Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Mediació i assessorament per prevenir la pèrdua de l’habitatge

21/08/2018 - 14:09

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona ofereix serveis per solucionar conflictes entre les persones o entitats propietàries dels pisos i els residents amb problemes econòmics

La prevenció és l’eina més efectiva per evitar la pèrdua de l’habitatge. Amb l’objectiu de minimitzar les situacions de risc que puguin derivar en l’expulsió dels veïns de casa seva, l’Ajuntament de Barcelona ofereix serveis de mediació en el lloguer i d’assessorament hipotecari.

Pel que fa a la mediació en el lloguer, la poden sol·licitar les persones amb dificultats econòmiques que estan en risc de patir un desnonament per impagament. Aquest servei, que es pot demanar a les Oficines de l’Habitatge, facilita la negociació entre propietaris i llogaters.

La finalitat d’aquest programa és buscar una solució òptima per a les dues parts que permeti, si és possible, que l’arrendatari conservi el mateix habitatge. Per això, es plantegen una sèrie d’acords entre les parts que permetin fer front als deutes pendents i prevenir un endeutament futur.

Els serveis de mediació disposen d’instruments per facilitar els acords que permetin romandre a l’habitatge, com poden ser els ajuts al lloguer vinculats als processos de mediació o la possibilitat d’incorporar habitatges al programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona assumint el deute que s’hagués contret amb el propietari, amb les limitacions que estableixi cada convocatòria (6.000 euros any 2018).

D’altra banda, les persones amb dificultats per fer front a la seva hipoteca poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge l’ajuda del servei Ofideute, que proporciona assessorament per resoldre conflictes entre persones hipotecades i entitats financeres.

Aquest programa ofereix informació i orientació jurídica i posa en marxa processos de mediació amb les entitats creditores per plantejar alternatives de solució que, si és possible,  permetin romandre a l’habitatge. També permet identificar clàusules abusives dels contractes hipotecaris i facilitar la gestió que sigui oportuna per, si és el cas, suprimir-la o denunciar-la.

 

Mesures d’atenció a la pèrdua de l’habitatge

A banda dels serveis d’assessorament i mediació per prevenir les situacions de risc, l’Ajuntament ha impulsat un ventall de mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge o estan en risc imminent de perdre’l.

Per exemple, el Servei d’Intervenció en situacions de  Pèrdua de l’Habitatge i/ Ocupacions (SIPHO) facilita informació, acompanyament i assessorament legal a les unitats de convivència afectades per un procés de desnonament. En el cas que no sigui possible arribar a un acord per aturar el desnonament, el SIPHO realitza les accions per fer l’acompanyament de les famílies afectades.

Les persones desnonades poden optar a un ajut públic per pagar un nou habitatge. L’import de la prestació és equivalent al 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només s’atorga una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

Per últim, l’Ajuntament procura a les persones que han perdut el seu habitatge alternatives de reallotjament digne mitjançant eines com la Mesa d’Emergències, que valora cada cas i deriva les unitats de convivència afectades als habitatges per a emergències socials.

Tots aquests serveis es poden gestionar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

 

Més informació

Comparteix aquest contingut