Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb mesures per protegir els llogaters

10/05/2018 - 18:56

Habitatge. Els nous requisits per accedir a les subvencions condicionen el preu del lloguer i tenen en compte les comunitats més vulnerables.

Es vincularan els ajuts a l’Índex de preus de referència de preus del lloguer com a mesura contra la gentrificació i de protecció dels llogaters. S'inclou també un programa per rehabilitar les finques que, per la complexitat socioeconòmica, queden fora de les convocatòries ordinàries. Es calcula que al voltant de 40.000 persones i 16.000 habitatges es beneficiaran de les ajudes de rehabilitació.

VÍDEO. Ada Colau: “Si hi ha voluntat política, és possible condicionar els augments del preu de lloguer.”

La principal novetat de la pròxima convocatòria d’ajuts a la rehabilitació és que, dels habitatges que hi optin i que es destinin al lloguer, el preu que els propietaris podran demanar s’haurà de cenyir a l’Índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya. Aquest índex va ser impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, que exclouen els habitatges destinats a ús turístic, en el cas dels de lloguer mantenen les mesures de protecció dels llogaters de les convocatòries anteriors, com mantenir les mateixes condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació o prorrogar els contractes de lloguer fins a un mínim de cinc anys.

Els propietaris que tinguin pisos buits podran optar a les subvencions si inclouen l’habitatge dins la Borsa de Lloguer de Barcelona.

Se subvencionaran actuacions de rehabilitació per al següent:

 • Interior dels habitatges
 • Obres estructurals a l’edifici
 • Façanes, patis, celoberts, escales, mitgeres i vestíbuls
 • Instal·lació d’ascensors
 • Supressió de barreres arquitectòniques i d’elements obsolets
 • Instal·lacions generals comunes
 • Actuacions d’estalvi energètic, energia solar i cobertes verdes
 • Programa de cohesió social.

El termini de presentació d’inscripcions s’inicia el dia 15 de juny i s’acabarà el 30 de novembre.

Finques d’alta complexitat

El Pla de barris posa en marxa un programa per rehabilitar finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, no es beneficien de les ajudes de les convocatòries ordinàries.

El programa proporciona subvencions complementàries per a la comunitat de propietaris del 25% al 40% per a la rehabilitació i fins al 100% del cost de les obres per a persones en situació de vulnerabilitat. Es calcula que el 2018 se’n podran beneficiar al voltant de 2.000 persones, uns 900 habitatges de 70 edificis.

Actualment, es treballa amb 225 finques, de les quals hi ha:

 • 158 informes positius per a l’adhesió al programa de les finques.
 • 85 convenis d’assessorament signats amb la comunitat de propietaris.
 • 32 convenis d’execució d’obres a punt.

De manera proactiva, el programa identifica finques de molt alta complexitat a partir de 40 indicadors socioeconòmics, socioespacials i urbanístics en els 16 barris on actua el Pla de barris. Després de detectar aquestes finques, s’informa la comunitat de veïns del programa, i després d’adherir-s’hi, s’inicia la diagnosi de la finca i s’assessora de manera individualitzada cada propietari durant tot el procés de la rehabilitació i per a la tramitació de les ajudes. L’acompanyament de les comunitats es desplega a través d’un equip multidisciplinari d’arquitectes, treballadors socials i tècnics administratius i jurídics.

Es consolida la rehabilitació dels interiors dels habitatges

Els ajuts impulsats el 2017 per reformar els interiors dels habitatges de persones amb ingressos baixos s’han consolidat: en el primer any de la línia d’ajudes s’han tramitat 821 sol·licituds, la meitat de persones que vivien soles. En la convocatòria actual, aquesta línia d’ajudes es divideix en dos i inclou un programa centrat en l’arranjament d’habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat. Els dos programes tenen un pressupost de 4 milions d’euros.

Les subvencions per a les reformes d’interiors d’habitatges que posteriorment s’incorporin a la borsa de lloguer podran cobrir tot el cost de les obres, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge.

Pel que fa a les subvencions per fer obres als interiors dels habitatges sol·licitades per persones en situació de vulnerabilitat, l’ajut podrà cobrir el 100% del cost de l’actuació fins a un màxim de 9.000 euros per habitatge.

Balanç dels ajuts a la rehabilitació

El 2017 es van sol·licitar 1.501 subvencions per a rehabilitacions d’habitatges i es van tramitar 821 sol·licituds per rehabilitar habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat, un balanç per sobre de la mitjana de la resta d’administracions. En total, les ajudes a la rehabilitació han beneficiat més de 38.000 persones. A diferència de les aportacions autonòmiques i estatals, que han disminuït progressivament, les aportacions municipals a les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges s’han gairebé doblat respecte al període 2011-2015, en què l’aportació va ser de 49,3 milions d’euros, en relació amb els 89,3 milions d’euros que es destinen durant el període 2016-2019, que cobreix el 80% del total.

L’any 2018 la inversió municipal prevista per a la rehabilitació d’habitatges és de 42,5 milions d’euros, que indirectament provocarà una inversió privada del conjunt de les comunitats de veïns de 120 milions d’euros i la generació de 3.800 llocs de treball.

Comparteix aquest contingut