Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les subministradores que no s’impliquin contra la pobresa energètica seran sancionades

06/04/2016 - 14:20

Drets bàsics. Ni Endesa ni Gas Natural no han acceptat fins ara signar convenis que en reconeguin la coresponsabilitat.

L’Ajuntament ha mantingut trobades amb les companyies Endesa i Gas Natural, majoritàries en electricitat i gas a Barcelona, així com amb Agbar, per acordar convenis que ajudin a combatre la pobresa energètica i els talls dels subministraments bàsics. Malauradament, cap de les dues primeres no han acceptat fins ara acordar mesures de coresponsabilització econòmica i han rebutjat una revisió dels protocols, cosa que fa recaure la despesa sobre l’Ajuntament, en forma d’ajuts econòmics per evitar els talls de subministrament.

En aquest context, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avançat aquest dimarts, 6 d’abril, que l’Ajuntament ha encarregat els informes jurídics necessaris per procedir a tramitar les sancions que siguin aplicables en casos d’incompliment de la llei, especialment pel que fa al principi de precaució, que obliga les companyies, en cas de vulnerabilitat, a sol·licitar els informes d’exclusió preceptius i aplicar els ajuts i descomptes necessaris abans de dur a terme qualsevol tall de subministrament.

En cas d’incompliment d’aquesta obligació, les sancions poden ser d’entre 10.000 i 100.000 euros o, fins i tot, en casos de sancions greus o molt greus, ha recalcat Colau, poden determinar la impossibilitat de les companyies de contractar amb l’Administració. Cada vegada que l’Ajuntament s’assabenti d’un tall fet efectiu a una família vulnerable que no disposi de l’informe corresponent, es posarà en marxa un procediment sancionador.

Paral·lelament a les negociacions amb les companyies, i per tal de donar resposta a la situació d’emergència que viuen moltes famílies, el Govern municipal ha redoblat esforços en la lluita contra la pobresa energètica, promovent mesures com l’increment dels ajuts econòmics d’un 22% respecte a l’any anterior, l’obertura de quatre punts d’atenció a la pobresa energètica i la convocatòria, per primera vegada, d’ajuts per rehabilitar l’interior dels habitatges.

Juntament amb aquestes mesures desplegades també es treballa per constituir un operador energètic propi, amb un sistema tarifari just per a tothom, i pel retorn a la gestió pública de l’aigua a través d’un operador propi, a fi de revertir el procés de privatització.

Comparteix aquest contingut