Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Menys solars buits i més habitatge públic a la ciutat

21/08/2018 - 16:36

Habitatge. La nova mesura promou l’activació de solars i lluita contra la retenció especulativa de les finques.

El registre municipal de solars sense edificar és una nova eina per actuar davant la inactivitat dels propietaris de solars i finques privades en desús i destinar-los a ampliar el parc d’habitatge públic de Barcelona.

Aquest instrument ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i determina que es podran inscriure en el registre aquells solars i finques que incompleixin l’obligació d’edificar un cop vençut el termini definit en el planejament vigent, que, habitualment, és de dos anys.

A partir d’aquest moment, l’Ajuntament disposarà de dos anys per executar l’expropiació, compra o substitució forçosa del solar i construir-hi les seves promocions d’habitatge públic.

La mesura inclou, també, incompliments d’ordres d’execució de rehabilitacions que s’hagin requerit per garantir la seguretat de persones o per protegir el patrimoni arquitectònic o cultural.

Un pas més per a un habitatge accessible i assequible

El nou registre de solars sense edificar s’emmarca en la lluita contra la gentrificació als barris que es duu a terme des del Govern municipal. La iniciativa se suma a dues mesures més aprovades inicialment en els darrers mesos i que actualment es troben en tràmit.

Es tracta de les modificacions de planejament per obligar que totes les promocions de més de 600 metres quadrats que es facin a la ciutat destinin un 30% de la superfície a habitatge assequible i protegit, i per declarar tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte amb l’objectiu de disposar del dret de compra preferent en determinats edificis i solars. Aquesta darrera estableix una de les normes, el termini màxim d’inactivitat de dos anys, sobre les quals es desenvolupa el registre de solars inactius.

La posada en marxa d’aquest registre es basa en l’article 117 de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que habilita els municipis per vetllar pel compliment de les obligacions d’edificar, conservar o rehabilitar que té qualsevol propietari en terrenys amb la qualificació de solar, d’edificacions declarades en ruïna o de construccions paralitzades o inadequades. Aquesta mesura, per tant, garanteix la construcció i la rehabilitació de les edificacions, el dret a un habitatge digne, i permet evitar l’especulació de solars.

Totes les actuacions formen part del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, per garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’altura de les millors pràctiques d’altres ciutats europees.

Comparteix aquest contingut