Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Llum verda a fer de l’Hotel Buenos Aires un edifici públic que aculli habitatges dotacionals i equipaments

27/11/2020 - 13:01

Urbanisme. L'emblemàtic edifici de Sarrià-Sant Gervasi acollirà 37 allotjaments per a gent gran i joves i equipaments de barri i estarà protegit arquitectònicament.

L'emblemàtic edifici de Sarrià-Sant Gervasi acollirà 37 allotjaments per a gent gran i joves i equipaments de barri i estarà protegit arquitectònicament.

L’antic Hotel Buenos Aires serà de titularitat pública i acollirà allotjaments dotacionals i equipaments. El Plenari del Consell Municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que permetrà a l’Ajuntament adquirir aquest edifici emblemàtic de Sarrià-Sant Gervasi, canviar-li la qualificació urbanística per fer-hi allotjaments assequibles per a gent gran i joves i equipaments de barri, i catalogar-lo per protegir la seva singularitat arquitectònica. El pla ha tirat endavant amb els vots a favor del Govern municipal i ERC i l’abstenció de Junts per Catalunya, de manera que ha superat l’últim tràmit municipal i ara encararà l’aprovació definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona.

Doble objectiu

La proposta té un objectiu doble. D’una banda, donar resposta a la reivindicació veïnal de preservar la memòria i el valor històric de l’immoble, situat al carrer Mont d’Orsà, 31-33, a la part alta de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. En els últims temps s’han aixecat veus dels veïns i veïnes i d’entitats que alertaven del perill que s’hi desenvolupés un projecte privat que acabés provocant la pèrdua d’un edifici considerat icònic per al barri i per a la ciutat i que, a més, ja ha estat utilitzat pel veïnat per fer-hi activitats comunitàries. Recollint aquesta preocupació ciutadana i després d’encarregar un estudi històric per valorar la importància patrimonial de l’antic hotel, l’Ajuntament ha decidit catalogar-lo per conservar el seu valor i essència.

El segon propòsit és destinar-lo a allotjaments dotacionals, especialment orientats cap a la gent gran i els joves. La naturalesa de l’edifici, originàriament un hotel, és òptima per acollir aquests usos dotacionals. A més, s’ubica en un àmbit molt mancat d’habitatge públic de lloguer. A tot el districte hi ha ara mateix només 209 habitatges de lloguer per sota del preu de mercat, un 0,37% dels 57.009 habitatges que hi ha en total. Les xifres queden molt lluny del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials que marca la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. Per tant, aquesta serà una acció destacada en matèria d’allotjaments al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

L’MPGM afecta una superfície total de 3.922,44 m2. Preveu mantenir íntegrament l’edifici existent, que té una planta baixa i tres plantes pis i uns 1.897 m2 de sostre, i projecta construir un nou edifici d’uns 1.045 m2 de sostre. En total, s’hi faran 37 allotjaments dotacionals, dels quals uns 17 aniran a l’antic hotel i seran per a gent gran, i uns 20 a l’edificació nova i per a joves.

A més, es destinaran preferiblement a equipament de barri la planta baixa, per aprofitar el seu contacte immediat amb el carrer i l’espai lliure de la parcel·la, i l’antic menjador de la primera planta. Els usos que tindran es consensuaran amb el veïnat i les entitats de l’entorn.

El nou planejament contempla, a partir de l’aprovació definitiva, iniciar el procés que permetrà obtenir en els propers anys la titularitat pública del sòl destinat a equipament, i n’estima el valor d’expropiació en uns 3,5 milions d’euros.

Una icona de principis de segle XX

L’antic Hotel Buenos Aires va ser un dels diversos hotels que es van construir a principis del segle XX a la part alta de Vallvidrera, aprofitant la ubicació privilegiada d’aquest entorn de la ciutat. Va ser projectat l’any 1885 com a fonda, i va adquirir la seva imatge actual entre 1908 i 1909 amb una reforma i ampliació de l’arquitecte Jeroni Granell, qui el va transformar en un gran hotel. L’estil se situa en l’última etapa del modernisme barceloní.

Es tracta d’un edifici de planta baixa, tres plantes pis i soterrani a quatre vents construït amb obra de maó revestida. L’antic menjador, a la primera planta, és l’espai més important de tot el conjunt. És l’estança més àmplia i lluminosa i té set balcons grans. Preserva de manera gairebé intacta els seus acabats originals, amb ceràmica vidrada en sostres i arrimadors, i vitralls de colors en el coronament dels balcons. També té paviments de mosaic hidràulic ornamental al terra i llums de ferro forjat i vidre de colors.

La fitxa del catàleg que s’ha treballat per incloure en l’MPGM estableix el manteniment de la volumetria del projecte de Jeroni Granell, i li atorga un nivell C de protecció. El menjador, els espais nobles com ara l’escala principal i els elements de decoració original de la planta noble s’hauran de conservar i restaurar. Les façanes i elements que en formin part –balcons, baranes, etc.– hauran de mantenir la seva essència original, i els colors que calgui adoptar per a les superfícies i elements de façana s’escolliran a partir d’una interpretació històrica, arquitectònica i paisatgística i la diagnosi de l’estat constructiu de l’immoble.

Comparteix aquest contingut