Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les polítiques municipals contra la gentrificació, premiades a Europa

06/06/2019 - 19:26

Habitatge. Barcelona ha estat guanyadora en la categoria de finançament just per a la sostenibilitat de l’habitatge dels European Responsible Housing Awards, que atorguen la Unió Europea.

Les polítiques d’habitatge per lluitar contra l’especulació, impulsades per l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, han guanyat un European Responsible Housing Award en el marc del segon Festival Internacional d’Habitatge Social, promogut per la Unió Europea, que té lloc a Lió.

L’acció municipal en matèria d’habitatge ha estat guanyadora en la categoria de finançament just per a la sostenibilitat de l’habitatge dels premis europeus que reconeixen les millors pràctiques i les actuacions més innovadores en l’àmbit de l’habitatge públic.

En aquesta edició s’ha batut el rècord en el nombre de projectes, ja que s’hi han presentat 86 propostes, procedents de 16 països.

Els European Responsible Housing Awards van néixer l’any 2004 com una iniciativa finançada per la Unió Europea i centrada en la responsabilitat social corporativa en el sector de l’habitatge social i assequible, i amb el temps han esdevingut una oportunitat per als proveïdors d’habitatges públics, socials i cooperatius per participar en una competició d’àmbit europeu i mostrar casos d’èxit, innovacions i bones pràctiques.

Defensa del dret de l’habitatge 

El premi que ha rebut l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona reconeix la tasca feta pel consistori, que, tot i no tenir un gran parc d’habitatge públic i assequible, ha creat eines per fer-lo créixer, i també reconeix les polítiques contra l’especulació que s’integren en el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025.

El Pla pel dret a l’habitatge defineix les propostes i els compromisos municipals i recull les mesures aprovades per l’Ajuntament per defensar aquest dret a la ciutat. El pla preveu un seguit de mesures organitzades en quatre eixos d’actuació:

  1. Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial amb mesures per ajudar les persones que no poden pagar l’habitatge.
  2. Garantir el bon ús dels habitatges disponibles perquè tinguin una funció social mitjançant la cessió dels que estan buits o exercint el dret de tanteig i retracte.
  3. Ampliar el parc d’habitatge assequible impulsant la construcció de noves promocions públiques.
  4. Impulsar la rehabilitació d’habitatges amb mesures que protegeixen les persones llogateres.

Comparteix aquest contingut