Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Oberta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges

14/04/2019 - 09:59

Subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis.

La novetat principal de la convocatòria d’enguany és que les comunitats de propietaris podran sol·licitar crèdits tous, que es finançaran a través de l‘Institut Català de Finances, per pagar la part no subvencionada de les obres. Els crèdits podran cobrir la totalitat del pressupost, fins a un màxim de 30.000 euros, seran fins a un màxim de 15 anys i amb un tipus d’interès del 2%, que finançarà la Generalitat de Catalunya.

Elements comuns dels edificis

Se subvencionaran actuacions de rehabilitació per als elements següents:

  • Interior dels habitatges
  • Obres estructurals a l’edifici
  • Façanes, patis, celoberts, escales, mitgeres i vestíbuls
  • Instal·lació d’ascensors
  • Supressió de barreres arquitectòniques i d’elemens obsolets
  • Instal·lacions generals comunes
  • Actuacions d’estalvi energètic, energia solar i cobertes verdes
  • Instal·lacions d’aigua directa
  • Programa de cohesió social
  • Programes de conjunts urbans d’interès especial que inclouen el Turó de la Peira, el Baró de Viver, el sud-oest del Besòs, l’àrea de conservació de Sant Ramon i els àmbits on s’implanti el programa de superilles.

El termini de presentació d’inscripcions s’acabarà el 31 de desembre.

En el cas d’habitatges que optin als ajuts i que es destinin a lloguer, el preu haurà d’ajustar-se a l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya. Aquest índex es va impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.

També seguiran vigents iniciatives que s’han fet servir en convocatòries anteriors, com l’obligació d’allargar els contractes fins a un mínim de cinc anys a partir de la subvenció o l’exclusió dels ajuts als habitatges que es destinin a ús turístic. Els propietaris que tinguin pisos buits podran optar a les subvencions només si inclouen l’habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona.

Les subvencions no resoltes corresponents a la convocatòria del 2018 es recolliran d’ofici a la nova convocatòria del 2019.

Podeu consultar en aquest enllaç més informació sobre els ajuts a la rehabilitació d’elements comuns dels habitatges.

Interiors de l’habitatge

Les subvencions per a les reformes d’interiors d’habitatges que posteriorment s’incorporin a la borsa de lloguer poden arribar fins al 100% del cost de la rehabilitació, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de novembre.

Finques d’alta complexitat

Al 2018 el Pla de barris va posar en marxa un programa per rehabilitar finques que, per la complexitat socioeconòmica que presenten, no es beneficien de les ajudes de les convocatòries ordinàries.

El programa disposa d’equips multidisciplinaris d’arquitectes, treballadors socials, tècnics administratius i jurídics que fan tasques d’assessorament, revisió i redacció de documents, entre altres, per facilitar a les comunitats els processos de rehabilitació.

En aquesta convocatòria s’amplien les aportacions pressupostàries fetes l’any anterior i s’hi aportaran 2,2 milions d’euros addicionals.

Podeu consultar aquí més informació sobre els ajuts a la rehabilitació per a finques d’alta complexitat.

Comparteix aquest contingut