobriment del tram de la muralla romana, que envoltava l’antiga Barcino, que travessa l’edifici. L’equip d’arquitectes haurà de presentar el projecte executiu de la rehabilitació l’estiu del 2019 i les obres començarien a principis del 2020.

Biblioteca i espai veïnal

L’edifici serà la seu de dos equipaments: la Biblioteca Gòtic – Andreu Nin i un equipament amb espais polivalents per a usos veïnals.

La nova biblioteca tindrà 950 metres quadrats. S’hi entrarà des de la plaça de la Verònica i s’hi accedirà per l’escala principal de l’edifici. El nou espai vol consolidar-se com un espai de consulta de llibres, revistes i material audiovisual i d’accés al coneixement al barri.

Els equipaments veïnals tindran una superfície de 800 metres quadrats i s’hi accedirà des del carrer d’Avinyó. La planta del soterrani estarà destinada a espais d’assaig i tallers musicals i la segona planta i el terrat inclouran espais polivalents, tallers i una cantina. En tot l’edifici es faran treballs d’aïllament acústic. A la coberta s’instal·laran plaques fotovoltaiques per generar energia solar.

Un equipament per al barri

La recuperació per al barri del Borsí és una acció del Pla de barris del Raval i el Gòtic, en què el paper dels veïns i veïnes ha estat clau per decidir de manera participativa els nous usos del Borsí.

L’edifici, d’estil neoclàssic, va ser construït entre els anys 1881 i 1883 i ha tingut diferents usos. Fins al 1915 va ser la seu de la borsa privada de Barcelona i després, amb la regularització de la borsa, es va reconvertir en el Mercat Lliure de Valors. Més tard, a partir dels anys quaranta, el Borsí va ser la seu de l’Escola de Belles Arts i de la d’arts i oficis de la Llotja.

Comparteix aquest contingut