Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament protegirà els drets del veïnat en les rehabilitacions d’habitatges

23/07/2018 - 15:25

Habitatge. Els propietaris hauran de procurar un reallotjament temporal a les persones llogateres durant l’obra i assegurar-ne el retorn al seu domicili un cop acabada la rehabilitació.

 

Durant els últims anys, a Barcelona s’han incrementat les operacions de rehabilitació lligades a inversions immobiliàries de caire especulatiu en les quals es reformen els habitatges per posar-los posteriorment a la venda. Aquesta pràctica ha comportat en molts casos l’expulsió de les persones llogateres dels pisos.

Amb l’objectiu de protegir els drets del veïnat en les rehabilitacions d’habitatges, l’Ajuntament de Barcelona està preparant una sèrie de modificacions de l’ordenança reguladora de les llicències d’obra per introduir-hi més garanties per als llogaters i evitar-ne l’expulsió dels barris.

Així, el consistori ha posat en marxa els tràmits per modificar l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO).

La novetat més rellevant que s’hi inclourà és que, per obtenir la llicència d’obres, els propietaris hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a reallotjar els veïns i veïnes durant la rehabilitació i a permetre que retornin als seus habitatges un cop acabada l’obra.

Els drets de reallotjament i de retorn de les persones arrendatàries en cas d’obres a l’edifici ja estan reconeguts tant a la legislació espanyola –Llei del sòl i rehabilitació urbana– com a la catalana –Llei del dret a l’habitatge i la llei de territori, actualment en tramitació–, però l’Ajuntament vol aplicar les seves competències per assegurar que es facin efectius.

L’obligatorietat de presentar la declaració responsable permetrà a l’Ajuntament identificar els possibles incompliments de les obligacions establertes per tal de denegar les llicències quan sigui necessari.

 

El pla de reallotjament

Per altra banda, s’exigirà la presentació d’un pla de reallotjament en el qual s’hauran d’indicar quins són els pisos afectats per les obres, els seus ocupants legals i els propietaris de l’edifici en el moment d’executar les obres. També s’hi hauran de detallar les característiques dels allotjaments provisionals i la durada del reallotjament, així com les dades dels llogaters amb dret de retorn.

Aquest pla haurà de comptar amb un informe d’avaluació per part de l’Ajuntament que serà imprescindible per a l’atorgament de la llicència d’obra.

Serà obligatori presentar tots aquests documents per tramitar llicències i comunicats de:

  • Obres de gran rehabilitació
  • Increment de volum o sostre edificable
  • Intervencions globals en els fonaments o estructura de l’edifici
  • Reformes amb modificació de l’ús principal de l’edifici
  • Obres que comportin crear nous habitatges
  • Obres de reforma interior en dos o més habitatges d’un edifici
  • Instal·lacions d’ascensors
  • Actuacions en edificis catalogats
  • Demolició d’edificis
  • Reformes d’habitatges que en modifiquin la distribució sense afectar l’estructura de l’edifici

 

Energia renovable i mesures de seguretat

A banda de garantir que els propietaris compliran els deures de reallotjament, les novetats introduïdes en l’ordenança tenen com a objectiu promoure la utilització  de les energies renovables als edificis de la ciutat.

Així, es facilitarà la tramitació de les instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària, així com de les instal·lacions fotovoltaiques per a producció d’electricitat, d’acord amb el Programa d’Impuls a la Generació d’Energia Solar a Barcelona.

Per últim, s’ha incorporat a l’ordenança un protocol per controlar i prevenir la incidència de les obres al subsòl de les zones que serveixen de suport d’infraestructures o edificacions. Aquesta mesura contribuirà a reforçar la seguretat de les obres a la ciutat.

Comparteix aquest contingut