Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Llum verda al projecte inicial de la Canòpia Urbana per connectar el tramvia

18/12/2020 - 11:47

Urbanisme i infraestructures. La reurbanització de la Canòpia tindrà un abast de 40.735 metres quadrats i serà el primer pas per connectar el tramvia per la Diagonal.

El projecte de la Canòpia Urbana - Àmbit Tramvia preveu una actuació de 40.735 metres quadrats i serà un dels primers passos per connectar el tramvia per la Diagonal. La reurbanització adaptarà el recorregut viari en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz al seu pas per la plaça de les Glòries.

La connexió del tramvia per la Diagonal avança un pas més amb l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Canòpia Urbana – Àmbit Tramvia, una remodelació del sector Llobregat i mar del perímetre del futur parc de la Canòpia, on s’instal·larà el nou intercanviador de transport públic.

Amb una inversió de 21,4 milions d’euros, el projecte inicia ara un període d’exposició pública, i posteriorment s’haurà d’aprovar definitivament en comissió de govern. L’objectiu és licitar i adjudicar les dues primeres obres vinculades a la connexió del tramvia, la Canòpia Urbana i la reforma de l’avinguda Diagonal, a l’estiu, amb la voluntat d’iniciar els treballs durant la tardor del 2021.

Urbanització de la Canòpia Urbana – Àmbit Tramvia

A més de l’intercanviador, que integrarà les línies T4, T5 i T6 del tramvia, diverses línies de busos urbans i interurbans i la connexió amb la parada de metro de Glòries (L1), la urbanització de la Canòpia Urbana inclou:

  • La instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica com a marquesina de l’intercanviador, que se situarà a la banda mar de la Canòpia, davant del Museu del Disseny, en el tram comprès entre els carrers Cartagena i Badajoz.
  • Tres nodes de biodiversitat per facilitar la mobilitat de les espècies que integren l’ecosistema del parc de les Glòries.
  • Uns jardins a l’entorn dels accessos de l’estació de metro de Glòries (L1).

A més, es duran a terme algunes obres de remodelació a les vies de l’entorn de la Canòpia:

  • Rambla dels Encants – c. Cartagena: entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Casp. Es planteja instal·lar-hi les voreres a la banda Llobregat, amb un vial de serveis de plataforma única, la plataforma tramviària en via doble i un carril bici bidireccional adjacent a la futura urbanització del parc de la Canòpia.
  • Avinguda Meridiana i carrer d’Àlaba: la reurbanització d’aquestes vies permetrà la connexió amb l’estació de metro de Glòries (línia L1) i inclourà, a més dels jardins, la continuació de la rambla dels Encants i l’adequació de les voreres del costat del Mercat dels Encants.
  • Avinguda Diagonal: entre els carrers de Castillejos i Cartagena. Les vies del tramvia se situen a banda i banda de la rambla central actual, amb una plataforma única.

La urbanització de la banda Besòs de la Canòpia no és completament definitiva, ja que el projecte preveu que en un futur s’incorpori la sortida dels tramvies des de l’intercanviador cap a Diagonal Mar i Gran Via Besòs, enllaçant amb les vies actuals.