Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les llicències d’obres, condicionades a l’estabilitat dels llogaters

29/06/2018 - 10:13

Habitatge. Els propietaris s’hauran de comprometre a reallotjar les persones que viuen de lloguer durant les obres de rehabilitació i a deixar-les tornar a casa quan s’acabin aquestes obres.

Els propietaris que vulguin tramitar un permís de gran obra o rehabilitació en edificis d’habitatges hauran de presentar una declaració responsable en què es comprometin a reallotjar els inquilins legals durant els treballs i a deixar-los tornar a casa seva quan s’acabin les obres. A més, s’estableixen mesures per reforçar la seguretat de les infraestructures i es donen facilitats per instal·lar plaques solars als habitatges.

El Plenari municipal ha aprovat definitivament la modificació de l’ordenança que regula els permisos d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per incloure-hi una sèrie de condicions a les quals s’ha d’ajustar l’atorgament de llicències a fi d’evitar els abusos del mercat, combatre la gentrificació i impedir l’expulsió de veïns i veïnes.

Els propietaris que vulguin tramitar llicències vinculades a la rehabilitació, la conservació i l’enderroc d’un habitatge hauran de presentar un pla de reallotjament que inclogui el calendari de les obres, les dades dels llogaters, un informe de l’Institut Municipal de l’Habitatge que avali la idoneïtat d’aquest pla i una declaració responsable en què es comprometin a complir-lo.

La modificació de l’ordenança, desenvolupada d’acord amb el marc jurídic vigent, vol garantir el compliment de les legislacions espanyola i catalana, que reconeixen el dret dels llogaters a un allotjament provisional i a retornar al seu domicili en cas d’obres.

La mesura se suma als canvis de planejament urbanístic en tràmit al consistori perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions siguin protegits i per ampliar a tota la ciutat el dret de retracte i tanteig per tal que l’Ajuntament tingui preferència en totes les operacions de compravenda.

Més seguretat en grans obres

Per tramitar les llicències de construcció d’edificis nous, grans rehabilitacions i moviment de terres es requereix presentar un pla d’auscultació del subsol per evitar moviments de terres i garantir la seguretat de l’edifici, i una declaració responsable del promotor del projecte en què es comprometi a executar aquest pla.

Impuls a les energies renovables

La tramitació per poder instal·lar plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques de petites dimensions, de menys de 7 metres quadrats de superfície i menys de 5 metres quadrats de superfície respectivament, requerirà a partir d’ara una memòria tècnica signada per un instal·lador, i no un projecte supervisat per un tècnic.

L’objectiu d’aquest canvi és agilitzar els tràmits a fi d’incentivar l’autoconsum energètic amb instal·lacions voluntàries de plaques en terrats i cobertes que aprofitin l’energia solar.

Comparteix aquest contingut