Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Més de 4.500 nous habitatges de lloguer assequible en solars públics

05/09/2018 - 17:57

Habitatge. Als 72 projectes en marxa cal sumar 52 promocions més en procés de gestió, que suposen el creixement del parc públic més important dels darrers anys.

El dret a una llar digna i adequada és una prioritat de les polítiques d’habitatge municipals, que manté actius 72 solars públics per construir-hi 4.644 habitatges, que es destinaran, en gran part, al lloguer assequible, i per seguir ampliant el parc de pisos públics a la ciutat.

L’activació de les noves promocions públiques s’emmarca en el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, i les dades actuals assenyalen un nivell de producció mai vist fins al moment amb relació a la nova construcció d’habitatge destinat al lloguer públic a la ciutat. Amb totes les actuacions previstes, el Govern municipal incrementarà en sis anys un 50% el parc públic de lloguer assequible a la ciutat.

Els 72 projectes avancen

Els 72 projectes s’han accelerat en els darrers anys, i es preveu que el 80% dels pisos públics que es construiran seran de lloguer assequible.

Del total de promocions, n’hi ha onze amb l’obra ja acabada, que equivalen a 648 pisos, alguns dels quals ja s’han lliurat, i en altres casos s’estan fent els tràmits per entregar-los a les famílies adjudicatàries.

En tretze solars públics les obres s’han iniciat o estan ja licitades per construir-hi 574 pisos. En el paquet de projectes s’inclouen tant els que es troben en procés d’adjudicació de l’obra a l’empresa que l’ha de tirar endavant com els que ja s’han construït.

En 29 dels solars ja s’ha iniciat el concurs públic per escollir les empreses que elaboraran el projecte executiu i les obres per generar 2.331 nous habitatges. Finalment, hi ha 19 promocions més en fase de preparació, en què s’han iniciat els tràmits per poder desenvolupar els concursos d’adjudicació per construir 1.091 pisos nous.

Més habitatges assequibles a mitjà termini

A part dels 72 solars esmentats, s’està treballant amb 52 solars més per activar la construcció de pisos a mitjà termini, que es troben en diferents fases de gestió urbanística per garantir que es destinin al servei del dret a l’habitatge.

A més, s’han identificat tretze solars municipals d’habitatge lliure reservats per a futurs intercanvis per a habitatge protegit i equipaments públics, dels quals sortirien 250 pisos nous.

Amb la finalitat de fer créixer encara més el parc públic d’habitatge i posar-lo a l’altura d’altres ciutats europees, s’espera atorgar la condició de solar a un conjunt de sòls pendents de planejament per destinar-los, també, a construir-hi habitatge públic. La majoria d’aquests solars es troben en zones de transformació de la ciutat, com la Marina, el 22@ i la Sagrera.

Recursos municipals per impulsar l’habitatge de lloguer

El creixement del parc de lloguer d’habitatge sumarà, en 8 anys, tants pisos nous de lloguer públic com els que es van crear al llarg dels últims 80 anys, i es tracta d’un procés que s’està portant a terme majoritàriament (95%) amb recursos municipals i el suport de la banca pública europea, ja que la participació de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat és la més baixa des del 1981.

Més actuacions a favor de l’habitatge públic

A part de la promoció d’obra pública i la gestió del sòl, l’Ajuntament ha impulsat l’adquisició d’habitatge a través de diversos instruments previstos en la legislació vigent, com el tanteig i retracte, la compra directa o la cessió en usdefruit.

En aquest context s’han comprat 531 habitatges, i 251 es troben en procés de compra. Es preveu que a final del mandat se superaran les 750 adquisicions i s’hi haurà invertit, amb recursos exclusivament municipals, 70 milions d’euros.

A més, s’han pres mesures que també corresponsabilitzen l’àmbit privat. D’una banda, la creació d’un registre municipal dels solars privats sense edificar a la ciutat permetrà sancionar la inactivitat dels titulars i destinar-los a la construcció de pisos públics. Aquesta mesura permetrà al consistori comprar els sòls que superin el termini d’inactivitat, generalment de dos anys, i construir-hi habitatge assequible.

D’altra banda, s’estan tramitant dues modificacions de planejament per fixar un 30% d’habitatge assequible en les promocions residencials de més de 600 metres quadrats, i es declara tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte a fi de disposar de dret de compra preferent en determinats edificis i solars.

Comparteix aquest contingut